Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-LM-D3SEMI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych na poziomie pracy magisterskiej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Zostaną oni zaznajomieni następującymi kwestami:

• aspekty merytoryczne;

• aspekty formalne (redakcyjne);

• aspekty metodologiczne.

Pełny opis:

Podczas seminarium dyplomowego będą realizowane następujące zagadnienia:

1. Wyznaczanie zakresu badawczego tematu pracy dyplomowej.

2. Proces badawczy.

3. Analiza teoretyczno-empiryczna tematu pracy dyplomowej.

4. Ustalenie fundamentów badawczych (obszar badawczy, pytania badawcze, teza/hipoteza, cele badawcze, czas realizacji badań).

5. Eksperymenty lub/i analiza empiryczna w ramach pracy magisterskiej.

6. Źródła bibliograficzne i elektroniczne wykorzystane w badaniu w pracy magisterskiej.

7. Standardy formalne i techniczne kwestie związane z opracowywaniem pracy magisterskiej.

8. Metody prezentacji i interpretacji rezultatów analizy badawczej.

9. Przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego – Próbna obrona.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Materiały zamieszczone w kursie e-learningowym znajdującym się na platformie Kampus UW - https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=15136

1. Opolska – Bielańska A. - Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów, Tom 1, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018

2. Opolska – Bielańska A. - Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów, Tom 2, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019

3. Opolska – Bielańska A. - Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów, Tom 3, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019

4. Opolska – Bielańska A. - Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów, Tom 4, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021

Literatura uzupelniająca

1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

2. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska, CeDeWu, Warszawa 2015.

3. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Złote Myśli, Gliwice 2012.

4. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017.

5. Wójcik K., Piszę pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

6. Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.

7. Zajączkowski M., Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1986.

8. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, CeDeWu, Warszawa 2020.

9. Zgromadzona przez studenta – dotycząca zakresu tematycznego pisanej pracy.

Efekty uczenia się:

W zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

• terminologię naukową i profesjonalną z

obszaru swojego tematu pracy magisterskiej;

• określenie podstawowych pojęć związanych z zagadnieniem badawczym pracy magisterskiej.

• znaczenie prawidłowego cytowania i odwoływania się do publikacji naukowych z polskiej i międzynarodowej literatury związanej z tematem pracy magisterskiej;

• zasady przeprowadzania badań empirycznych oraz wybór adekwatnych metod i narzędzi badawczych do własnych badań na ich podstawie;

• metody analizy danych pozyskanych podczas badań empirycznych.

Umiejętności – Student potrafi:

• określić problem badawczy;

• skutecznie budować logiczną obronę głównych tez przedstawionych w pracy;

• rzetelnie przeprowadzać eksperymenty i dokładnie analizować zgromadzone dane, korzystając z odpowiednich metod analizy;

• wykorzystywać zarówno umiejętność analizy jak i syntetycznego myślenia do wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań;

• skutecznie identyfikować, systematyzować i selekcjonować właściwe źródła literaturowe związane z tematem pracy magisterskiej;

• oceniać i zastosować krytyczne podejście do zebranych źródeł informacji;

• redagować naukowy tekst zgodny z normami i wytycznymi Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, samodzielnie opracowując spójny i logicznie zorganizowany dokument naukowy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

• sprawnego wyrażania i argumentowania własnych opinii i wniosków;

• nawiązywania kontaktów z otoczeniem biznesowym w zakresie problematyki pracy dyplomowej.

• analizowania krytycznego istniejącej wiedzy, przyswajanych treści oraz formułowanych hipotez badawczych oraz zastosowania posiadanych umiejętności w celu rozwiązywania problemów praktycznych i poznawczych. z dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie 1 semestru następuje poprzez obecność podczas zajęć, przygotowanie uzupełnionego konspektu pracy dyplomowej zwierającego między innymi: cel, hipotezę.

Zaliczenie 2 semestru następuje poprzez poprzez obecność podczas zajęć, złożenie całości pracy dyplomowej w APD, jej pomyślną weryfikację w systemie plagiatowym JSA i zaakceptowanie przez prowadzącego, a także przygotowanie prezentacji pracy dyplomowej i zaprezentowanie jej podczas próbnej obrony.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Gaczyńska, Agnieszka Heba, Monika Kaczmarek-Śliwińska, Małgorzata Kisilowska-Szurmińska, Jarosław Kończak, Agata Opolska-Bielańska, Sławomir Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)