Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narracyjne zwroty, zawroty, powroty, wywroty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C362TL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Narracyjne zwroty, zawroty, powroty, wywroty
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2023/2024
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest dla studentek i studentów, którzy ukończyli polonistyczne studia licencjackie i zaliczyli zajęcia z poetyki oraz teorii literatury.

Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną lekturę tekstów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie przeznaczone dla studentek i studentów zainteresowanych narratologią i planujących napisanie pracy dyplomowej z tej dziedziny. Pożyczona od Norwida tytułowa figura etymologiczna odnosi się zarówno do losów dyscypliny, jak i do samej literatury, która - szczególnie od połowy XIX wieku do dzisiaj - jest polem rozmaitych narracyjnych "zwrotów". Mniej więcej w tych ramach czasowych - z okazjonalnymi ekskursjami do wieków wcześniejszych - chciałabym osadzić refleksję nad narracją, skoncentrowaną wokół kwestii "naturalności" i "nienaturalności" konwencji narracyjnych.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie przeznaczone dla studentek i studentów zainteresowanych narratologią i planujących napisanie pracy dyplomowej z tej dziedziny. Pożyczona od Norwida tytułowa figura etymologiczna odnosi się zarówno do losów dyscypliny, jak i do samej literatury, która - szczególnie od połowy XIX wieku do dzisiaj - jest polem rozmaitych narracyjnych "zwrotów". Mniej więcej w tych ramach czasowych - z okazjonalnymi ekskursjami do wieków wcześniejszych - chciałabym osadzić refleksję nad narracją, skoncentrowaną wokół kwestii "naturalności" i "nienaturalności" konwencji narracyjnych. Powieść realistyczna, Barthesowski "efekt realności" i współczesny "nowy realizm", metafikcja, kwestia wiarygodności narratora, problem punktu widzenia i technik przedstawiania świadomości, narracja drugoosobowa, narracje niefikcjonalne i ich możliwe upowieściowienie - to możliwe, choć niejedyne, pola refleksji.

Literatura:

Pełna lista analizowanych utworów literackich (powieści, małych form narracyjnych i tekstów z pogranicza fikcji i niefikcji) uzgodniona zostanie na pierwszych zajęciach; z pewnością omówimy "Życie i myśli Tristrama Shandy" Sterne'a, opowiadania Mansfield, "Fale" Woolf, "Ulissesa" Joyce'a, "Jeśli zimową nocą podróżny" Calvino, "Fikcje" Borgesa, "Pamiętniki Hadriana" Yourcenar, "Przemianę" Butora, opowiadania Cortazara, "Papugę Flauberta" Barnesa, "Blady ogień" Nabokova, opowiadania Wallace'a, "Moją walkę" Knausgarda, "Lincolna w Bardo" Saundersa, "Kolej podziemną" Whiteheada, "Bratnią duszę" Diopa.

Podstawowa literatura przedmiotu:

M. Bal, "Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji", tł. różni, Kraków 2012.

M. Fludernik, "Towards a ‘Natural’ Narratology", Londyn 1996.

M. Głowiński, "Gry powieściowe: szkice z teorii i historii form narracyjnych" Kraków 1973.

M. Jahn, Jahn, "Narratology: A Guide to the Theory of Narrative", dostęp online: http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm

J. Phelan, "Narrative as Rhetoric: Technique, Audiences, Ethics, Ideology", Columbus 1996.

"Narratologia", red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.

"Narrative Theory: Core Concepts and Critical Debates", red. B. Richardson i in., Columbus 2006.

M. Rembowska-Płuciennik, "Poetyka intersubiektywności: kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku", Toruń 2012.

B. Richardson, "Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction", Columbus 2006.

"Routledge Encyclopaedia of Narrative Theory", red. D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan, Routledge 2010.

W. Schmid, "Narratology. An Introduction", Berlin 2010.

"Studia o narracji", red. J. Błoński, J. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław 1982.

The Living Handbook of Narratology: https://www.lhn.uni-hamburg.de/index.html

Efekty uczenia się:

Student(ka) zna historię dyscypliny, potrafi opisać jej ewolucję od narratologii klasycznej do postklasycznej.

Student(ka) orientuje się we współczesnych teoriach i koncepcjach narratologicznych, potrafi opisać kierunki rozwoju i cele poszczególnych szkół badawczych.

Student(ka) zna i stosuje podstawową terminologię studiów nad narracją.

Student(ka) potrafi analizować teksty narracyjne przy użyciu narzędzi teoretycznych.

Student(ka) potrafi sporządzić bibliografię podejmowanego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena obejmuje:

- przygotowanie do zajęć i aktywność - udział w dyskusji

- w pierwszym semestrze krótki referat na wybrany temat

- w drugim semestrze sformułowanie tematu pracy magisterskiej i sporządzenie bibliografii

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jeziorska-Haładyj, Magda Nabiałek
Prowadzący grup: Joanna Jeziorska-Haładyj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)