Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chorwackiego (B1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3CH
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego (B1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Praktyczna nauka języka specjalności 1L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka chorwackiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku chorwackim na poziomie podstawowym (A1-A2). Poznaje system gramatyczny języka chorwackiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Pełny opis:

PRZEDSTAWIANIE SIĘ I NAWIĄZYWANIE ZNAJOMOŚCI:

- przyswajanie podstawowych skonwencjonalizowanych zwrotów i formuł grzecznościowych używanych podczas nawiązywania znajomości, przedstawiania się, witania itd.

- sposób zapisu i wymowy chorwackich głosek.

LUDZIE I ICH ZAWODY

- nazwy państw i narodowości;

- nazwy zawodów i związane z ich tworzeniem reguły słowotwórcze;

- odmiana rzeczownika.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE, ZAKUPY I ZAMÓWIENIA:

- składanie zamówienia w kawiarni i restauracji (na podstawie autentycznych materiałów);

- zakupy w sklepie i na targu;

- rozmowa o podstawowych nawykach żywieniowych;

- liczebniki, tryb rozkazujący czasownika.

CECHY PRZEDMIOTÓW I LUDZI

- opis przedmiotu, kolory;

- opis osoby (wygląd zewnętrzny i cechy charakteru;

- części ciała;

- wyrażanie stosunku przynależności, (przymiotniki dzierżawcze);

- związek zgody między przymiotnikiem i rzeczownikiem, stopniowanie przymiotnika.

RODZINA, PRZYJACIELE, ZNAJOMI I ZWIERZĘTA DOMOWE

- relacje rodzinne;

- opisywanie członków rodziny, ich nazwy;

- zaimki osobowe i względne.

(NIE) SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA

- zakup odzieży i obuwia;

- nazywanie rodzajów odzieży i obuwia;

- dyskusja na temat zwyczajów w kwestii ubioru, moda;

- Zaimki pytające.

GDZIE MIESZKAM

- opis domu oraz jego wnętrza i wyposażenia; porządek w domu;

- ogłoszenia o sprzedaży/ kupnie/wynajmie mieszkania i domu;

- chorwackie i polskie zwyczaje mieszkaniowe;

- czasowniki bezosobowe i zwrotne.

ŻYCIE CODZIENNIE

- opisywanie codziennych czynności i przyzwyczajeń;

- korzystanie z programu telewizyjnego;

- wyrażanie czasu (podawanie godziny).

ORIENTACJA W PRZESTRZENIE:

- pytanie o drogę, kierunki świata;

- lotnisko, dworzec, postój taksi, rozkład jazdy;

- kantor, bank, poczta.

PODRÓŻE

- własne przeżycia, plany wakacyjne;

- wizyta w agencji turystycznej, rezerwacja pokoju, zakup wycieczki;

- zwyczaje wakacyjne;

- nazwy miesięcy i pór roku;

- czas przeszły i przyszły.

LICZENIE

- zapis słowny liczb (daty, sumy pieniężnej itd.);

- wymiana waluty;

- nieregularna liczba mnoga, połączenie liczebnika z rzeczownikiem.

ZDROWIE I SPORT

- wizyta u lekarza, opis swojego samopoczucia i stanu fizycznego;

- hobby;

- dyskusja o sposobach spędzania wolnego czasu;

- określenia czasowe, stopniowanie przysłówków.

Literatura:

Podstawowa:

M. Čilaš-Mikulić, M. Gulešić Machata, D. Pasini, S.L. Udier, Hrvatski za početnike 1, Udžbenik hrvatskoga kao drugog i stranog jezika, Zagrzeb 2006.

V. Kosovac, V. Lukić, Učimo hrvatski 1, Udžbenik s vježbenicom, Zagrzeb 2005.

M. Čilaš-Mikulić, M. Gulešić Machata, S.L. Udier, Razgovarajte s nama A2-B1, udžbenik za više početnike, Zagrzeb

Dodatkowa:

B. Kryżan-Stanojević, I. Sawicka, Ćwiczenia z gramatyki języka chorwackiego, Vježbe iz gramatike hrvatskoga jezika, Toruń 2000.

M. Moguš, N. Pintarić, Słownik polsko-chorwacki, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagrzeb 2002.

Efekty uczenia się:

Rozumienie: Słuchanie

- potrafi zrozumieć podstawowe wyrazy i związki wyrazowe, które opisują jego, jego rodzinę oraz środowisko, w którym funkcjonuje, przy założeniu, że współrozmówca mówi wolno i wyraźnie.

