Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Korespondencja sztuk: literatura - sztuki plastyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A1KS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korespondencja sztuk: literatura - sztuki plastyczne
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajmość europejskiego kanonu dzieł literackich i plastycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia teoretyczne i analityczne poświęcone różnym aspektom relacji między literaturą a sztukami plastycznymi.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone zjawisku odrębności, homologii, korespondencji, interferencji oraz interpretowalności między literaturą a różnymi rodzajami sztuk plastycznych, jak również zagadnieniu percepcji wzrokowej w kulturze. Omawiane są między innymi: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, poezja wizualna. Na zajęciach dyskusja na temat tekstów teoretycznych (z zakresu literaturoznawstwa, historii i teorii sztuki, kulturoznawstwa, socjologii, psychologii, filozofii) przeplata się z analizą poszczególnych dzieł literackich, których poetyka może być rozpatrywana w relacji do sztuk plastycznych oraz wizualnych tekstów kultury interferujących z literaturą.

Literatura:

R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, tłum. M. Chojnacki, Gdańsk, 2011.

E. Balcerzan, Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa, „Teksty Drugie” 2009 nr 1-2.

M. Czermińska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, Gdańsk 2005.

P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Białystok 1997.

A. Grodecka, Wiersze w obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, Poznań 2009.

J.A.W. Heffernan, Ekphrasis and Representation, „New Literary History” 1991, vol. 2.

M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, przeł. Jarosław Przeźmiński, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. Ryszard Nycz, Kraków 1998.

J. Kowalski, Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku, Warszawa 2001.

J. Kwapisz, The Greek Figure Poems, Leuven 2013.

D. Lichaczow, Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, przeł. K.N. Sakowicz, Wrocław 1991.

Z. Łapiński Zdzisław, Widziane, wyobrażone, pomyślane, „Teksty Drugie” 2009, nr 1-2.

M. Merleau-Ponty, Oko i umysł: szkice o malarstwie, przeł. S. Cichowicz, Gdańsk 1996.

J. Pelc, Obraz ― słowo ― znak. Studium o emblematach w literaturze polskiej, Wrocław 1973.

A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska kreacja pejzażu. Studium wybranych motywów, Kraków 2003.

O. Sacks, Oko umysłu, tłum. Jacek Lang, Poznań 2011.

W. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków 2004.

S. Skwarczyńska, Struktura rodzajowa „Genesis z Ducha” Słowackiego i jej tradycja literacka, [w:] tejże, W kręgu wielkich romantyków polskich, Warszawa 1966.

Efekty uczenia się:

Student zna uwarunkowania poznawcze i kulturowe wpływające na odbiór dzieł zróżnicowanych pod wpływem materiału, dostrzega aktualnie definiowaną specyfikę literatury i sztuk plastycznych, rozpoznając także historyczną zmienność ich granic, rozumie proces paralelnego rozwoju sztuk. Student potrafi przeprowadzić analizę dzieła literackiego, wskazując w jego poetyce elementy korespondujące z innymi sztukami, bierze udział w dyskusji na temat znaczeń dostrzegalnych w wyniku porównawczego zestawienia dzieł różnego typu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest systematyczny udział w dyskusji na temat omawianych tekstów teoretycznych oraz napisanie krótkiej pracy zaliczeniowej. Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Weronika Lipszyc, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Weronika Lipszyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia teoretyczne i analityczne poświęcone różnym aspektom relacji między literaturą a sztukami plastycznymi.

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające: rodzaje relacji literatury ze sztukami plastycznymi

2. Korespondencja sztuk w ujęciu historycznym

Seweryna Wysłouch, „Ut pictura poesis” – stara formuła i nowe problemy, w: Ut pictura poesis, red. Marek Skwara i Seweryna Wysłouch, Gdańsk 2006.

3. Literatura w malarstwie

Ikonografia romantyczna, Warszawa 1977. (fragment)

4. Malarskie inspiracje literatury

Szczepan Twardoch, W piwnicy, w: tegoż, Ballada o pewnej panience, Kraków 2017.

Twórczość Aleksandry Waliszewskiej

5. Ilustracja

Nie ma się co obrażać. Nowa polska ilustracja, wybór, wstęp i redakcja Patryk Mogilnicki, Kraków 2017. (fragment)

7. Komiks

Scott McCloud, Zrozumieć komiks, tłum. Michał Błażejczyk, Warszawa 2015. (fragment)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Weronika Lipszyc, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Weronika Lipszyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia teoretyczne i analityczne poświęcone różnym aspektom relacji między literaturą a sztukami plastycznymi.

Literatura:

1. Zajęcia wprowadzające: rodzaje relacji literatury ze sztukami plastycznymi

2. Korespondencja sztuk w ujęciu historycznym

Seweryna Wysłouch, „Ut pictura poesis” – stara formuła i nowe problemy, w: Ut pictura poesis, red. Marek Skwara i Seweryna Wysłouch, Gdańsk 2006.

3. Literatura w malarstwie

Ikonografia romantyczna, Warszawa 1977. (fragment)

4. Malarskie inspiracje literatury

Szczepan Twardoch, W piwnicy, w: tegoż, Ballada o pewnej panience, Kraków 2017.

Twórczość Aleksandry Waliszewskiej

5. Ilustracja

Nie ma się co obrażać. Nowa polska ilustracja, wybór, wstęp i redakcja Patryk Mogilnicki, Kraków 2017. (fragment)

7. Komiks

Scott McCloud, Zrozumieć komiks, tłum. Michał Błażejczyk, Warszawa 2015. (fragment)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)