Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne życie społeczno-polityczne Bułgarii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5-WZSP-BUL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Bułgarii
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na trzecimroku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone w języku bułgarskimi oraz łączą elementy praktycznej nauki języka i konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady aktualnego funkcjonowania państwa, najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego, ich historyczne przyczyny, najważniejsze przejawy wzajemnego oddziaływania polityki i kultury, a także stosunki etniczne i regulacje prawne ich dotyczące.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów i studentek trzeciego roku studiów licencjackich, prowadzone są w języku bułgarskim. Ich formuła zakłada połączenie elementów praktycznej nauki języka i konwersatorium tematycznego. Podstawowym przedmiotem zajęć są sposoby funkcjonowania Bułgarii jako bytu państwowego, aktualne zjawiska społeczno-polityczne (oraz ich geneza), współczesne uwarunkowania gospodarcze Bułgarii, a także jej usytuowanie w kontekście przemian na arenie międzynarodowej (migracje, federacje ponadpaństwowe czy organizacje międzynarodowe). Podstawę omówienia wyróżnionych zjawisk stanowi analiza merytoryczna i językowa (stylistyczna) różnorodnych źródeł (tekstowych i audiowizualnych): prawnych, publicystycznych, politycznych, propagandowych, wypowiedzi prasowych, telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych.

Wśród celów zajęć wymienić należy zapoznanie studentów i studentek ze słownictwem dotyczącym wymienionych powyżej zjawisk, umożliwiające wzbogacenie zasobu leksykalnego uczestników i uczestniczek zajęć o określone słownictwo tematyczne (czynne oraz bierne), a także ćwiczenie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania. Formuła zajęć stwarza też okazję do utrwalania i rozwijania zdobytych wcześniej umiejętności językowych (rozumienia, mówienia, pisania), a w pewnym zakresie także do wprowadzenia nowego materiału gramatycznego. Dzięki temu studenci i studentki zdobędą umiejętność rozumienia warstwy językowej i merytorycznej współczesnych bułgarskich tekstów publicystycznych oraz wypowiadania się - poprzez uczestnictwo w dyskusjach i argumentację własnych opinii - na aktualne tematy dotyczące zjawisk społecznych i politycznych.

Zakres tematów:

- ustrój Republiki Bułgarii, władza ustawodawcza i wykonawcza, ministerstwa i jednostki administracji państwowej,

- symbole narodowe (hymn, flaga, godło),

- najważniejsze partie polityczne, premier, prezydent,

- podział administracyjny kraju (regiony, okręgi, miasta),

- geografia kulturowa (regiony etnograficzne),

- krajobraz naturalny Bułgarii (rzeki, masywy górskie, morze),

- demografia i kryzys demograficzny oraz jego uwarunkowania,

- przemysł, eksport i import - najważniejsze produkty i kierunki współpracy Bułgarii z innymi krajami, regionami,

- mniejszości w Bułgarii (etniczne, seksualne, wyznaniowe),

- emigracja bułgarska na świecie, język bułgarski na świecie,

- turystyka letnia i zimowa, atrakcje turystyczne, kurorty, instytucje ds. rozwoju turystyki,

- Bułgaria a Unia Europejska - aspekty polityczne, społeczne i kulturowe,

- obcokrajowcy w Bułgarii,

- kulturowe znaczenie sztuki kulinarnej,

- nierówności społeczne,

- migracje wieś-miasto, kryzys wsi bułgarskiej.

Literatura:

Ze względu na specyfikę przedmiotu materiały źródłowe oraz literatura (akty prawne, naukowe opracowania politologiczne oraz socjologiczne, dokumenty, raporty tematyczne, dane statystyczne, teksty publicystyczne) będą podawane na bieżąco w trakcie zajęć. Oprócz tego wykorzystywane będą również materiały lektorskie, prasowe, radiowe i telewizyjne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci i studentki bardzo dobrze orientują się w zasadach funkcjonowania współczesnej Bułgarii jako bytu państwowego. Rozpoznają i rozumieją zasadnicze cechy sfery życia codziennego Bułgarii oraz czynniki warunkujące kształtowanie się sfery symbolicznej kultury bułgarskiej. Znają ponadto najważniejsze kierunki aktualnej polityki, rozwoju gospodarczego, związki między kształtowaniem się i aktualnym stanem kultury bułgarskiej a kulturowym i instytucjonalnym kontekstem europejskim, a także istotne kwestie lokalnego życia społecznego. Potrafią scharakteryzować bułgarską debatę publiczną oraz analizować teksty ją współtworzące, znają podstawy systemu prawnego, najważniejsze instytucje publiczne, współczesne problemy społeczne. Potrafią również posługiwać się językiem bułgarskim na poziomie C1, rozpoznawać i stosować różne style wypowiedzi, pracować w grupie i współdziałać w wykonywaniu zadań. Potrafią też wyszukiwać dane i materiały źródłowe, dokonywać ich selekcji, analizować je oraz formułować na ich podstawie wnioski. Są gotowi do respektowania zasad komunikacji społecznej charakterystycznych dla kultury bułgarskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zarówno bieżąca praca studenta, w tym obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na nich, przygotowane wypowiedzi ustne (na poszczególne zajęcia studenci i studentki przygotowują krótkie prasówki dotyczące bieżących wydarzeń polityczno-społecznych w Bułgarii, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest również indywidualne przygotowanie prezentacji na wybrany temat związany z przedmiotem zajęć), jak i egzamin końcowy.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (test w języku bułgarskim sprawdzający wiedzę merytoryczną oraz słownictwo tematyczne) i ustnym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yordanka Ilieva-Cygan, Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Yordanka Ilieva-Cygan, Sylwia Siedlecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)