Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Romantyzm w perspektywie gatunków literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C362LR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Romantyzm w perspektywie gatunków literackich
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2023/2024
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W centrum seminarium znajduje się przede wszystkim refleksja nad wielowymiarowymi (i zazwyczaj analizowanymi wyłącznie w kontekście czołowych zjawisk epoki) romantycznymi obrazami gatunków i rodzajów literackich. Nie da się ukryć, że jest to zarazem próba kolejnego namysłu nad ideą epoki romantycznej w Polsce, ideą, którą w sposób nader przekonujący w ciągu ostatnich trzydziestu lat badań nad romantyzmem wyłożyli m.in. Bogusław Dopart (czas pluralizmu sądów oraz synkretyzmu dzieła) oraz Ewa Szczeglacka-Pawłowska (epoka dzieł spisywanych "w brulionie"). Trudno zarazem abstrahować od faktu, że krystalizująca się w warsztatach Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Cypriana Norwida idea pisarstwa romantycznego i postromantycznego nie zyskała nigdy kształtu systemowego, nie znaczy to jednak, że nie istniały próby jej kolejnego opracowywania. Ich zgłębieniu poświęcona została tematyka niniejszego seminarium.

Pełny opis:

Celem seminarium jest dyskusja nad wpisanymi w romantyzm polski koncepcjami uprawiania literatury, eksponowanymi poprzez gatunki literackie oraz gatunkowość nowego typu, a także synkretyzm rodzajowo-gatunkowy. Refleksja podobnego rodzaju ma aktywizować świadomość studenta o epoce i jej profilu twórczym, także poprzez zjawiska mające charakter oddzielnych precedensów (idee przemowy romantycznej i cyklu poetyckiego, parabazy stylu, otwartość formy tekstowej).

Literatura:

1. Romantyczne koncepcje dzieła, obrazy pisarstwa, wizje uprawiania literatury:

B. Dopart, Romantyzm polski: pluralizm sądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.

E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy”, Warszawa 2015.

2. Teoria romantycznego cyklu poetyckiego – przypadek Adama Mickiewicza:

B. Dopart, Cykl Mickiewiczowski a romantyczna wielka forma poetycka, [w:] Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, Warszawa 2004.

R. Fieguth, Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza, przeł. M. Zieliński, Warszawa 2002.

R. Fieguth, Ruchy konikiem a łagodne przejścia. Modele ewolucji cyklu lirycznego (na przykładzie J. Kochanowskiego, F. D. Kniaźnina, A. Mickiewicza, C. Norwida, [w:] Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008.

K. Lukas, Cykliczność w niemieckich przekładach „Sonetów krymskich”, [w:] Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008.

3. Teoria postromantycznego cyklu poetyckiego – przypadek Cypriana Norwida:

R. Fieguth, Poezja w fazie krytycznej. Cykl wierszy Cypriana Norwida „Vade-mecum”, przeł. J. Gotfryd, „Studia Norwidiana” 1985-1986, nr 3-4, s. 13-55.

R. Fieguth, Przemiany podmiotu cyklicznego od Mickiewicza do Norwida, [w:] Biografie romantycznych poetów, pod red. Z. Trojanowiczowej i J. Borowczyka, Poznań 2007.

J. Lyszczyna, „Vade-mecum” Cypriana Norwida – romantyczny cykl dygresyjny, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, pod red. M. Demskiej-Trębacz, K. Jakowskiej i R. Siomy, Białystok 2005.

4. Romantyczna prefacjologia, czyli teoria romantycznej przedmowy:

Romantyczne przemowy i przedmowy, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Katowice 2010.

M. Stanisz, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, Kraków 2007.

W. Hamerski, M. Stanisz, „Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem” [recenzja], „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3.

5. Romantyczna i postromantyczna koncepcja gatunków literackich:

Genologia Cypriana Norwida, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej, Słupsk 2005.

M. Kalinowska, Problemy genologiczne „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”, [w:] Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, Toruń 2011.

O. Płaszczewska, W stronę romantycznej genologii. Rekonesans, [w] Romantyzm i nowoczesność, pod red. M. Kuziaka, Kraków 2009.

