Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka natury, natura sztuki. Relacje natury i sztuki w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C2K-LK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka natury, natura sztuki. Relacje natury i sztuki w XX i XXI wieku
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2022/2023
Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych współczesnych zjawisk artystycznych oraz umiejętność analizy tekstów kultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie wybranych zjawisk artystycznych XX i XXI wieku, które uwypuklają związek sztuki i natury. Podjęte zostaną problemy wskazujące z jednej strony nierozerwalną więź tych sfer, ale i uwypuklające ich specyfikę. Odniesiemy się zarówno do długiej tradycji relacji natura-sztuka, jak i do współczesnego kontekstu antropocenu. Obiekt analizy stanowić będą dzieła literackie, filmowe, należące do szeroko rozumianych sztuk plastycznych, performatywne.

Pełny opis:

W ramach zajęć zajmiemy się następującymi problemami:

-natura jako źródło inspiracji i wzór dla sztuki (tematy, motywy, rozwiązania formalne)

-krytyczny/ekokrytyczny wymiar sztuki – dzieła uwrażliwiające na zmiany klimatu, sztuka zaangażowana, na granicy aktywizmu

-dzieło sztuki jako obiekt – problem kosztów środowiskowych powstawania, przechowywania i wystawiania obiektów

-wykorzystanie materiałów do tworzenia dzieł sztuki – materiały naturalne, nietoksyczne, reusing, ready made, objet trouvé

-dzieło sztuki jako obiekt nietrwały, przetwarzalny

-dzieło sztuki bez obiektu – sztuka konceptualna, sztuka cyfrowa

-autorstwo sztuki – między homo sapiens i osobami nieludzkimi

Lista lektur obejmować będzie teksty teoretyczne, eseistyczne oraz teksty kultury o charakterze artystycznym wyrażone w różnych kodach semiotycznych.

Efekty uczenia się:

W toku zajęć uczestnicy zdobywają umiejętność analizy tekstów kultury z pogłębioną świadomością ich zakorzenienia w sferze sztuki i natury, w tym świetle poddają refleksji stosowaną metodologię oraz społeczny kontekst funkcjonowania dzieła.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć i aktywność)

- praca zaliczeniowa lub projekt działania artystycznego lub aktywistycznego związanego z tematyką zajęć

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Weronika Lipszyc, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Weronika Lipszyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)