Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Starożytny Bliski Wschód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DS001
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Starożytny Bliski Wschód
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W trakcie seminarium magisterskiego studenci omawiają problematykę związaną z tematem przygotowywanej przez nich pracy magisterskiej z zakresu archeologii Bliskiego Wschodu pod

kierunkiem opiekuna naukowego. W trakcie kolejnych zajęć dyskutują nad tematem pracy, planem i doborem żródeł, prezentując swoje postępy w

badaniach i opracowywaniu kolejnych zagadnień. Indywidualne prezentacje badanej tematyki pozwalają na doskonalenie umiejętności formułowania

problemów i hipotez badawczych , doboru metod badawczych i wykorzystania różnych podejść teoretycznych.

Skrócony opis:

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z kulturami funkcjonującymi na terenie Bliskiego i Środkowego Wschodu (od Wyżyny Irańskiej, Mezopotamię po Lewant i od ujścia Gangesu po Kaukaz ) począwszy od epoki brązu po koniec panowania Sasanidów na terenie Środkowego Wschodu i Mezopotamii i epokę hellenistyczną na terenie Syro - Palestyny i Anatolii. W bieżącym roku akademickim głównym tematem dyskusji seminaryjnych będą najnowsze odkrycia archeologiczne, nowe techniki, nowe podejścia badawcze i ich wpływ na rekonstrukcje systemów kulturowych społeczeństw tych regionów.

Pełny opis:

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z kulturami funkcjonującymi na terenie Bliskiego i Środkowego Wschodu (od Wyżyny Irańskiej, Mezopotamię po Lewant i od ujścia Gangesu po Kaukaz ) począwszy od epoki brązu po koniec panowania Sasanidów na terenie Środkowego Wschodu, Mezopotamii i Zatoki Perskiej oraz po epokę hellenistyczną na terenie Syro-Palestyny i Anatolii. W bieżącym roku akademickim głównym tematem dyskusji seminaryjnych będą najnowsze odkrycia archeologiczne, nowe techniki, nowe podejścia badawcze i ich wpływ na rekonstrukcje systemów kulturowych społeczeństw tych regionów.

Studenci, którzy wybiorą to seminarium jako seminarium główne będą zobowiązani do przedstawienia postępów w przygotowaniu do pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura dobierana w zależności od omawianych problemów.

Efekty uczenia się:

Student zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii (K_W02);

Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych (K_W03);

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia archeologii, obejmującą terminologię, teorie i metodologię (K_W04);

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych (K_W13);

potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy w zakresie archeologii (K_U04);

potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów (K_U05);

posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej (K_U08);

potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią (K_U11);

potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią (K_U12);

potrafi prawidłowo określać priorytety służące realizacji własnego lub zleconego zadania badawczego (K_U19);

jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów (K_K01);

jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości (K_K02);

jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka (K_K03);

jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym (K_K12)

jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie archeologii (K_K13)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci kończą seminarium pracą magisterką, pozostali pracą seminaryjną. Zarówno praca seminaryjna jak i magisterska ma stanowić dowód umiejętność formułowania pytań badawczych w stosunku do wybranej kategorii źródeł, posiadania umiejętności formułowania własnych wniosków, argumentowania i tworzenia syntetycznych podsumowań, z uwzględnieniem różnych poglądów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaim, Dorota Ławecka
Prowadzący grup: Barbara Kaim, Dorota Ławecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)