Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-SA-DYP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I st., specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" (pr. od 2021)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie archiwistyką i zarządzaniem dokumentami.

Skrócony opis:

Treści kształcenia: historia systemów kancelaryjnych XX i XX wieku, podstawowe cechy kancelarii bezdziennikowej, tworzenie dokumentów w kancelarii bezdziennikowej, problemy ogólne klasyfikacji dokumentacji, administracyjna (administracja wewnętrzna centralna i terenowa), sądowa (administracja wymiaru sprawiedliwości, sądy) , notariat, hipoteka, kancelaria prawnicza, instytucji gospodarczych (m.in. finansowych, banków), wojskowych, kulturalnych, naukowych i oświatowych, formularz, klasyfikacja dokumentacji, wartość prawna i historyczna, wartość społeczna.

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia I stopnia.

Pełny opis:

Treści kształcenia: historia systemów kancelaryjnych XX i XX wieku, podstawowe cechy kancelarii bezdziennikowej, tworzenie dokumentów w kancelarii bezdziennikowej, problemy ogólne klasyfikacji dokumentacji, administracyjna (administracja wewnętrzna centralna i terenowa), sądowa (administracja wymiaru sprawiedliwości, sądy) , notariat, hipoteka, kancelaria prawnicza, instytucji gospodarczych (m.in. finansowych, banków), wojskowych, kulturalnych, naukowych i oświatowych, formularz, klasyfikacja dokumentacji, wartość prawna i historyczna, wartość społeczna.

Ostateczną listę tematów określa prowadzący.

Spis tematów zawarty jest w sylabusie.

Literatura:

Literatura jest zawarta w sylabusie zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

1. zna zasady klasyfikacji dokumentacji instytucji współczesnych,

2. zna systemy kancelaryjne XX-XX wieku,

3. zna wybrane typy dokumentacji instytucji współczesnych,

4. zna zasady określania wartości prawnej i historycznej poszczególnych typów dokumentacji.

5. zna systemy kancelaryjne XX i XX wieku,

6. zna standardy opisu dokumentu.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. potrafi wskazać cechy charakterystyczne różnych typów dokumentacji,

2. potrafi wskazać różne elementy formularza dla poszczególnych typów dokumentacji,

3. potrafi wskazać zasadnicze cechy systemów kancelaryjnych XX i XX wieku.

4. potrafi dokonać analizy wartości prawnej, historycznej i społecznej różnych rodzajów dokumentacji i poszczególnych dokumentów,

5. potrafi analizować standardy opisu dokumentu.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla naukowych metod klasyfikacji dokumentacji w kancelarii współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w dyskusji.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Umiejętność tworzenia własnych udokumentowanych tez.

4. Odpowiednia frekwencja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Alicja Kulecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele: a. poznanie dokumentów do historii najnowszej, b. ich analiza i tworzenie opisu, c. poznanie standardów opisu dokumentów, d. problemy ogólne klasyfikacji dokumentacji, administracyjna (administracja wewnętrzna centralna i terenowa), sądowa (administracja wymiaru sprawiedliwości, sądy), notariat, hipoteka, kancelaria instytucji gospodarczych, instytucji bezpieczeństwa, naukowych i oświatowych, e. formularz opisu, f. wartość prawna i historyczna.

Pełny opis:

Wykaz tematów:

1. Wokół dokumentu. Wykład wstępny. Pojęcia, klasyfikacja, problemy poznania dokumentów najnowszych.

2. Standardy opisu dokumentów. Wykład.

3. Dokumenty instytucji reprezentacyjnych. Wybrana ustawa sejmowa.

Literatura uzupełniająca: M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, 2011

4. Dokumenty dyplomatyczne.

Lektura: Raport Jana Perłowskiego, posła polskiego w Madrycie w sprawie zwycięstwa republikanów, 17 kwietnia 1931, „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t.6, 28, 2002, s.165-172

Literatura uzupełniająca: M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, 2011, s.82-111

5. Dokumenty administracyjne. Województwo. Powiat (1918-1939).

Lektura: Protokół ze zjazdu starostów powiatowych województwa nowogródzkiego poświęconego bezpieczeństwu i sprawom narodowościowym, 16.04.1934, Nowogródek, w: Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo nowogródzkie, wstęp i opracowanie naukowe Monika Szarejko i Wojciech Śleszyński, Białystok – Kraków 2015, s.119-128.