A. Wnuk, Polska romantyczna powieść poetycka. Wyznaczniki i konteksty gatunkowe, Warszawa 2014.

6. Romantyczny i postromantyczny autotematyzm – Słowacki genezyjski i Norwid:

E. Powązka, Genezyjska „ars poetica” – dygresje autotematyczne w późnej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, Toruń 2011.

M. Saganiak, Czytelnik idealny pism mistycznych Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 1991 z. 1.

E. Szary-Matywiecka, Autor, redaktor i książki (O „Auto-da-fé” C. N), „Studia Norwidiana” 1985/1986, t. 3/4.

E. Szary-Matywiecka, „Noc tysiączna druga” Norwida. Kultura i poezja, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 3.

M. Troszyński, Mon(an)archia. Hiperteksty Słowackiego, [w:] Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), pod red. W. Hamerskiego, M. Kuziaka, S. Rzepczyńskiego, Warszawa 2014.

Zob. również: S. Rzepczyński, Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie, Słupsk 2004.

7. Eksperymenty w łonie romantycznych poetyk – Z. Krasiński, Adam Szaleniec, A. Mickiewicz, [Królewna-Lala], C. Norwid, Klary Nagnioszewskiej samobójstwo:

M. Janion, Genewska proza Krasińskiego, „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 4.

D. Plucińska, Norwida gra z odbiorcą – „Klary Nagnioszewskiej samobójstwo”, [w:] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, pod red. Piotra Chlebowskiego, Lublin 2007.

E. Szczeglacka-Pawłowska, Wyrafinowany koncept. O miejscu [„Królewny-Lali”] Adama Mickiewicza w historii literatury, „Roczniki Humanistyczne” 2019, t. 67, z. 1.

8. U progu rewolucji w obrębie stylu. Parabatyczne i katabatyczne wymiary ironii romantycznej:

W. Hamerski, (Nie)nowoczesność ironii romantycznej, czyli permanentna parabaza postępu, [w:] Ironia modernistów. Studia, pod red. M. Bajko, J. Ławskiego i U. M. Pilch, Białystok 2018.

J. Ławski, „Do czego zmierzasz ironiją taką?”. „Horsztyński” jako ironiczna katabaza języka i wyobraźni, [w:] tegoż, Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2005.

G. Ronge, „Orzeł? Nie jest pół-żółwiem, pół-gromem”. Problem ironii romantycznej w „Vade-mecum”, „Studia Norwidiana” 2019, nr 37.

O. Taranek, „Transcendentalna błazenada”. Estetyzacja pojęcia ironii na podstawie prób powieściowych Juliusza Słowackiego, [w:] Romantyzm. Literatura – kultura – obyczaj, pod red. M. Joncy i M. Łoboz, Wrocław 2009.

9. U schyłku epoki i „po romantyzmie”. W stronę formy otwartej:

B. Dopart, O założeniach romantycznej formy otwartej. (Wprowadzenie do problematyki), [w:] Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu, pod red. A. Ziołowicz i R. Dąbrowskiego, Kraków 2014.

J.-L. Galay, Problemy dzieła fragmentarycznego: Valéry, przeł. A. Labuda, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4.

M. Janion, Twórcy formy otwartej, „Tak będzie kiedyś pisała Polska”, Czas formy otwartej, [w:] tejże, Czas formy otwartej, Warszawa 1984.

A. Kurska, Fragment romantyczny, Wrocław 1989.

T. Mackiewicz, „Vade-mecum” Norwida jako dzieło otwarte, [w:] Genologia Cypriana Norwida, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej, Słupsk 2005.

