Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczestnictwo w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1UWK2CO1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Uczestnictwo w kulturze
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są różnym typom uczestnictwa w kulturze oraz poddają analizie ideowe i organizacyjne aspekty funkcjonowania sektora kultury w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny i poświęcone są różnym typom uczestnictwa w kulturze. Proponują spojrzenie na sztukę, praktyki kulturowe, instytucje i polityki kulturalne z perspektywy odbiorców, uczestników, obywateli. Poddają analizie ideowe i organizacyjne aspekty funkcjonowania sektora kultury w Polsce.

W roku akademickim 2023/2024 uruchomione zostaną trzy 30-godzinne grupy ćwiczeniowe, prezentujące tematykę uczestnictwa na przykładzie wybranego obszaru kultury współczesnej.

Student/ka wybiera jedną z grup:

grupa – dr Zofia Dworakowska, semestr letni

Grupa poświęcona zagadnieniom partycypacji na obszarze współczesnych sztuk wizualnych. Bezpośrednim kontekstem dla omawianych zagadnień będą bieżące wydarzenia związane ze sztukami wizualnymi – aktualne wystawy i program warszawskich muzeów i galerii (więcej w opisie grupy).

grupa - dr Joanna Kubicka, semestr zimowy

Grupa poświęcona zagadnieniom związanym z kulturą książki, praktykami czytelniczymi, społecznym i wspólnotowym charakterem inicjatyw dotyczących czytania - wspólny namysł nad miejscem książek w życiu społecznym, ich rolą w budowaniu narracji tożsamościowych, funkcją społeczną i możliwościami budowania więzi społecznych opartych na wspólnej lekturze - jak również krytyczna refleksja dotycząca historycznych i współczesnych instytucji książki i czytelnictwa.

grupa – mgr Karolina Wróbel-Bardzik, semestr zimowy i letni

Grupa poświęcona tematyce uczestnictwa w kulturze w kontekście miasta i jego użytkowników. Przyjęta zostanie perspektywa oddolna, skupiająca się na mieszkańcach i inicjatywach społeczności lokalnych. Istotne będzie także odniesienie do polityk miejskich nakierowanych na włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne w swoim otoczeniu oraz to, jak organizacje pozarządowe czy instytucje sektora kultury – muzea, domy kultury, galerie sztuki otwierają się na swoje najbliższe sąsiedztwo.

Literatura:

Szczegóły w spisach lektur do poszczególnych grup zajęciowych.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie:

- w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty historii kultury polskiej i ościennych kultur obcych,

- w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze,

- podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty kultury literackiej i twórczości słownej, widowisk kulturowych i kultury teatralnej, kultury wizualnej i filmowej oraz relacjach między nimi,

- podstawową terminologię nauk o kulturze

zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz ich implikacje kulturowe,

- mechanizmy działania współczesnych instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w kulturze.

Student/ka potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych,

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny,

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji,

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane, pisać rozprawy,

- samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu,

- w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

- zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne,

- posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Opisu Językowego,

- korzystać z wybranej literatury przedmiotu w języku obcym,

- samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe,

- współdziałać w zespole z innymi osobami,

- organizować pracę indywidualną i zespołową,

- stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo.

Student/ka jest gotów/a do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów,

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju,

- zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne,

- posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Opisu Językowego,

- korzystać z wybranej literatury przedmiotu w języku obcym,

- samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności, aktywnego udziału w dyskusjach, pracy semestralnej i projektu działania w kulturze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wróbel-Bardzik, Joanna Zięba
Prowadzący grup: Karolina Wróbel-Bardzik, Joanna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wróbel-Bardzik, Joanna Zięba
Prowadzący grup: Karolina Wróbel-Bardzik, Joanna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)