Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Świat przestawiony. Nowe zjawiska w poezji polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C3N-LW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Świat przestawiony. Nowe zjawiska w poezji polskiej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Osoba chcąca uczestniczyć w konwersatorium powinna orientować się w historii poezji polskiej po 1989 roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium służy poszerzeniu wiedzy z zakresu literatury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem poezji polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku oraz towarzyszącego jej dyskursu krytycznoliterackiego.

Pełny opis:

Konwersatorium służy poszerzeniu wiedzy z zakresu literatury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem poezji polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku oraz towarzyszącego jej dyskursu krytycznoliterackiego. Będziemy dyskutowali zarówno o książkach nagradzanych, szeroko komentowanych, jak i o tych, które pozostając na marginesie współczesnej komunikacji literackiej stanowią przedmiot żywego zainteresowania w samym środowisku poetyckim, punkt odniesienia dla młodych osób autorskich.

Znajdująca się w nazwie konwersatorium kategoria „świata przestawionego” jest nawiązaniem nie tyle do „Świata nie przedstawionego” Juliana Kornhausera, Adama Zagajewskiego i Ryszarda Krynickiego czy „Świata podrobionego” Przemysława Czaplińskiego, ile do fragmentu prozy Andrzeja Sosnowskiego z tomu „Dom ran”:

„«Nie znajdują tego, czego pragną» (pragną jedynie tego, co znajdują), albowiem w świecie podstawionym nie mają możliwości pragnąć niczego poza tym, co się nasuwa i narzuca jako wszystko, co w świecie się znajduje i za co będą regularnie płacić, żeby móc jeszcze więcej i częściej znajdować, czyli pragnąć więcej tego samego, czego pragną, ponieważ właśnie to znajdują. Tak wygląda świat jako niewola i podstawienie – jak się podstawia świat, a konkretniej: «samo życie»? Samoistnie, samorzutnie, samoczynnie, samowładnie”.

Sosnowski pisze w gruncie rzeczy o tym, co w połowie lat 60. Guy Debord nazwał „spektaklem”, a Mark Fisher pod koniec pierwszej dekady XXI w. – „realizmem kapitalistycznym”. Na konwersatorium będziemy próbowali prześledzić, w jaki sposób współczesna poezja polska przyswoiła tę krytykę świata podstawionego i dała jej wyraz na własnych zasadach: w złożonych formalnie książkach poetyckich, w wierszach wymuszających pytania interpretacyjne. Jednocześnie interesować nas będzie to, jak w najnowszej poezja próbuje się świat przestawiać (układać go na nowo, przesuwać znajdujące się w nim elementy, pracą wyobraźni i języka projektować jego nowe wersje) lub pisać ze środka świata już przestawionego (zwichniętego, wykluczającego, niesprawiedliwego, dziwnego, niepokojącego, zagrożonego zagładą). Innymi słowy, będziemy dyskutować o strategiach, chwytach, formach, za pomocą których poezja w XXI w. znosi swoją współczesność.

Literatura:

Ostateczna lista lektur zostanie ustalona na pierwszych zajęciach. Sylabus będzie również dostosowywany w zależności od preferencji lekturowych osób uczestniczących w konwersatorium oraz nowości wydawniczych wartych przedyskutowania.

Wyjściowe propozycje lektur:

- Kacper Bartczak, „Wiersze organiczne”, „Pokarm suweren” lub „Naworadiowa”

- Dariusz Foks, „Historia poezji polskiej dla drwali” lub „Eurydyka”

- Dominik Bielicki, „Pawilony” lub „Wielki ping-pong”

- Piotr Janicki, „13 sztuk” lub „[psia książka]”

- Grzegorz Hetman, „Pół ciastka”

- Jerzy Jarniewicz, "Puste noce" lub "Mondo cane"

- Adam Wiedemann, „Filtry”, „Z ruchem” lub „Odżywki i suplementy”