- potrafi zrozumieć powszechnie używane wyrazy i związki wyrazowe, które są mu niezbędne w obszarze jego bezpośredniego zainteresowania (tj. proste informacje o sobie samym i o swojej rodzinie, miejscu zamieszkania, samopoczuciu, informacje potrzebne przy dokonywaniu zakupów, przy opisywaniu swojego otoczenia, w pracy). Jest w stanie zrozumieć podstawowe znaczenie krótkich, prostych i niedwuznacznych wiadomości oraz publicznych ogłoszeń.

Rozumienie: Czytanie

- Jest w stanie zrozumieć podstawowe komunikaty publiczne, m.in. ogłoszenia, ostrzeżenia, hasła reklamowe.

- Potrafi przeczytać ze zrozumieniem krótkie, proste teksty, które zostały uprzednio dostosowane do poziomu A2. Jest w stanie odnaleźć konkretne informacje w krótkich tekstach, pisanych prostym językiem, np. ogłoszeniach, jadłospisach, rozkładach jazdy, broszurach informacyjnych i reklamowych. Potrafi także zrozumieć proste, osobiste komunikaty zapisane wiadomościach tekstowych, w listach, na widokówkach.

Mówienie: Porozumiewanie się

- Potrafi prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie znajomości języka chorwackiego, pod warunkiem, że współrozmówca jest gotów powtórzyć lub przeformułować swoje zdania oraz pomóc studentowi wyrazić swoje zdanie. Potrafi zadawać i odpowiadać na proste pytania w zakresie dobrze znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia swoich bezpośrednich potrzeb komunikacyjnych.

- Jest w stanie porozumiewać się w podstawowych i typowych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej wymiany informacji na znane i bliskie studentowi tematy. Może także uczestniczyć w krótkich rozmowach, nawet gdy nie rozumie wszystkich komunikowanych treści.

Mówienie: samodzielne wypowiadanie się

- Student potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać swoje miejsce zamieszkania i otoczenie.

- potrafi wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej, podstawowej komunikacji.

- Używając prostych fraz i zdań potrafi opisać swoją rodzinę, znane mu osoby, warunki mieszkaniowe, dotychczasowy tok kształcenia.

Pisanie

- Potrafi napisać krótki, prosty tekst np. na widokówce z pozdrowieniami z wakacji. Potrafi wypełniać formularze z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

- Jest w stanie pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład z podziękowaniami.

Leksyka

- Student włada szerokim zasobem podstawowego słownictwa, dostosowanym do poziomu podstawowego A1-A2.

Ortografia i pisownia

- Student w pełni opanował ortografię i zna podstawowe zasady pisowni.

- Jest w stanie bezbłędnie zapisać wyraźnie podyktowany tekst.

Fonetyka

- Student jest zapoznany z podstawowymi zasadami fonetycznymi (zna m. in. rodzaje głosek, zachodzące procesy fonetyczne) oraz potrafi je zastosować w mowie i piśmie.

- Student potrafi obsługiwać panel laboratorium językowego,

Morfologia

- Student rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy. Opanował podstawowe zasady odmiany rzeczowników, przymiotników i czasowników, używa liczebników oraz potrafi stopniować przymiotniki i przysłówki.

Składnia

- Student stosuje w praktyce podstawową wiedzę z zakresu składni, rozpoznaje komunikacyjna funkcje zdań.

- Potrafi budować zdania proste i złożone.

Kompetencja socjokulturowa

- Student jest zapoznany z podstawowymi informacjami o Chorwacji, jej realiach społecznych i kulturowych oraz zwyczajami jej mieszkańców.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące elementy:

- frekwencja na zajęciach (możliwe 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); 20% oceny

- wykonanie zadań pozalekcyjnych (wypracowania pisemne, przygotowanie prezentacji itd.) i zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

aktywność w trakcie zajęć; 20%

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

- wynik testu końcowego zaliczeniowego – 60% oceny

Skala ocen

99 – 100% - 5 ( celujący)

93 – 98% - 5 ( bardzo dobry)

87 – 92% - 4+ (dobry plus)

77 – 86% - 4 (dobry)

71 – 76% - 3 (dostateczny plus)

60 – 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ana Marković
Prowadzący grup: Ana Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)