Efekty uczenia się:

Seminarium służy przygotowaniu studenta do stworzenia pracy magisterskiej. Wraz z jego ukończeniem student dysponuje rozległą wiedzą terminologiczną oraz metodologiczną, umożliwiającą dyskusje nad najbardziej złożonymi problemami romantyzmu polskiego i jego genologicznego zaplecza. Dzięki zanurzeniu w zjawiska romantycznej genologii zyskuje się tu nowe sposoby opracowania i reinterpretacji romantycznych koncepcji literatury takich, jak fragmentaryzm lub idea dzieła otwartego. Wnioski zdobyte w trakcie pracy seminaryjnej student, powoli kształtując swój warsztat badawczy, wykorzystuje we własnej dysertacji w luźny sposób mogącej nawiązywać do problematyki seminarium. Realizacja programu seminarium uzupełniana jest zajęciami pozaprogramowymi, podczas których odbywa się praca nad warsztatem prac magisterskich grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są obecność, aktywność na zajęciach oraz regularna prezentacja postępów w pisaniu pracy magisterskiej. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. W ciągu dwóch semestrów jednego roku seminarium jest również zobowiązany do autorskiej prezentacji treści zawartych w sylabusie zajęć w ramach kilkunastominutowego referatu wprowadzającego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Samsel, Katarzyna Westermark
Prowadzący grup: Karol Samsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

W centrum seminarium znajduje się przede wszystkim refleksja nad wielowymiarowymi (i zazwyczaj analizowanymi wyłącznie w kontekście czołowych zjawisk epoki) romantycznymi obrazami gatunków i rodzajów literackich. Nie da się ukryć, że jest to zarazem próba kolejnego namysłu nad ideą epoki romantycznej w Polsce, ideą, którą w sposób nader przekonujący w ciągu ostatnich trzydziestu lat badań nad romantyzmem wyłożyli m.in. Bogusław Dopart (czas pluralizmu sądów oraz synkretyzmu dzieła) oraz Ewa Szczeglacka-Pawłowska (epoka dzieł spisywanych "w brulionie"). Trudno zarazem abstrahować od faktu, że krystalizująca się w warsztatach Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Cypriana Norwida idea pisarstwa romantycznego i postromantycznego nie zyskała nigdy kształtu systemowego, nie znaczy to jednak, że nie istniały próby jej kolejnego opracowywania. Ich zgłębieniu poświęcona została tematyka niniejszego seminarium.

Pełny opis:

Celem seminarium jest dyskusja nad wpisanymi w romantyzm polski koncepcjami uprawiania literatury, eksponowanymi poprzez gatunki literackie oraz gatunkowość nowego typu, a także synkretyzm rodzajowo-gatunkowy. Refleksja podobnego rodzaju ma aktywizować świadomość studenta o epoce i jej profilu twórczym, także poprzez zjawiska mające charakter oddzielnych precedensów (idee przemowy romantycznej i cyklu poetyckiego, parabazy stylu, otwartość formy tekstowej).

Literatura:

1. Romantyczne koncepcje dzieła, obrazy pisarstwa, wizje uprawiania literatury:

B. Dopart, Romantyzm polski: pluralizm sądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.

E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy”, Warszawa 2015.

2. Teoria romantycznego cyklu poetyckiego – przypadek Adama Mickiewicza:

B. Dopart, Cykl Mickiewiczowski a romantyczna wielka forma poetycka, [w:] Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, Warszawa 2004.

R. Fieguth, Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza, przeł. M. Zieliński, Warszawa 2002.

R. Fieguth, Ruchy konikiem a łagodne przejścia. Modele ewolucji cyklu lirycznego (na przykładzie J. Kochanowskiego, F. D. Kniaźnina, A. Mickiewicza, C. Norwida, [w:] Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008.

K. Lukas, Cykliczność w niemieckich przekładach „Sonetów krymskich”, [w:] Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008.

3. Teoria postromantycznego cyklu poetyckiego – przypadek Cypriana Norwida:

R. Fieguth, Poezja w fazie krytycznej. Cykl wierszy Cypriana Norwida „Vade-mecum”, przeł. J. Gotfryd, „Studia Norwidiana” 1985-1986, nr 3-4, s. 13-55.

R. Fieguth, Przemiany podmiotu cyklicznego od Mickiewicza do Norwida, [w:] Biografie romantycznych poetów, pod red. Z. Trojanowiczowej i J. Borowczyka, Poznań 2007.

J. Lyszczyna, „Vade-mecum” Cypriana Norwida – romantyczny cykl dygresyjny, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, pod red. M. Demskiej-Trębacz, K. Jakowskiej i R. Siomy, Białystok 2005.

4. Romantyczna prefacjologia, czyli teoria romantycznej przedmowy:

Romantyczne przemowy i przedmowy, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Katowice 2010.

