Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Romantyzm i tradycja romantyczna – źródła, przemiany, konteksty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C453LR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Romantyzm i tradycja romantyczna – źródła, przemiany, konteksty
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 2024/2025
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Ukończony II roku studiów I stopnia


Student lub studentka powinni znać treści programowe przedmiotów literaturoznawczych z I i II roku studiów oraz najważniejsze wydarzenia związane z historią Polski w pierwszej połowie XIX wieku.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów i studentek do napisania prac licencjackich przez poszerzenie i ugruntowanie ich wiedzy dotyczącej literatury epoki romantyzmu i tradycji romantycznej w literaturze epok późniejszych.

Główną formą pracy podczas spotkań będzie dyskusja nad konspektami i fragmentami przygotowywanych prac licencjackich.

Pełny opis:

Tematem przewodnim seminarium staną się przemiany tradycji romantycznej w literaturze polskiej. Wraz z uczestnikami i uczestniczkami będziemy interpretować teksty powstające w pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia poszukując w nich wyznaczników nowej postawy filozoficznej i estetycznej będącej konsekwencją przełomu romantycznego. Zastanowimy się, w jaki sposób romantyczne 'novum' zostało utrwalone w tekstach epoki oraz które spośród sformułowanych wówczas tematów, idei oraz koncepcji estetycznych dały podstawę recepcji intelektualnej i artystycznej polskiego romantyzmu w epokach późniejszych. Zmierzymy się także z pojęciem paradygmatu romantycznego oraz tezą o długim trwaniu romantyzmu w literaturze polskiej.

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do napisania prac licencjackich. Pierwszy blok zajęć zostanie poświęcony ustaleniu zakresów tematycznych przyszłych prac, sformułowaniu tematów, stworzeniu konspektów, zebraniu i ustaleniu wstępnych bibliografii. Podczas dalszych spotkań skupimy się na dyskusji nad przesyłanymi fragmentami powstających rozpraw. Studenci i studentki będą zapoznawali się z tekstami literackimi i krytycznymi, wzajemnie recenzowali swoje wypowiedzi pisemne, pogłębiali umiejętności interpretacyjne, poszerzali wiedzę na temat koncepcji metodologicznych oraz doskonalili warsztat pisarski i redaktorski.

Literatura:

Przedstawiona literatura, w tym zwłaszcza dobór tekstów literackich, ma charakter propozycji otwartej. Ostateczna lista lektur będzie zależała od zainteresowań uczestników i uczestniczek seminarium oraz zaproponowanych przez nich tematów prac.

- Baczyński Krzysztof Kamil, Wiersze, Kraków 2002

- Brzozowski Stanisław, Legenda Młodej Polski: studia o strukturze duszy kulturalnej, Kraków 2001

- Cyganeria warszawska. Antologia, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1967

- Dehnel Jacek, Matka Makryna, Warszawa 2013

- Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

- Gajcy Tadeusz, Pisma, oprac. L. Bartelski, Kraków 1980

- Ginczanka Zuzanna, Poezje zebrane 1931-1944, Warszawa 2019

- Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830, Warszawa 2020

- Grabiński Stefan, Demon ruchu i inne opowiadania, Poznań 2011

- Hamerski Wojciech, Ironie romantyczne, Warszawa 2019

- Janion Maria, Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000

- Janion Maria, Zmierzch paradygmatu w: tejże, Czy będziesz wiedział co przeżyłeś, Warszawa 1996

- Konwicki Tadeusz, Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 1974

- Kronika wypadków miłosnych, reż. Andrzeja Wajda, scen. T. Konwicki, 1986

- Malczewski Antoni, Maria, Białystok 2002

- Matuszewski Ignacy, Słowacki i nowa sztuka, Warszawa 1911

- Nasze pojedynki o romantyzm, red. M. Bieńczyk, Warszawa 1995

- Mickiewicz Adam, Dzieła. Wydanie Rocznicowe. T. 1–17. Warszawa 1993–2005

- Piwińska Marta, Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973

- Piwińska Marta, Miłość romantyczna. Antologia, Warszawa 1984

- Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, red. M. Kalinowska, M. Leszczyński, Toruń 2011

- Polski list romantyczny, oprac. Z. Sudolski, Kraków 1997

- Krasiński Zygmunt, Dzieła zebrane, red. M. Strzyżewski, Toruń 2017

- Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009

- Sapkowski Andrzej, Ostatnie życzenie, Warszawa 1993

- Siwiec Magdalena, Romantyzm, czyli Inter esse, Warszawa 2017

- Słowacki Juliusz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 1-14, Wrocław 1959

- Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 1–2, Toruń 2016

- Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Witkowska, Wrocław 2009

- Słownik terminów literackich pod red. J. Sławińskiego, Wrocław-Warszawa 2002

- Śniedziewski Piotr, Elegijna świadomość romantyków, Gdańsk 2015

- Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986

- Witkowska Alina, Towiańczycy, Warszawa 1989

- Witkowski Michał, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Warszawa 2007

- Żeleński Tadeusz (Boy), Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu, Warszawa 1957

- Żmigrodzka Maria, Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku, red. M. Kalinowska, E. Kiślak, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu seminarium student:

1) zna i rozumie:

- znaczenie przełomu romantycznego w dziejach kultury polskiej i europejskiej,

- rolę refleksji historycznoliterackiej na temat literatury i tradycji romantycznej w kształtowaniu się kultury epok późniejszych oraz koncepcję długiego trwania literatury romantycznej w kulturze polskiej

- znaczenie nowych i tradycyjnych metodologii w kształtowaniu się refleksji humanistycznej na temat literatury i kultury pierwszej połowy XIX wieku.

2) potrafi:

- rozpoznać nawiązania do literatury polskiego romantyzmu w tekstach epok późniejszych oraz zinterpretować ich znaczenie i połączyć je z kontekstem historycznym,

- selekcjonować i integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych,

- sformułować temat pracy licencjackiej,

- zrekonstruować stan badań nad wybranym zagadnieniem i zaplanować konspekt,

- napisać dłuższą pracę o charakterze naukowym,

- zrecenzować wyznaczony tekst z uwzględnieniem kwestii merytorycznych i formalnych,

3) jest gotów do:

- organizowania samodzielnego warsztatu badawczego w zakresie refleksji na temat historii literatury XIX wieku

- wzięcia odpowiedzialności za napisanie pracy licencjackiej na temat zgodny z założeniami seminarium, zgodnej z wymogami regulaminowymi i zasadami rzetelności naukowej

- uczestnictwa w dyskusji z poszanowaniem opinii innych uczestników grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest ukończenie i złożenie pracy licencjackiej.

Ponadto o zaliczeniu decydują:

- frekwencja (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, nadprogramowe nieobecności muszą zostać odpracowane w sposób ustalony z prowadzącą zajęcia),

- aktywny udział w dyskusji,

- terminowe przygotowywanie i udostępnianie uczestnikom i uczestniczkom seminarium fragmentów powstającej pracy oraz recenzowanie wyznaczonych tekstów.

Szacowany nakład pracy studenta:

- udział w zajęciach: 60 godzin (2 ECTS)

- przygotowanie do zajęć: 120 godzin (4 ECTS)

- napisanie pracy dyplomowej: 120 godzin (4 ECTS)

Jeśli student chce (na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych) skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi

sztucznej inteligencji.

2. Student nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli student wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Krysowski, Katarzyna Westermark
Prowadzący grup: Katarzyna Westermark
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)