Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OWI
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład obowiązkowy dla I roku. Brak wymagania wstępnych.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie poruszone zostaną zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym szczegółowo prawa autorskiego. Pod pojęciem "własność intelektualna" mieści się wiele ważnych zagadnień, między innymi prawo patentowe, prawo o ochronie baz danych, prawo własności przemysłowej i wiele innych.

Ochrona praw autorskich i pokrewnych to temat ważny ze względu na konieczność istnienia świadomości przestrzegania prawa, chociażby w trakcie pisania prac. Własność intelektualna jest bardzo ważna, gdyż sprzyja kreowaniu nowych projektów na polu kultury, nauki i gospodarki. Nieprzestrzeganie praw autorskich i pokrewnych prowadzi do niszczenia kreatywności, ale przede wszystkim jest nielegalne.

Pełny opis:

Prawo dt własności intelektualnej dzieli się na prawo autorskie i prawo przemysłowe. Każde podzielone jest wewnętrznie. Zadaniem prawa autorskiego jest ochrona twórców, prawo patentowe ma zachęcać do publikowania idei i pomysłów, prawo o znaku towarowym świadczy, że dany produkt produkowany jest przez taką a nie inną firmę.

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Prawo własności intelektualnej – wprowadzenie

a) źródła prawa

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne

a) przedmiot ochrony – utwór

b) przedmiot uprawniony – twórca

c) treść autorskich praw majątkowych

d) treść autorskich praw osobistych

3. Problematyka plagiatu, piractwa oraz prawa cytatu.

4. Rodzaje praw własności przemysłowej

a) znaki towarowe

b) patenty

Literatura:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2003, nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

2. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83);

3. Barta J., Markiewicz R., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2004;

4. Karpowicz A., Podręcznik Prawa Autorskiego, Warszawa 2002;

Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Studenci zapoznają się z podstawowymi terminami z zakresu prawa własności intelektualnej, otrzymają wiedzę związaną z zasadami ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem (w formie egzaminu ustnego) na ocenę.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Olejnik, Paweł Płatek
Prowadzący grup: Janina Olejnik, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaskulska
Prowadzący grup: Elżbieta Jaskulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)