Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobiety na marginesach kultury XVI–XVIII w. Proza fabularna – pamiętniki – edycje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C161LS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kobiety na marginesach kultury XVI–XVIII w. Proza fabularna – pamiętniki – edycje
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- potrafi samodzielnie opracować temat, dobierając do niego literaturę przedmiotu i metody;

- potrafi omówić stan wiedzy nad badanym problemem, interpretując go i wyciągając z niego wnioski;

- zdobywa umiejętności w zakresie krytycznego myślenia i formułowania, a także uzasadniania wniosków;

- ma świadomość problematyki filologicznej związanej z opracowaniem źródła literackiego;

- potrafi poprawnie skonstruować dłuższą wypowiedź pisemną na temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kordyzon, Roman Krzywy
Prowadzący grup: Roman Krzywy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Podczas seminarium przyjrzymy się sposobom obecności kobiet w kulturze staropolskiej, zarówno kreacjom bohaterek w romansach oraz epice, jak i najstarszym utworom pisanym przez kobiety czy wyobrażeniom na temat ideau niewiasty w liryce i tekstach parenetycznych. W ramach projektu seminaryjnego chciałbym wdrożyć uczestników w metodykę edytortwa, by magistranci mogli samodzielnie przygotować niedużą edycję tekstu staropolskiego. Prace magisterskie mogą być powiązane z głównym tematem seminarium, z edytorstwem bądź też z kulturą i literaturą staropolską i oświeceniową.

Pełny opis:

W I roku trwania seminarium uczestnicy wybierają tematy prac, zbierają bibliografię i materiały. Ponadto chciałbym wspólnie z seminarzystami przedyskutować kluczowe teksty i opracowania dla "historii kobiecej" w I Rzeczypospolitej. Omówione zagadnienia określą późnej zakres egzaminu magisterskiego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami seminarzyści powinni także na I roku studiów magisterskich przygotować tzw. projekt własny. Chciałbym, aby była to edycja niewydanego dotąd utworu staropolskiego, którego bohaterką jest kobieta. Najpierw wspólnie przygotujemy transkrypcję fragmentu początkowego, a następnie studenci samodzielnie lub w grupach opracują edytorsko ustęp tekstu.

W II roku skupimy się na pracach magisterskich. Uczestnicy będą systematycznie prezentować fragmenty dysertacji, które będą poddane dyskusji, by zakończyć seminarium z gotową do obrony pracą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)