Literatura uzupełniająca: M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, 2011, s. 112-220

6. Dokumenty policyjne (1918-1939)

Lektura: Meldunek komendanta Policji Państwowej w Kobryniu do komendanta Policji Państwowej w Brześciu nad Bugiem o rozwoju ruchu komunistycznego w powiecie kobryńskim, 18.12.1928, w: Kontrolować czy likwidować – Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Śleszyński, s.37-39, Karta daktyloskopowa Kuryckiego Załmana sporządzona na Komendzie Policji Państwowej w Święcianach, 25.04.1931, tamże, s.177-178

Literatura uzupełniająca: M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, 2011, s.112-220

7. Dokumenty administracyjne. Komitet ds. Kraju.

Lektura: Trzynaste posiedzenie Komitetu do spraw Kraju, Anger, 2 luty 1940, w: Protokoły posiedzeń Komitetu do Spraw Kraju, cz.1, 19139-1941, Warszawa 2008, s.152-158

Literatura uzupełniająca: M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, 2011, s.321-351

8. Dokumenty Niemieckiej Służby Bezpieczeństwa NRD – STASI.

Lektura: Raporty polskie STASI 1981-1989, t.1. W przededniu stanu wojennego czerwiec – grudzień 1981, wyd. Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad Knoch, Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś, Szczecin – Warszawa 2020, s.468-480.

9. Dokumenty gospodarcze.

Lektura: Pismo Poleskiej Izby Rolniczej do komitetu Jarmarku Poleskiego w Pińsku w sprawie organizacji Jarmarku Poleskiego, 1936, Regulamin dla wystawców sporządzony przez komitet Jarmarku Poleskiego, 1936, Preliminarz i program Jarmarku, 1936, w: Jarmarki Polskie – próba aktywizacji życia gospodarczego, wstęp W. Śleszyński, opracowanie W.Śleszyński, Anna Włodarczyk, Kraków 2013, s.57-64

10. Dokumenty organizacji młodzieżowych w systemie PL (1945-1989).

Lektura: Informacja o aktualnej sytuacji w uniwersyteckiej organizacji ZMS, luty 1968, „Teki Archiwalne. Seria nowa"

11. Dokumenty instytucji naukowych. Uniwersytet Warszawski.

Lektura: Sprawozdanie Uniwersytetu Warszawskiego za rok akademicki 1916-1917 [październik – listopad 1917], w: Dokumenty odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1915-1919, wstęp i opracowanie Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2022, s.84-103

12. Dokumenty operacyjne Służby Bezpieczeństwa.

Lektura: Analiza sytuacji w środowisku literackim po powstaniu warszawskiej kultury, 16 sierpnia 1963, w: „Twórczość obca nam klasowo.” Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956-1990, red. nauk. Andrzej Chojnowski, Sebastian Ligarski, Warszawa 2009, s.154-159

Literatura uzupełniająca: M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, 2011, s.604-610

13. Akta sądowe. Sądownictwo wojskowe Polski Ludowej.

Lektura: Marta Paszek, Rafał Michalski, Zeszyt odpraw Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach (1951-1952), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” t.6, Warszawa 2013, s.357-359, 361, 362-363

Literatura uzupełniająca: M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, 2011, s.611-655

14. Dokumenty Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Lektura: Zarządzenie nr 010/51 dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy MBP i wicedyrektora Gabinetu Ministra BP dot. znęcania się nad aresztowanymi, w: Księga bezprawia. Akty normatywne kierownictwa resortu bezpieczeństwa publicznego (1944-1956), wybór i opracowanie B. Kopka, Warszawa 2011, s.470-471, Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Instrukcja w sprawie zwalczania bandytyzmu, 3.09.1959, tamże, s.882-891

Literatura uzupełniająca: M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, 2011, s.604-610

15. Cechy charakterystyczne dokumentów XX-XXI wieku. Podsumowanie ćwiczeń.

Literatura:

Literatura zawarta jest w wykazie tematów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Tadeusz Rutkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)