Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat z języka polskiego dla studentów z UA – ZIP – B2 (140h)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3004-POLUA-B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lektorat z języka polskiego dla studentów z UA – ZIP – B2 (140h)
Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Grupy: Lektoraty języka polskiego dla studentów z Ukrainy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci UW będący uchodźcami z Ukrainy.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat z języka polskiego jako obcego od poziomu startowego, przez poziom progowy, do poziomu samodzielności językowej, umożliwiający samodzielne studiowanie w Polsce po polsku.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowawcze z zakresu języka polskiego jako obcego dla studentów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022.

Udział w zajęciach umożliwia podniesienie kompetencji językowych do poziomu B2.

Podczas kursu kładziony jest nacisk na rozwój kompetencji komunikacyjnych, leksyki potrzebnej w życiu studenta oraz form pisemnych, przydatnych w codzienności akademickiej. Uczący się poznają leksykę języka polskiego oraz doskonalą umiejętność wykorzystania jej w tworzonych tekstach.

Literatura:

Hurra po polsku, 1 i 2

A to polski właśnie, 1 i 2

Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty, t. 4 i 5

Pisać jak z nut

Z polskim w świat

Inne, wskazane przez lektora, napisane z myślą o specyfice pracy w jednorodnej grupie słowiańskiej

Efekty uczenia się:

Uczący się doskonali umiejętność wykorzystania polskiej leksyki i odpowiednich struktur. Celem kursu jest doprowadzenie uczącego się do samodzielności językowej w zakresie rozumienia tekstów pisanych i słuchanych oraz tworzenia tekstów ustnych i pisemnych w zakresie umożliwiającym samodzielne studia w języku polskim.

Student rozumie najważniejsze treści i intencje dotyczące tematów ogólnych, konkretnych i abstrakcyjnych wyrażone w tekstach pisanych i wypowiedziach mówionych o skomplikowanej strukturze. Umie posługiwać się językiem polskim w sposób płynny i spontaniczny, pozwalający na swobodną komunikację z rodzimymi użytkownikami języka we wszystkich sytuacjach życia codziennego. Student umie pisać dłuższe teksty na różnorodne tematy, wypowiadać się obszernie, stosując poprawne gramatycznie formy językowe, na interesujące go tematy, wyrażać i uzasadniać własny punkt widzenia, brać udział w dyskusji. Potrafi posługiwać się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka polskiego odpowiednio do sytuacji, a także używać popularnych wyrażeń idiomatycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywność podczas zajęć,

- regularne oddawanie prac domowych,

- napisanie co najmniej 3 tekstów spośród wymienionych w sylabusie,

- krótka samodzielna prezentacja (5-7 minut) na temat związany z kierunkiem studiów,

- pozytywne zaliczenie śródtestu (co najmniej 1),

- egzamin końcowy.

Aktywność w czasie roku akademickiego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Skala ocen

98 – 100% - 5!

90 – 97% - 5

85 – 89% - 4,5

84 – 76%- 4

75 – 68% - 3,5

67 – 60% - 3

59 – 0% - 2

Waga: równoważnie, po 25%:

- regularna aktywność i odrabianie prac domowych,

- prace pisemne (x3),

- prezentacja,

- egzamin końcowy,

Ale każdy z tych składników musi być zrealizowany przynajmniej 60%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 140 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wegner
Prowadzący grup: Samanta Busiło, Beata Jędryka, Katarzyna Peryt-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)