Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i literatura romantyzmu - korzenie nowoczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C3N-LR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i literatura romantyzmu - korzenie nowoczesności
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2023/2024
Konwersatoria do wyboru dla FP - stacjonarne 2. stopnia 2023/2024 - moduł nowoczesność
Moduł "Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest refleksja nad romantycznymi kontekstami współczesności, szukanie odpowiedzi na pytanie, czy romantyzm był istotnie początkiem nowoczesności, czy wielkim domknięciem czasów przednowoczesnych. Punktem wyjścia rozważań będą teksty literatury polskiej i światowej, kontekstem prace historycznoliterackie, a także z zakresu filozofii i antropologii kultury.

Pełny opis:

Konwersatorium służyć ma refleksji nad romantycznymi kontekstami współczesnej rzeczywistości. Będziemy zastanawiać się nad tym, jak romantycy w swoich tekstach uchwycili problemy alienacji jednostki, rozpadu wartości, decentracji kultury, sekularyzacji, techno logizacji i racjonalizacji w czasach im współczesnych. Przedmiotem refleksji będzie jednak nie tylko to, jak diagnozowali owe zjawiska, ale jak szukali Sensu w świecie „bez wiar i nadziei”. Będziemy szukać będą odpowiedzi na pytanie, czy romantyzm był istotnie początkiem nowoczesności, czy wielkim domknięciem czasów przednowoczesnych. Punktem wyjścia rozważań będą arcydzielne teksty literatury polskiej i światowej. Kontekstem prace historcznolietrackie, a także z zakresu filozofii i antropologii.

Literatura:

Literatura (poza wymienionymi tekstami literackimi podanymi w opisie zagadnień)

1. A. Bednarek-Bohdziewicz, Homo capax, capax homini. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Gdańsk 2019

2. I. Bittner, U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu, Łódź 1998

3. H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, Kraków 1993

4. S. Brzozowski, Filozofia romantyzmu polskiego, Rzym 1945

5. V. Frankl, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, przeł. A. Wolnicka Warszawa 2012

6. I. Grudzińska-Gross, Piętno rewolucji, Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna, Warszawa 1995

7. M. Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996

8. M. Kuziak, Norwid postsekularny. Tezy i próby, „Pamiętnik Literacki” 2021, z. 3, s. 5-29 [artykuł dostępny także on line]

9. E. Kasperski, Podmiot w szamotaninie, debata pt. Aktualność romantyzmu w: Kronos” nr 29 O1 2010 VII [artykuł dostępny także on line]

10. M. Masłowski, Gest, symbol rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa 1998,

11. M. Masłowski, Problemy tożsamości. Szkice romantyczne i (post) romantyczne, Lublin 2001

12. R. Tarnas, Dzieje umysłowości zachodniej, przekład M. Filipczuk, J. Ruszkowski, Poznań 2002 (fragmenty)

13. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny nowoczesnej tożsamości, przeł. Zespół, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

P8S_WG.4 zasady upowszechniania wyników badań literaturoznawczych, także w trybie otwartego dostępu

Umiejętności: potrafi

P8S_UW.3 transferować wyniki działalności naukowej do sfery społecznej, szczególnie do instytucji kultury

P8S_UK.2 popularyzować literaturę i w przystępny sposób prezentować wyniki badań literaturoznawczych

P8S_UK.3 inicjować debatę w zakresie problemowym prowadzonych badań literaturoznawczych

P8S_UU.1 prowadzić badania naukowe z myślą o ich formacyjnym charakterze, kształtowaniu jednostkowej i zbiorowej tożsamości kulturowej

P8S_UU.2 planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi funkcjonalnych w obszarach literaturoznawstwa

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P8S_KO.1 wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców, w tym promowania znaczenia literatury i badań nad literaturą w przestrzeni życia społeczngeo

P8S_KO.2 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym edukacji kulturalnej

P8S_KR.1 podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad

ochrony własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia są:

1. obecność (maksymalnie dwie nieobecności),

2. aktywność na zajęciach potwierdzająca znajomość przewidzianych lektur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Katarzyna Westermark
Prowadzący grup: Ewa Hoffmann-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)