Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia powszechna po 1945 r. - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-LZ-HPW45-C
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna po 1945 r. - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych wydarzeń i zjawisk, kształtujących politykę i społeczeństwo Niemiec między 1945 a 1990 rokiem. W trakcie zajęć uczestnicy nabywają wiedzę o czynnikach decydujących o przemianach zachodzących po 1945 roku w społeczeństwie niemieckim, poznają interpretacje dotyczące obu państw niemieckich prezentowane w historiografii, zapoznają się ze stosowanymi przez historyków metodami badawczymi, uczą się umiejętności analizowania źródeł do historii tego okresu.

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka dziejów najnowszych, poznają też charakterystyczne dla historii drugiej połowy XX wieku źródła - dokumenty archiwalne, źródła drukowane, ego-dokumenty, materiały wizualne. Ćwiczenia mają kształtować u studenta wyobraźnię historyczną i umiejętność pogłębionej analizy historycznej, umiejętność prowadzenia dyskusji, dowodzenia swoich tez i przedstawiania argumentacji je popierających, a wreszcie zapoznawać z krytyką historyczną wymienionych typów źródeł. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentują kluczowe zagadnienia historii Niemiec w okresie powojennym i mają na celu analizę transformacji społeczeństwa niemieckiego z perspektywy politycznej, społecznej, kulturowej, z uwzględnieniem zmian zachodzących w niemieckiej kulturze pamięci.

Spisy kolejnych tematów, różne dla poszczególnych grup, znajdują się w indywidualnych sylabusach, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia.

Literatura:

Historia Powszechna po 1945 r. (Syntezy:-wybór)

.Czubiński A., Historia Powszechna XX wieku, Poznań 2003.

Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, t. I, Kraków 2004, t. II 1945-2001, Kraków 2005, (pod red. M. Bankowicza).

Historia Powszechna, t. XIX, Od II wojny światowej do wojny o niepodległość Wietnamu,, Warszawa 2008.

Historia Powszechna, t. XX, Świat po upadku ZSRR. Czasy współczesne. , Warszawa 2008.

Johnson P., Historia polityczna świata, t. I-II (Od lat dwudziestych do osiemdziesiątych), Warszawa 1989.

Najnowsza historia świata 1945-1995, t. I-III, oprac. zbiorowe pod red. A. Patka, J. Rydla i J.J. Węca, Kraków 2000.

Pawłowski I., Historia Powszechna 1918-1939 (w 3 tomach), Opole 1992, 1995, t. I (1918-1928), t. II (1918-1928), t. III (1929-1939).

Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 1997, 2005.

Słowniki historyczne, kalendaria, leksykony:

B.Bankowicz ., M.Bankowicz ., A.Dudek ., Słownik historii XX wieku, Kraków 1993.

B .Bankowicz ., Bankowicz .,A. Dudek ., Słownik historii politycznej świata, Kraków 2006.M.

Ch. Cook J., Stevenson ., Leksykon Historii Europy XX wieku, 1900-2004, Warszawa 2004.

M .Deszczyński R., Kupiecki T. Moszczyński ., Historia polityczna świata. Kalendarium wydarzeń 1945-1994, Warszawa 1994.

Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku pod red.J .Kofmana i W .Roszkowskiego Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student/słuchacz :

- zapozna się z dziejami Powszechnymi XX wieku po 1945 roku. Potrafił będzie analizować treści traktatów i umów zawartych po 1945 roku, które ukonstytuowały Świat powojenny na lat kilkadziesiąt. Pokazany zostanie dualistyczny podział świata po II wojnie światowej, co pozwoli na identyfikację przywódców tych obozów i celów, jakie sobie stawiali;

- pokazane zostaną reguły obowiązujące w kraju komunistycznym (ZSRR) po 1945 roku, przedstawione zostanie powstanie i funkcjonowanie krajów tzw. obozu demokracji ludowej – zwanego też socjalistycznym lub komunistycznym; w zakresie polityki, gospodarki spraw oświatowo-kulturalnych

- wyjaśnić potrafił będzie przyczyny podziału Świata po II wojnie światowej;

- przybliży sobie problematyki z zakresu historii społeczno-politycznej i gospodarczej krajów komunistycznych

- rozpozna źródłowo podstawowe słabości systemu komunistycznego

- potrafić będzie wyjaśnić funkcjonowanie systemu komunistycznego, i przyczyny jego upadku

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone będą metoda ćwiczeniową. Podczas zajęć będzie czas na pytania dyskusję. Ćwiczenia wzbogacone zostaną prezentacją literatura przedmiotu, wydawnictwami źródłowymi, a także filmami dokumentalnymi nagraniami dźwiękowymi dotyczącymi ważnych wydarzeń z lat 1945-1989. Wykorzystane będą mapy, a także informacje zawarte na nośnikach elektronicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Jan Burek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Michał Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)