Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka twórczości słownej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3POETYKA
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poetyka twórczości słownej
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w analizę zjawisk związanych z twórczością słowną kultury kraju specjalności. Kulturoznawczy charakter przedmiotu pozwoli na uwzględnianie tekstów nie tylko literackich, lecz też na stworzenie podstaw analizy kulturowej. Omawiane będą najważniejsze teorie analizy tekstów literackich oraz komunikacji słownej.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie w obszar zagadnień związanych z twórczością słowną kraju kierunkowego ze szczególnym uwzględnieniem literatury ujmowanej jako sztuka słowa, korpus tekstów reprezentatywnych dla danej kultury oraz jako praktyka społeczno-językowa. W toku zajęć studenci/tki zapoznają się z podstawowymi kategoriami z zakresu poetyki, a także ważniejszymi koncepcjami tekstologicznymi oraz narzędziami teoretycznymi, które mogą być użyteczne w analizie oraz interpretacji rozmaitych form ekspresji słownej. Na wybranych przykładach uczestnicy/czki kursu doskonalą umiejętność pogłębionej lektury różnego typu tekstów, uczą się ich rozumienia respektującego uwarunkowania kulturowe, specyfikę lokalnej logosfery oraz kontekst przemian środowiska medialnego. Przedmiot sytuuje się na styku literaturoznawstwa i badań kulturowych. Stanowi przygotowanie do zajęć poświęconych literaturze kraju kierunkowego przewidzianych w programie studiów w kolejnych latach.

Tematyka zajęć wychodzi od twórczości słownej jako praktyki kulturowej, prowadząc przez analizę gatunków ekspresji słownej, formy literackie, po kwestie intertekstualności i pograniczy literackości.

Literatura:

Szczegółowa literatura podawana jest w sylabusach rocznych, zgodnie ze sprofilowaniem grup językowych.

Efekty uczenia się:

Student/ka poznaje sposoby analizy kultury kraju specjalności w zakresie twórczości słownej;

- potrafi rozpoznać tropy i figury retoryczne w tekstach literackich, jak też odpowiednio je zanalizować;

- umie rozpoznać i zanalizować sposoby tworzenia znaczeń w nieliterackich wytworach kultury słownej

- dostrzega powiązania między sferą twórczości słownej a szerszym kontekstem kultury kraju specjalności

- potrafi samodzielnie analizować teksty literackie oraz inne teksty kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania, praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Marta Cmiel-Bażant, Anna Kobylińska, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Marta Cmiel-Bażant, Anna Kobylińska, Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant, Joanna Królak, Sylwia Siedlecka, Adam Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)