Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia Europy barbarzyńskiej od epoki brązu do okresu wędrówek ludów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DPEU
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia Europy barbarzyńskiej od epoki brązu do okresu wędrówek ludów
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć proseminaryjnych jest przygotowanie uczestników do napisania poprawnej pracy licencjackiej, która jest obowiązkowym elementem zakończenia studiów licencjackich po III roku. W trakcie zajęć uczestnicy poznają warsztat tworzenia pracy naukowej i jej prezentacji.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Proseminarium ma formę „kombinowaną”, tzn. część zajęć to ćwiczenia z podstaw warsztatu naukowego (przy czym zakłada się dużą interaktywność ze strony uczestników). Jednak większość godzin zajęciowych przeznaczona jest dla uczestników, na prezentację referatów na ustalone tematy oraz na dyskusję nad tymi wystąpieniami. Tematy, zarówno pracy licencjackiej jak i referatów, ustalane są indywidualnie z każdym z uczestników; zakres tematyczny obejmuje całą epokę brązu i epokę żelaza (do VI w. po Chr.), a więc okres pra- i protohistoryczny, w Europie barbarzyńskiej. Podczas zajęć szczególny nacisk położony jest na ćwiczenie umiejętności analizy archeologicznej, niezbędnej do przygotowania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Proseminarium ma formę „kombinowaną”, tzn. część zajęć to ćwiczenia z podstaw warsztatu naukowego (przy czym zakłada się dużą interaktywność ze strony uczestników). Jednak większość godzin zajęciowych przeznaczona jest dla uczestników, na prezentację referatów na ustalone tematy oraz na dyskusję nad tymi wystąpieniami. Tematy, zarówno pracy licencjackiej jak i referatów, ustalane są indywidualnie z każdym z uczestników; zakres tematyczny obejmuje całą epokę brązu i epokę żelaza (do VI w. po Chr.), a więc okres pra- i protohistoryczny, w Europie barbarzyńskiej. Podczas zajęć szczególny nacisk położony jest na ćwiczenie umiejętności analizy archeologicznej, niezbędnej do przygotowania pracy licencjackiej.

Literatura:

Literatura dobierana jest indywidualnie, w zależności od ustalonego tematu pracy licencjackiej i zadanych referatów.

Efekty uczenia się:

Absolwent/-ka zajęć:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk, społeczno-kulturowej przeszłości człowieka oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej K_W01;

- zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii K_W02;

- ma szczegółową wiedzę o wybranych społecznościach pradziejowych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii K_W05;

- rozumie związek między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a możliwościami ich wykorzystania w archeologii K_W07;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych K_W11;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej K_W16;

- zna podstawowe zasady etyki zawodowej archeologa K_W19

- umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach

archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych K_U01;

- umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje zawarte w różnych źródłach K_U02;

- umie samodzielnie interpretować źródła archeologiczne, dobierając właściwe metody analityczne, oraz zaprezentować uzyskane wyniki pracy K_U03;

- umie przytaczać aktualne tezy badawcze, formułować wnioski i dobierać strategie argumentacyjne na poziomie elementarnym oraz konstruować argumenty i kontrargumenty K_U15;

- umie przygotowywać prace pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych K_U20;

- umie zaplanować pracę naukową K_U23;

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów K_K01;

- jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych ze świadomością wieloaspektowości interpretacji K_K04;

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i jej złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

– przygotowanie do zajęć i aktywność,

– referaty (minimum 2 rocznie),

– praca roczna (w przypadku osób, które nie piszą pracy licencjackiej na tym proseminarium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Domaradzka, Andrzej Maciałowicz, Paweł Szymański
Prowadzący grup: Sylwia Domaradzka, Andrzej Maciałowicz, Paweł Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Domaradzka, Andrzej Maciałowicz, Paweł Szymański
Prowadzący grup: Sylwia Domaradzka, Andrzej Maciałowicz, Paweł Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)