Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ciało i cielesność w kulturze renesansu i baroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C261LS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ciało i cielesność w kulturze renesansu i baroku
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wybranych tekstów literatury dawnej, ważnych kultury staropolskiej, a poruszających problematykę ciała i cielesności. Konkretne utwory będą analizowane w szerokim kontekście wczesnonowożytnej filozofii, teologii, ikonografii, nauki (ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającej się w epoce wczesnonowożytnej anatomii, ginekologii i chirurgii).

Drugim celem zajęć jest - w pierwszym roku trwania zajęć - przygotowanie uczestników seminarium do pisania pracy magisterskiej (ta może, ale nie musi być związana z tematyką seminarium, powinna jednak dotyczyć literatury dawnej z epok: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie) i monitorowanie - w drugim roku trwania zajęć - kolejnych etapów powstawania dysertacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wybranych tekstów literatury dawnej, ważnych kultury staropolskiej, a poruszających problematykę ciała i cielesności. Drugim celem zajęć jest przygotowanie uczestników do pisania pracy magisterskiej (ta może, ale nie musi być związana z tematyką seminarium, powinna jednak dotyczyć literatury dawnej).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wybranych tekstów literatury dawnej, ważnych kultury staropolskiej, a poruszających problematykę ciała i cielesności. Drugim celem zajęć jest przygotowanie uczestników do pisania pracy magisterskiej (ta może, ale nie musi być związana z tematyką seminarium, powinna jednak dotyczyć literatury dawnej) i monitorowanie kolejnych etapów powstawania dysertacji. Z tego powodu podczas r.ak. 2022/2023 zajmować się będziemy analizą konkretnych dzieł. Planowane są także dwa tematyczne pokazy w Gabinecie Starych Druków BUW oraz zwiedzanie: Pałacu i Parku Natolińskiego, Pałacu i Parku w Wilanowie. Plan tych wycieczek może ulec modyfikacji w zależności od zewnętrznych okoliczności, których nie można było przewidzieć podczas pracy nad sylabusem.

Literatura:

Uwaga! Poniższe zestawienie obejmuje opracowania o charakterze ogólnym. Studia szczegółowe i dotyczące konkretnych tekstów zostaną podane w październiku, podobnie jak dokładny plan zajęć.

Prowadzący zastrzega sobie możliwości modyfikowania listy lektur w zależności od potrzeb uczestników, tematów ich prac magisterskich oraz dostępności poszczególnych pozycji.

1. Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. Roman Krzywy

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

2. Best Otto F., Historia pocałunku, przeł. Anna Kryczyńska, Warszawa 2003.

3. Eco Umberto, Historia piękna, Warszawa 2011.

4. Eco Umberto, Historia brzydoty, Warszawa 2011.

5. Foucault Michel, Historia seksualności, t. 1-3, przeł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski, wstęp Tadeusz Komendant, Gdańsk 2003.

5. Grześkowiak Radosław, Amor Curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, Warszawa 2003.

6. Hanusiewicz Mirosława, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin 1998.

7. Hanusiewicz Mirosława, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa 2004.

8. Historia ciała, t. 1: Od renesansu do oświecenia, red. Georges Vigarello, Gdańsk 2020.

9. Historia medyczny, red. Tadeusz Brzeziński, Warszawa 2022 (lub in. wyd.).

10. Historia męskości, t. 1: Od starożytności do oświecenia. Wymyślanie męskości, red. Georges Vigarello, przeł. Tomasz Stróżyński, Gdańsk 2019.

11. Korniłłowicz Norbert, Erotyzm i miłość w literaturze polskiej XVII wieku, "Przegląd Humanistyczny", t. 32, nr 10 (277), 1988, s. 71-84.

12. Sterinberg Leo, Seksualność Chrystusa. Zapomniany temat sztuki renesansowej, przeł. Mateusz Salwa, Kraków 2013.

13. Stępień Paweł, Poeta barokowy wobec miłości przemijania i śmierci, Warszawa 1996.

14. The Body in Parts Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe, ed. by David Hillman, Carla Mazzio, Routledge 1997.

15. The Routledge History of Sex and the Body 1500 to the Present, ed. by Sarah Toulalan, Kate Fisher, Routledge 3013.

16. W sidłach zmysłów, pod red. Ewy Małgorzaty Wierzbowskiej, Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna najważniejsze opracowania dotyczące tematyki seminarium,

- potrafi posługiwać się określoną terminologią,

- jest zdolny do podejmowana samodzielnych badań, inicjowania dyskursu naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Do końca r.ak. 2022/23 uczestnicy seminarium powinni ustalić temat pracy magisterskiej oraz złożyć wstępną bibliografię do pracy.

Studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Każda kolejna powinna być odrobiona na dyżurze prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)