Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media elektroniczne w warsztacie filologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A2ME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media elektroniczne w warsztacie filologa
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla II roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone wybranym aspektom związanym z humanistyką cyfrową.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone wybranym aspektom związanym z humanistyką cyfrową. W ramach kolejnych spotkań studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi analizy i interpretacji tekstów cyfrowych w kontekście utworów tradycyjnych. Wprowadzeniu kolejnych tematów towarzyszy omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych i wybranych elementów stanu badań z zakresu humanistyki cyfrowej. Warsztaty służą także zapoznaniu się z wybranymi narzędzami komputerowymi mogącymi pomóc w pracy filologa.

Literatura:

Poniższa lista stanowi podstawową literaturę pomagającą opanować zagadnienia związane z omawianym tematem. Teksty na poszczególne spotkania będą rozsyłane przez prowadzącego drogą mailową.

1. L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006.

2. P. Celiński, Interfejsy: cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

3. P. Kubiński, Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo, „Nowe Media” 1/2015.

4. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010, roz. 2.

5. J. Dovey, H.W. Kennedy, Kultura gier komputerowych, tłum. T. Macios, A. Oksiuta, Kraków 2011, roz. 1, 2.

6. J. Frużyńska, Mapy, encyklopedie, fraktale, Warszawa 2012.

7. Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

• wymienia podstawowe zagadnienia dotyczące badania tekstów powstałych w środowiskach cyfrowych.

• analizuje i interpretuje cyfrowe utwory;

• rozumie specyfikę perswazyjności w środowisku cyfrowym.

• zna podstawowe repozytoria cyfrowe i potrafi z nich korzystać.

• potrafi efektywnie wykorzystać wybrane narzędzia do edycji tekstów.

• rozumie różnorodność cyfrowych tekstów i konieczność dostosowywania do nich narzędzi badawczych;

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne są dwie nieobecności), praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Piotr Kubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szczegóły w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Szczegóły w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Literatura zgodna z tym, co przedstawiono w Szczegóły w sekcji podstawowe informacje o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Piotr Kubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szczegóły w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Pełny opis:

Szczegóły w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Literatura:

Literatura zgodna z tym, co przedstawiono w Szczegóły w sekcji podstawowe informacje o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)