Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia powszechna 1914 - 1945 - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LZ-HPW1445-C
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna 1914 - 1945 - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych wydarzeń i zjawisk, jakie rozegrały się w Europie i na innych kontynentach od wybuchu I wojny światowej aż do zakończenia II wojny światowej. W trakcie zajęć uczestnicy nabywają wiedzę o czynnikach decydujących o przemianach rozgrywających się w latach 1914-1945, poznają interpretacje tego okresu prezentowane w historiografii, zapoznają się ze stosowanymi przez historyków metodami badawczymi, uczą się umiejętności analizowania źródeł do historii tego okresu.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka dziejów najnowszych, poznają też charakterystyczne dla historii XX wieku źródła - materiały archiwalne, źródła drukowane, przekazy ustne oraz materiały multimedialne. Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego, umiejętność dyskutowania i przedstawiania swoich racji merytorycznych, a wreszcie zapoznawać z krytyką historyczną wymienionych typów źródeł. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia historii Polski w okresie międzywojennym, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe poświęcone są różnym tematom szczegółowym w ramach tego przedmiotu.

Spisy kolejnych tematów, różne dla poszczególnych grup, znajdują się w indywidualnych sylabusach, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia.

Literatura:

Wybory źródeł i wspomnienia

R. Aron, Widz i uczestnik (kilka wydań)

R. Aron, Wspomnienia, t. 1, Wołomin 2007

W. Churchill, The Second World War (kilka wydań)

I. Cukierman, Nadmiar pamięci: siedem owych lat: wspomnienia 1939-1946, Warszawa 2000

A. Eden, Pamiętniki 1923-1945, Warszawa 1972

D. Eisenhower, Krucjata w Europie (kilka wydań)

Ch. de Gaulle, Pamiętniki wojenne (kilka wydań)

W. Grossman, Życie i los, Warszawa 2010

G. Herling-Grudziński, Inny świat (kilka wydań)

V. Klemperer, Dzienniki 1933-1945: wybór dla młodch czytelników, Kraków 1999

V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, Toronto 1992

R. Pipes, Żyłem: wspomnienia niezależnego, Warszawa 2004

H. Rausching, Rewolucja nihilizmu. Kulisy i rzeczywistość Trzeciej Rzeszy (kilka wydań)

H. Rausching, Rozmowy z Hitlerem, Warszawa 1994

A. Speer, Wspomnienia, Warszawa 1973

Szanowny Panie Stalin: korespondencja pomiędzy Franklinem D. Rooseveltem a Iosifem W. Stalinem, Warszawa 2007

A. Wat, Mój wiek (kilka wydań)

Opracowania, publicystyka historyczna

A. Applebaum, Gułag, Warszawa 2004

H. Arendt, Eichman w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 1987

H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu (kilka wydań)

J. P. Azéma, Y. Durand i inn, Collaboration nad Resistance: Images of Life in Vichy France, 1940-1944, Harry N. Abrams 2000

A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, Warszawa 2009

J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Kraków 2009

J. W. Borejsza, Historia faszyzmów europejskich 1919-1945, Wrocław 2000

J. W. Borejsza, Rzym a wspólnota faszystowska. O penetracji faszyzmu włoskiego w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej, Warszawa 1981

Z. Brzeziński, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX w., Paryż 1990

A. Bullock, Hitler. Studium tyranii, Warszawa 1975

D. Cesarani, Eichmann, jego życie i zbrodnie, Zakrzewo 2008

R. Conquest, Wielki terror (kilka wydań)

R. Conquest, Stalin, Warszawa 1996

S. Courtois i inni, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999

K. Dziewanowski, Brzemię białego człowieka. Jak zbudowano Imperium Brytyjskie, Warszawa 1996

M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996

R. de Felice, Interpretacje faszyzmu, Warszawa 1976

O. Figes, Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, Warszawa 2007

S. Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s, Oxford University Press, 1999

F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa 1996

L. Gardner, Strefy wpływów: wielkie mocarstwa i podział Europy: od Monachium do Jałty, Warszawa 1999

M. Glenny, The Balkans, 1804-1999, Pengiun Putnam Inc, 1999

R. Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy (kilka wydań)

J. Held, The Cult of Power: Dictators in the Twenties Century, NJ l983

P. Hollander, Political Pilgrims. Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union,

China and Cuba 1928-l978, Oxford l981

A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 1995

E. Jäckel, Panowanie Hitlera, Wrocław 1989

B. Jangfeldt, Majakowski. Stawką było życie, Warszawa 2010

J. Joll. Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej, Warszawa 2008

J. Kofman, Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992

J. Krasuski, Wspólnota Francuska w Afryce, Poznań 1983

E. C. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945, Warszawa 1999

M. Kula, Narodowe i rewolucyjne, Londyn 1991

S. J. Lee, The European dictatorships, 1918-1945, London 1992

H. R. Lottman, Lewy brzeg. Od frontu ludowego do zimnej wojny, Warszawa 1997

M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, Warszawa 1998

E. Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojenym, Warszawa 1992

S. S. Montefiore, Stalin. Dwór czerwonego cara, Warszawa 2004

G. L. Mosse, Kryzys ideologii niemieckiej, Warszawa 1972

Nationalism in Eastern Europe (Ed. P. F. Sugar, I. L Lederer), Washington. 1994

R. Pearson, National Minorities in Eastern Europe 1848-1945, London 1983

R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994

R. Pipes, Rosja bolszewików (kilka wydań)

A. Polonsky, The little dictators. The history of Eastern Europe since 1918, London 1975

K. Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992

M. C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona, Warszawa 2001

A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności: dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996

P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwone 1937-1939, Warszawa 2002

F. Westerman, Inżynierowie dusz, Warszawa 2007

E. Zarzycka-Bérad, Burzliwe życie Ilii Erenburga. Rosyjski los, żydowskie szczęście, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

W wyniku zajęć student nabywa umiejętność pogłęłbionego myślenia histroycznego, potrafi dokonać krytycznej analizy materiału źródłowego, jest w stanie przedstawić w trakcie dyskusji swoje udomentowane poglądy, jak też bronić swoich racjii w zakresie interpretacji wydarzeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na ćwiczeniach, sprawdzania przez prowadzącego stopnia znajomości i zrozumienia przez studenta lektur (wedle listy zamieszczonej w sylabusach), a także oceny stopnia aktywności studenta w trakcie dyskusji. Prowadzący zajęcia przedstawiają w sylabusach szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych zajęć.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Prowadzący zajęcia wystawia ocenę na podstawie przebiegu przebiegu zajęć, w indywidualnych przypadkach może też zarządzić zdawanie przez studenta kolokwium ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Burek, Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Michał Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)