Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny dyskurs publiczny w perspektywie teorii krytycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2PROS23O4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesny dyskurs publiczny w perspektywie teorii krytycznych
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium ma pozwolić studentom na usystematyzowanie wiedzy z dwudziestowiecznych krytycznych teorii interpretacyjnych (zogniskowanych wokół takich pojęć jak na przykład ideologia, klasa społeczna, płeć, seksualność, rasizm, biowładza, dyskurs, afekt, postkolonializm, nacjonalizm, globalizacja i innych) oraz jej zastosowanie do analizy odpowiednio wyodrębnionych zjawisk kultury. ze szczególnym uwzględnieniem ich mediów, praktyk i pojęć, mieszczących się w zakresie szeroko rozumianej współczesnej kultury polskiej (po 1939 roku), ujmowanej z perspektywy dyskursu publicznego. Zajęcia nie przygotowują do żadnego konkretnego seminarium, oferują jednak narzędzia teoretyczne i interpretacyjne w późniejszym pisaniu pracy magisterskiej na dowolny temat.

Pełny opis:

Proseminarium ma pozwolić studentom na usystematyzowanie wiedzy z dwudziestowiecznych krytycznych teorii interpretacyjnych (zogniskowanych wokół takich pojęć jak na przykład ideologia, klasa społeczna, płeć, seksualność, rasizm, biowładza, dyskurs, afekt, postkolonializm, nacjonalizm, globalizacja i innych) oraz jej zastosowanie do analizy odpowiednio wyodrębnionych zjawisk kultury. ze szczególnym uwzględnieniem ich mediów, praktyk i pojęć, mieszczących się w zakresie szeroko rozumianej współczesnej kultury polskiej (po 1939 roku), ujmowanej z perspektywy dyskursu publicznego. Zajęcia nie przygotowują do żadnego konkretnego seminarium, oferują jednak narzędzia teoretyczne i interpretacyjne w późniejszym pisaniu pracy magisterskiej na dowolny temat.

Literatura:

Szczegółowy sylabus wraz z bilbliografią zostanie uzgodniony wspólnie z uczestnikami proseminarium, w zależności od ich potrzeb i zainteresowań. Wykładowca będzie wysyłał studentom teksty do przeczytania na zajęcia w formie elektronicznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

K_W04 w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

K_W08 metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

K_W10 podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii kultury

Umiejętności:

Student potrafi:

K_U02 interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

K_U04 wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane

K_U05 pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

K_U06 zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K03 dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie aktywności w dyskusji oraz przygotowywanych przez studentów prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrosielski
Prowadzący grup: Paweł Dobrosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)