- Konrad Góra, „Nie” lub „Dzień został w nocy. Wiersze miłości i z nienawiści”

- Adam Kaczanowski, „Co jest nie tak z tymi ludźmi?” lub „Zabawne i zbawienne”

- Tomasz Pułka, „Podczas siebie” (wybór wierszy pod red. M. Koronkiewicz)

- Radosław Jurczak, „Zakłady holenderskie”

- Kamila Janiak, „zwęglona jantar”, „Zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie” lub „Miłość”

- Grzegorz Wróblewski, „Tora! Tora! Tora!” lub „Letnie rytuały” (autorski wybór wierszy)

- Patryk Kosenda, „Robodramy w zieleniakach” lub „Największy na świecie drewniany coaster”

- Filip Matwiejczuk, „Różaglon” lub „Pasożyt”

- Tomasz Bąk, „Bailout” lub „XXI. Nagi wodnik w śródmieściu”

- Joanna Oparek, „Mocne skóry, białe płótna” lub „Małe powinności”

- Justyna Kulikowska, „gift. z Podlasia”

- Antonina Tosiek, „storytelling”

- Joanna Łępicka, "Zeszyt ćwiczeń"

- Anna Adamowicz, „Nebula” lub „zmyśl[ ]zmysł”

- Marcin Mokry, „Żywe linie nowe usta”

- Natalia Malek, „Kord” lub „Obręcze”

- Ilona Witkowska, „Lucyfer zwycięża” lub „Gdzie są moje dzieci?”

- Anouk Herman, „right into pod tramwaj”

- Julek Rosiński, „Streszczenie pieśni”

- Szymon Kowalski, „Konopeum”

- Miłosz Biedrzycki, „Porumb” lub „Wiosna ludzi”

Literatura przedmiotu:

- K. Bartczak, „Materia i autokreacja. Dociekania w poetyce wielościowej”

- M. Glosowitz, „Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet”

- P. Kaczmarski, „Oporne komunikaty. Strategie znaczenia w poezji współczesnej”

- P. Kaczmarski, „Wysoka łączliwość. Szkice o poezji współczesnej”

- A. Kałuża, „Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie”

- D. Kujawa, „Pocałunki ludu. Poezja i krytyka po roku 2000”

- „Psem i kością. Recepcja poezji Tomasza Pułki do roku 2021” pod red. P. Kaczmarskiego

- J. Skurtys, „Światy nierównoległe. O kobiecych i męskich głosach w poezji ostatnich lat”

- J. Skurtys, „Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku”

Oprócz fragmentów w.w. książek krytycznoliterackich będziemy również sięgali po recenzje, szkice krytycznoliterackie, głosy polemiczne czy wywiady z osobami autorskimi dostępne na stronach internetowych czasopism krytycznoliterackich (np. „KONTENT”, „Mały Format”, „Stoner Polski”, „8. Arkusz «Odry», „Wizje”, „Dwutygodnik”) oraz stronach promocyjnych wydawnictw (np. Biuro Literackie, Wydawnictwo J).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium osoba, która w nim uczestniczyła:

- zna i rozumie nowe zjawiska we współczesnej poezji polskiej oraz dyskurs krytycznoliteracki towarzyszący współczesnej poezji polskiej

- posiada wiedzę na temat najważniejszych sporów i debat krytycznoliterackich dotyczących najnowszej poezji

- zna i rozumie dialektyczne spięcie pomiędzy współczesną poezją polską a zagadnieniami filozoficznymi, kulturowymi oraz polityczno-ekonomicznymi

- potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę do napisania eseju, którego temat oscyluje wokół zagadnień poruszanych na zajęciach

- potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę o najnowszej poezji

- jest gotowy do zaangażowanego uczestnictwa we współczesnym życiu naukowym i literackim

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji)

- ocena projektu studenckiego: esej dotyczący zagadnień poruszanych na konwersatorium

Zaliczenie na ocenę. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska, Łukasz Żurek
Prowadzący grup: Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)