M. Stanisz, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, Kraków 2007.

W. Hamerski, M. Stanisz, „Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem” [recenzja], „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3.

5. Romantyczna i postromantyczna koncepcja gatunków literackich:

Genologia Cypriana Norwida, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej, Słupsk 2005.

M. Kalinowska, Problemy genologiczne „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”, [w:] Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, Toruń 2011.

O. Płaszczewska, W stronę romantycznej genologii. Rekonesans, [w] Romantyzm i nowoczesność, pod red. M. Kuziaka, Kraków 2009.

A. Wnuk, Polska romantyczna powieść poetycka. Wyznaczniki i konteksty gatunkowe, Warszawa 2014.

6. Romantyczny i postromantyczny autotematyzm – Słowacki genezyjski i Norwid:

E. Powązka, Genezyjska „ars poetica” – dygresje autotematyczne w późnej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, Toruń 2011.

M. Saganiak, Czytelnik idealny pism mistycznych Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 1991 z. 1.

E. Szary-Matywiecka, Autor, redaktor i książki (O „Auto-da-fé” C. N), „Studia Norwidiana” 1985/1986, t. 3/4.

E. Szary-Matywiecka, „Noc tysiączna druga” Norwida. Kultura i poezja, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 3.

M. Troszyński, Mon(an)archia. Hiperteksty Słowackiego, [w:] Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), pod red. W. Hamerskiego, M. Kuziaka, S. Rzepczyńskiego, Warszawa 2014.

Zob. również: S. Rzepczyński, Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie, Słupsk 2004.

7. Eksperymenty w łonie romantycznych poetyk – Z. Krasiński, Adam Szaleniec, A. Mickiewicz, [Królewna-Lala], C. Norwid, Klary Nagnioszewskiej samobójstwo:

M. Janion, Genewska proza Krasińskiego, „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 4.

D. Plucińska, Norwida gra z odbiorcą – „Klary Nagnioszewskiej samobójstwo”, [w:] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, pod red. Piotra Chlebowskiego, Lublin 2007.

E. Szczeglacka-Pawłowska, Wyrafinowany koncept. O miejscu [„Królewny-Lali”] Adama Mickiewicza w historii literatury, „Roczniki Humanistyczne” 2019, t. 67, z. 1.

8. U progu rewolucji w obrębie stylu. Parabatyczne i katabatyczne wymiary ironii romantycznej:

W. Hamerski, (Nie)nowoczesność ironii romantycznej, czyli permanentna parabaza postępu, [w:] Ironia modernistów. Studia, pod red. M. Bajko, J. Ławskiego i U. M. Pilch, Białystok 2018.

J. Ławski, „Do czego zmierzasz ironiją taką?”. „Horsztyński” jako ironiczna katabaza języka i wyobraźni, [w:] tegoż, Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2005.

G. Ronge, „Orzeł? Nie jest pół-żółwiem, pół-gromem”. Problem ironii romantycznej w „Vade-mecum”, „Studia Norwidiana” 2019, nr 37.

O. Taranek, „Transcendentalna błazenada”. Estetyzacja pojęcia ironii na podstawie prób powieściowych Juliusza Słowackiego, [w:] Romantyzm. Literatura – kultura – obyczaj, pod red. M. Joncy i M. Łoboz, Wrocław 2009.

9. U schyłku epoki i „po romantyzmie”. W stronę formy otwartej:

B. Dopart, O założeniach romantycznej formy otwartej. (Wprowadzenie do problematyki), [w:] Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu, pod red. A. Ziołowicz i R. Dąbrowskiego, Kraków 2014.

J.-L. Galay, Problemy dzieła fragmentarycznego: Valéry, przeł. A. Labuda, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4.

M. Janion, Twórcy formy otwartej, „Tak będzie kiedyś pisała Polska”, Czas formy otwartej, [w:] tejże, Czas formy otwartej, Warszawa 1984.

A. Kurska, Fragment romantyczny, Wrocław 1989.

T. Mackiewicz, „Vade-mecum” Norwida jako dzieło otwarte, [w:] Genologia Cypriana Norwida, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej, Słupsk 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)