Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska literatura romantyczna w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C462LR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polska literatura romantyczna w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II rok filolgii polskiej od cyklu 2020 - stacjonarne 2-go stopnia
Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2024/2025
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studentów do pisania prac magisterskich. Wymaga od uczestników zaangażowania, aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Poznają oni metodologie badań literaturoznawczych oraz naukowy warsztat pracy uwzględniający posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi.

Na zajęciach będą odczytywane, recenzowane i redagowane fragmenty dysertacji. Zadaniem każdego z uczestników seminarium na II roku studiów II stopnia jest napisanie rozprawy magisterskiej na podstawie konspektu oraz bibliografii przygotowanych na roku I.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone analizie i interpretacji polskiej literatury romantycznej w kontekstach kulturowych, z uwzględnieniem jej filiacji ze świadectwami duchowości, obyczajowości i wierzeń różnych ludów, narodów, środowisk społecznych; związków z innymi sztukami (korespondencja sztuk); filozofią, religią oraz mistyką poszczególnych okresów historycznych i obszarów cywilizacyjnych. Przedmiotem rozpoznania będzie zarówno piśmiennictwo polskiego romantyzmu na tle idei estetyczno-kulturowych epok poprzednich, jak i problem relacji między tradycją romantyczną (polską i europejską) a kulturą współczesną. Seminarium ma za zadanie:

- pogłębianie wiedzy na wybrane przez studentów tematy

- kształcenie umiejętności redagowania tekstu naukowego ze szczególną dbałością o rzetelne wykorzystanie źródeł, poprawne sporządzanie przypisów i bibliografii

- analizowanie i w razie potrzeby korygowanie zawartości merytorycznej prac

- formułowanie zasad końcowej korekty tekstów i jej przeprowadzanie

Celem seminarium jest realizacja projektów prac magisterskich, które zostały przedstawione w formie szczegółowych konspektów na I roku studiów II stopnia. Zajęcia polegają na krytycznej lekturze fragmentów, uzupełnianiu ich treści, redagowaniu oraz przypisywaniu do odpowiednich miejsc w strukturze kompozycyjnej pracy.

Literatura:

Bąk Magdalena, Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach, Katowice 2013.

Beer John, Wordsworth and the human heart, New York 1978.

Całek Anita, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki. Psychobiografia naukowa, Kraków 2012.

Cieśla-Korytowska Maria, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997.

Cysewski Kazimierz, „Ballady i romanse” – przewodnik epistemologiczny, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3, s. 65-100.

Gorecka Maria, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane młodszemu bratu, Kraków 1889.

Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B. Płonka-Syroka i M. Szymczak, Wrocław 2010.

Janion Maria, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008.

Kaczor Katarzyna, Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk 2006.

Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz przy współpracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego, Wrocław 1960.

Kowalczykowa Alina, Ciemne drogi szaleństwa, Kraków 1978.

Kridl Manfred, Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza, Warszawa 1925

Kryszczuk Marzena, Juliusz Słowacki wobec tradycji szlacheckiej,Warszawa 2011.

Bowra Maurice C., The romantic imagination, London 1961.

Niesporek Katarzyna, ,,Ja” Świetlickiego, Katowice 2014.

Pamięć Juliusza Słowackiego, red. O. Krysowski, N. Szerszeń, Warszawa 2021.

Philips Ursula, Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia, tłum. K. Bojarska, Warszawa 2008.

Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007.

Powązka Elżbieta, Poetyka wyzwolenia. Genezyjski dialog antyku z barokiem w twórczości Juliusza Słowackiego, Kraków 2008.

Przemiany tradycji barskiej. Studia, red. Z. Stefanowska, Kraków 1972.

Rabizo-Birek Magdalena, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.

Romaniszyn-Ziomek Lidia, Osobne światy. Mickiewicz i Słowacki, Bielsko-Biała 2013.

Roszczynialska Magdalena, Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki, Kraków 2009.

Rymkiewicz Jarosław Marek, Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa 2010

Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979, red. M. Janion i M. Żmigrodzka, Warszawa 1981.

Studia o „Królu-Duchu”, red. M. Kuziak, J. Ławski, Kraków-Białystok 2020.

Trębicki Grzegorz., Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007.

Wasilewski Zygmunt, Aspazja i Alcybjades. Z dziejów powieści warszawskiej, Warszawa 1935.

Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Łódź 2003.

Życie codzienne romantyków, red. O. Krysowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium magisterskiego na II roku studiów II stopnia student:

1. Ma przyswojoną wiedzę na temat będący przedmiotem pracy magisterskiej w stopniu rozszerzonym i potrafi zachować do niej stosunek krytyczny

2. Zdobywa umiejętności pisania i redagowania tekstów naukowych, a także posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (np. w pozyskiwaniu źródeł wiedzy)

3. Ma napisaną rozprawę magisterską

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. Obecności

2. Aktywności na zajęciach (praca z tekstem, dyskusja)

3. Pracy pisemnej, którą stanowi ostatni rozdział (zakończenie) rozprawy magisterskiej

Egzamin magisterski, do którego student dopuszczany jest po uzyskaniu absolutorium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Krysowski, Karol Samsel
Prowadzący grup: Olaf Krysowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)