Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia średniowieczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-HSRPL
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia średniowieczna Polski
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy historyka średniowiecznej Polski za pomocą zajęć o charakterze monograficznym. Ćwiczenia te kształtują umiejętności analizy źródeł charakterystycznych dla polskiego średniowiecza, interpretacji faktów historycznych, posługiwania się materiałami pomocniczymi oraz opracowaniami w celu uzyskania syntetycznego obrazu badanego zagadnienia.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, II rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie do kolokwium i konsultacje).

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka średniowiecznej Polski. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia historii Polski w średniowieczu, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe zajmują się różnymi tematami szczegółowymi w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych powstających w średniowieczu na ziemiach polskich lub z Polską związanych, a także pogłębiać rozumienie złożonych uwarunkowań procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w tej epoce. Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat problemów historii średniowiecza oraz formułowania własnych interpretacji i aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat analizowanego problemu.

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka średniowiecznej Polski. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia historii Polski IX-XV wieku, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe poświęcone są różnym tematom szczegółowym w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych, takich jak kroniki, roczniki, żywoty świętych, dokumenty, księgi sądowe . Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat historii.

Spisy kolejnych tematów, różne dla poszczególnych grup, znajdują się w indywidualnych sylabusach, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia i umieszczonych na stronie internetowej IH UW.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest, obok obecności, także aktywny udział w zajęciach, wynikający z regularnego przygotowywania się do ćwiczeń (wedle listy lektur z sylabusów). Szczegółowe warunki zaliczenia i podstawowe wymagania opublikowane są w sylabusach poszczególnych grup ćwiczeniowych (na stronie internetowej IH UW).

Literatura:

Literatura znajduje się w sylabusach poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu. Różna dla poszczególnych grup, wedle wymagań indywidualnych sylabusów, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci znają w stopniu zaawansowanym wybrane zagadnienia historii Polski średniowiecznej, rozumieją złożone uwarunkowania zjawisk i procesów historycznych zachodzących na ziemiach polskich w tej epoce, znają wybrane źródła do badania dziejów Polski średniowiecznej, ich specyfikę i zasady krytyki, znają specjalistyczną terminologię dotyczącą dziejów polskiego średniowiecza, potrafią przeprowadzić krytykę różnych typów źródeł do dziejów średniowiecznej Polski oraz krytycznie analizować opracowania naukowe poświęcone tej epoce i samodzielnie rozszerzać wiedzę pozaźródłową, prowadzić dyskusję w grupie, wykorzystując w wypowiedziach specjalistyczną terminologię, a także nabywają umiejętność krytycznej oceny interpretacji zaproponowanych przez innych uczestników zajęć.Po zaliczeniu zajęć studenci dysponują pogłębioną wiedzą o epoce, lepiej analizują materiał źródłowy, wyrabiają sobie krytyczny stosunek do czytanych tekstów, sprawniej dyskutują.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski, Piotr Okniński, Marcin Pauk, Anna Pomierny-Wąsińska, Jerzy Szafranowski, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Agnieszka Bartoszewicz, Grzegorz Myśliwski, Anna Pomierny-Wąsińska, Jerzy Szafranowski, Piotr Węcowski, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)