Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komparatystyka mediów /drukowanych, audiowizualnych, cyfrowych/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A3KM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka mediów /drukowanych, audiowizualnych, cyfrowych/
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uzyskane zaliczenie z poetyki, korespondencji sztuk, analizy porównawczej tekstów literackich oraz komparatystyki. Student powinien mieć wiedzę z zakresu struktury dzieła artystycznego (w szczególności literackiego) oraz umieć analizować teksty słowne, ikoniczne, dźwiękowe w zakresie wyznaczonym przez zajęcia z poetyki, korespondencji sztuk, analizy utworu literackiego. Powinien też znać podstawowe metody i techniki porównawcze.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Porównawcza analiza i interpretacja tekstów reprezentujących różne media: drukowane, ikoniczne, audialne, audiowizualne, digitalne.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są porównywaniu struktury wybranych tekstów kultury jako przekazów modelowanych medialnie.

Komparatystyka mediów wskazuje na istnienie w przekazach różniących się medialnie, semiotycznie, analogicznych struktur tekstowych. Struktury te (np. narracja, powtórzenie, metafora) stanowią przestrzeń wspólną, przestrzeń międzyludzkiego porozumienia i współtworzenia świata tekstu.

Ćwiczenia dostarczają narzędzi opisu tekstu medialnego. Pokazują, w jaki sposób materia tekstu medialnego poddaje je modyfikacjom. Nie mniej istotne są różnomedialne realizacje powtarzających się motywów, tematów tekstowych. W trakcie ćwiczeń analizie i interpretacji porównawczej poddawane są sposoby realizacji tych samych tematów w różnych mediach, porównywane są zabiegi estetyzacji medialnej a także sposoby sterowania odbiorcą (zabiegi perswazyjne). Podstawowym zagadnieniem są jednak sposoby kształtowania znaczeń w tekstach reprezentujących odmienne media.

Analizie porównawczej poddawane będą przekazy literackie, filmowe, teatralne, cyfrowe, prasowe, malarskie, muzyczne. Szczególne miejsce zajmują w ćwiczeniach przekazy digitalne, jako te, które poddają reinterpretacji i recyklingowi dotychczasowe teksty medialne.

Literatura:

(prowadzący zastrzega sobie prawo do modyfikacji literatury z wyprzedzeniem, w trakcie semestru)

1. E. Domańska, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, "Teksty Drugie"2010, nr 1-2, s. 45-60.

2. Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 (wybór).

3. Ewa Szczęsna, Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007 (wybór).

4. Ewa Szczęsna, Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018 (wybór).

5. Ewa Szczęsna, Komparatystyka mediów, semiosfer, dyskursów. Perspektywy rozwoju, „Tekstualia” 2012/4

6. Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Universitas, Kraków 2004 (wybór).

7. Seweryna Wysłouch, Literatura i semiotyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001(wybór).

8. Michał Rusinek, Retoryka obrazu, Gdańsk 2012 (rozdz. Wodospad. Perswazyjność obrazu)

9. Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M.Hopfinger, Warszawa 2005 (wybór).

10. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, „Wielka elipsa” w narracji literackiej i filmowej (Piknik pod Wiszącą Skałą), w: Komparatystyka dzisiaj, t.2: Interpretacje, red. E.Kasperski, E.Szczęsna, Warszawa 2011.

11. Borys Uspienski, Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki. Ogólne zasady organizacji dzieła malarskiego i literackiego, w tegoż: Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji, Katowice 1997.

12. Literatura a rzeźba, red. J.Godlewicz-Adamiec, T.Szybisty, Kraków-Warszawa 2018 (wybór)

13. Filozofia muzyki. Studia, red. K.Guczalski, Kraków 2003 (wybór)

14. Jerzy Szyłak, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk 2000 (wybór)

15. Maria Przedpełska-Bieniek, Sztuka dźwięku. Technika i realizacja, Warszawa 2017(wybór)

Efekty uczenia się:

Celem ćwiczeń jest kształcenie umiejętności opisu tekstu medialnego: zróżnicowanego semiotycznie, stylistycznie, dyskursywnie i funkcjonalnie. Po ukończeniu ćwiczeń student potrafi określać i wyjaśniać zasady rządzące współczesnym tekstem medialnym, analizować struktury tekstowe wspólne dla różnych typów mediów, dostrzegać i opisywać związki i interakcje, analogie i różnice między tekstami należącymi do odmiennych mediów. Potrafi też rozpoznawać, analizować, oceniać mechanizmy perswazji medialnej. Ćwiczenia służą kształtowaniu rozumiejącego, krytycznego odbioru przekazów medialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza przedmiot na podstawie zdanego egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są obecność na zajęciach oraz wykazanie się zaangażowaniem intelektualnym (oceniane są: bieżące przygotowanie do zajęć, referaty, prezentacje, udział w dyskusji)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Ewa Szczęsna, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Ewa Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Ewa Szczęsna, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Ewa Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

jak w podstawowych informacjach o przedmiocie

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)