Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pisania akademickiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL2WARPIS
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat pisania akademickiego
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie praktycznych umiejętności pisania tekstu akademickiego, jak również świadomej, twórczej pracy ze słowem. Oprócz pisania ważne będzie dla nas twórcze myślenie i kwestie takie jak: poszukiwanie dobrego tematu, możliwe inspiracje, formułowanie myśli i porządkowanie treści. Podczas zajęć studenci i studentki poznają kolejne etapy tworzenia tekstu: od fazy wstępnej (pomysł, interpretacja tematu, porządkowanie zebranego materiału), przez proces pisania i związane z nim rozstrzygnięcia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie praktycznych umiejętności pisania tekstu akademickiego, jak również świadomej, twórczej pracy ze słowem. Oprócz pisania ważne będzie dla nas rozwijanie twórczego myślenia, analizy i interpretacji. Zajmiemy się poszukiwaniem dobrego tematu, możliwych inspiracji, budowaniem koncepcji tekstu. Podczas zajęć studenci i studentki poznają kolejne etapy tworzenia tekstu: od fazy wstępnej (pomysł, interpretacja tematu, porządkowanie zebranego materiału), przez proces pisania i związane z nim rozstrzygnięcia, prace redakcyjne.

Zajęcia mają charakter praktyczny, każdy/każda student(ka) przygotowuje w trakcie semestru kilka krótkich zadań międzysemestralnych, realizowanych podczas zajęć lub w formie zadań domowych. Ważną częścią zajęć będzie też współpraca grupowa i umiejętność prowadzenia dyskusji, formułowania informacji zwrotnej, z poszanowaniem granic innych osób.

Zagadnienia:

1) Myślenie potoczne a myślenie naukowe.

2) Od pomysłu do koncepcji. Jak przekształcić interesujące zjawisko w problem badawczy?

3) Jak sformułować temat pracy? Słowa kluczowe.

4) Hipoteza badawcza i argumenty. Wydobywanie kluczowych punktów argumentacji.

5) Etyka pisarstwa naukowego. Parafraza, cytat, plagiat.

6) Sztuczna inteligencja: kiedy pomaga, a kiedy przeszkadza?

7). Esej naukowy. Podstawowe wytyczne.

8) Praca ze źródłami naukowymi. Bibliografia.

9) Formułowanie wniosków. Elementy redakcji tekstu.

Literatura:

Proponowana literatura uzupełniająca:

1) Howard S. Becker, Warsztat pisarski badacza, tłum. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

2) B. Stępień, Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły. Wydawnictwo Naukowe PWN 2016.

3) T. Hołówka, Myślenie potoczne, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986.

4) G. Graff, C. Birkenstein, They Say, I Say. The Moves That Matter in Academic Writing, W. W. Norton & Company 2014.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

-potrafi skonstruować krótką, spójną, logiczną oraz poprawną językowo wypowiedź pisemną o charakterze naukowym

-umie zastosować krytyczną lekturę tekstu, odróżniając poziom opisu, analizy i interpretacji

-odróżnia typy argumentacji i potrafi zastosować je w praktyce

-odróżnia dyskurs naukowy od języka potocznego

-potrafi napisać krótkie streszczenie i abstrakt tekstu naukowego

-umie zdefiniować podstawowe pojęcia, właściwe dla tematu pracy

-zyskuje świadomość między plagiatem, cytatem a parafrazą

-potrafi zgromadzić podstawowy materiał źródłowy oraz wstępnie oszacować jego wiarygodność, korzystając z dostępnych baz naukowych

-uczy się dyskusji, współpracy w grupie oraz poszanowania stanowiska innych osób

-uczy się publicznego prezentowania na forum grupy wyników swoich badań wstępnych

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ocenie podlega przygotowanie i aktywność studenta/studentki podczas zajęć: w trakcie dyskusji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Przewidywane są też prace do samodzielnego napisania w domu (2-3 krótkie zadania domowe w semestrze). Praca na zajęciach i ćwiczenia śródsemestralne: 50% oceny ogólnej. Semestralna praca pisemna (50% oceny końcowej). Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Sylwia Siedlecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Sylwia Siedlecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)