Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DP018
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy (querenda, wybór tematu, konspekt pracy, opracowanie literatury i materiału ilustracyjnego), z umiejętnością selekcji, a zarazem szerokiego oglądu analogii i tematów związanych z projektowanym opracowaniem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematyczny - jak w zajęciach kursowych bloku II roku (w części „Starożytny Wschód”: Mezopotamia, Syro-Palestyna i Anatolia, Wyżyna Irańska, od schyłku IV tys. p.n.e. do 1. poł. I tys. p.n.e.). Proseminarium polegać będzie przede wszystkim na prezentacji przez uczestników opracowywanych przez nich zagadnień, oraz dyskusji, uzupełnianych, przy skromniejszej frekwencji, prezentacjami/referatami prowadzącego – zakresu i formatu przybliżonego do prac licencjackich

Pełny opis:

Zajęcia przebiegną w trzech etapach: 1. Przedyskutowanie zasad prowadzenia proseminarium, zakresu zainteresowań uczestników; ogląd i recenzje powstałych dotychczas na tym proseminarium licencjatów i prac rocznych/semestralnych; 2. Ustalenie tematów podejmowanych prac: nie przewiduję (w zasadzie) „zadawania” tematów, preferowane będą propozycje własne, zgodne z zainteresowaniami i np. związane z pozostałymi (jeszcze 2!) studiowanymi blokami.; dalej – propozycje co do kwerendy (źródła/opracowania), problemu/pytań badawczych, ewentualne modyfikacje tematów, co szczególnie istotne dla propozycji nie znajdujących dobrego wsparcia w literaturze dostępnej na miejscu; 3. Prezentacje uczestników, dyskusja, zalecenia; możliwe także omawianie wybranych publikacji jako wzorców/analogii dla utworów uczestników (zatem – raczej artykułów niż książek).

Literatura:

Bibliografie do poszczególnych tematów – utworzą uczestnicy (ze wsparciem prowadzącego). Jedyna zalecana pozycja ogólna: U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wdrożenie (wstępnie) do twórczej aktywności naukowej – umiejętność postrzegania problemów i formułowania pytań badawczych, adekwatne konstruowanie bazy źródłowej, doskonalenie pracy z aparatem krytycznym i edytorskim (merytorycznie i formalnie).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą: 1. Przedłożone prace (semestralne i/lub roczne) – w formie pisemnej lub prezentacji (.ppt/.pptx). Przy tej drugiej podstawie – niezbędne opatrzenie materiału bibliografią i wskazaniami źródeł reprodukowanych ilustracji. Prace pisemne – zalecany format rocznika IA UW „Światowit” (wskazówki dla autorów dostępne na stronie IA); dla prac licencjackich – por. zalecenia Komisji Dydaktycznej IA, dostępne tamże. Uwaga: ocena licencjatu, wraz z egzaminem licencjackim, to odrębne przedsięwzięcie, post-proseminaryjne; jednak – zaliczenie i ocena proseminarium dla osób realizujących na nim licencjat możliwe

tylko po złożeniu pracy licencjackiej (z jej archiwizacją). O kryteriach oceny prac (strona merytoryczna i formalna) uczestnicy zostaną zapoznani w pierwszym etapie zajęć – w oparciu o formularz recenzyjny prac dyplomowych. Na pewno przy ocenie merytorycznej szczególnie cenione będą oryginalne, twórcze ujęcia (nawet ryzykowne…); 2. Wystąpienia na zajęciach – od omówienia archiwalnych prac z poprzednich lat, przez „etapowe” prezentacje postępów swoich przedsięwzięć, po udział w dyskusji po tych prezentacjach (pytania, uzupełnienia, krytyka).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaim, Dorota Ławecka
Prowadzący grup: Barbara Kaim, Dorota Ławecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)