Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka słowackiego (B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4SLO Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słowackiego (B2)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Kontynuacja nauki języka specjalności na 2L
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na lektoracie (materiały powtórzeniowe oraz nowe wiadomości):

Uwaga: jeden temat może być omawiany na więcej niż jednym spotkaniu i w innej kolejności niż przedstawiona poniżej.

1. Droga życia - małżeństwo w XXI wieku, ciekawostki ze świata.

Stylistyka - informacja.

Gramatyka - prefiksy czasownika "žiť". Zdania złożone współrzędnie łączne.

2. Sport i dyscypliny sportowe - przeszłość vs. teraźniejszość, słowaccy sportowcy.

Stylistyka - opis.

Gramatyka - prefiksy czasownika "bežať". Czasowniki ruchu. Zdania złożone współrzędnie przeciwstawne.

3. Pieniądze w naszym życiu - budżet rodzinny, wartość pieniądza, gospodarka narodowa.

Stylistyka - refleksja.

Gramatyka - prefiksy czasownika "platiť". Zdania złożone współrzędnie gradacyjne i rozłączne.

4. Media vczoraj i dzisiaj - serwisy społecznosciowe, reklama, reality show, bezpieczeństwo i ochrona prywatności w internecie.

Stylistyka - reportaż.

Gramatyka - prefiksy czasownika "niesť"

5. Świat muzyki i filmu - osobowości muzyki słowackiej, film - film - sztuka czy przemysł? jak powstaje film, filmy słowackie.

Stylistyka - recenzja.

Gramatyka - prefiksy czasownika "tvoriť". Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe przyczyny.

6. Maszyny i ludzie - najważniejsze wynalazki, słowaccy wynalazcy.

Stylistyka - instrukcja obsługi.

Gramatyka - prefiksy czasownika "myslieť". Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu.

7. Z historii Słowacji - XX wiek na Słowacji, rozpad Czechosłowacji, historia języka słowackiego.

Stylistyka - artykuł popularnonaukowy.

Gramatyka - prefiksy czasownika "klásť - položiť". Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe czasu.

8. Ekologiczne problemy współczesnego świata - zanieczyszczenie środowiska, organizacje ekologiczne.

Stylistyka - plakat promocyjny.

Gramatyka - prefiksy czasownika "držať". dania podrzędnie złożone okolicznikowe warunku.

9. Mniejszości narodowe na Słowacji - historia emigracji słowackiej, znani Słowacy na świecie.

Stylistyka - przemówienie.

Gramatyka - prefiksy czasownika "púšťať - pustiť". Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe sposobu i przyzwolenia.

10. Tradycyjne regiony Słowacji - kuchnia słowacka.

Literatura:

Gabríková, A. - Kamenárová, R. - Mošaťová, M. - Ivoríková Ľos, H. - Španová, E. - Tichá, H. Krížom Krážom Slovenčina B2. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 250 s.

Bortlíková, A. - Maierová, E. - Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky. Slovenčina ako cudzí jazyk B. Učebnica 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 90 s.

Bortlíková, A. - Maierová, E. - Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky. Slovenčina ako cudzí jazyk B. Cvičebnica 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 95 s.

Bortlíková, A. - Maierová, E. - Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky. Slovenčina ako cudzí jazyk B. Učebnica 2. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 93 s.

Bortlíková, A. - Maierová, E. - Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky. Slovenčina ako cudzí jazyk B. Cvičebnica 2. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 77 s.

Bortlíková, A. - Maierová, E. - Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky. Slovenčina ako cudzí jazyk B. Gramatika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 90 s.

Vajíčková, M.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. 132 s.

Žigová, Ľ.: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 193 s.

Žigová, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické a pravopisné cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. 164 s.

Žigová, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 120 s.

Steinerová, H.: Konverzačná príručka slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. 120 s.

Materiały lektorskie: artykuły prasowe, fragmenty dzieł literackich, materiały ikonograficzne, materiały video i audio.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu:

Wiedza:

- student(ka) orientuje się we współczesnych zagadnieniach społeczno-kulturowych danego obszaru językowego, ma świadomość kompleksowej natury języka (m. in. gramatyka, fleksja, frazeologia) oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, zna podstawowe zasady teorii i praktyki przekładu

Umiejętności:

- student(ka) komunikuje się w typowych sytuacjach społecznych, zawodowych, akademickich, swobodnie czyta i rozumie teksty utrzymane w różnych rejestrach stylistycznych i o różnej tematyce, dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego, potrafi sformułować tekst użytkowy na poziomie profesjonalnym, potrafi samodzielnie przetłumaczyć prosty tekst literacki.

Student(-ka) wymawia głoski w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka słowackiego, mówi z intonacją i akcentem zbliżonymi do rodzimych użytkowników języka słowackiego.

Kompetencje: student(ka) sprawnie współpracuje w grupie, posługując się językiem nauczanym, efektywnie wyznaczając innym i sobie zadania, zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie, wykorzystuje wiedzę metapragmatyczną dotyczącą zachowań społecznych, jest wrażliwy/-a na problemy wynikające z odmienności kulturowej i potrafi zainteresować innych wiedzą językową i kulturową dotyczącą danego obszaru językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

maksymalnie 4 nieobecności na zajęciach (w semestrze).

- bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

- napisanie tekstów na zadane tematy

- odrabianie prac domowych

- zaliczenie testów cząstkowych

- końcowy test zaliczeniowy - semestr zimowy.

Egzamin pisemny i ustny - semestr letny.

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viera Luptáková
Prowadzący grup: Viera Luptáková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.