Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspołczesne życie społeczno-polityczne Czech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5-WZSP-CZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.903 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wspołczesne życie społeczno-polityczne Czech
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na 3L
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w języku czeskim łączą elementy praktycznej nauki języka oraz konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury. Omówienie stosunków etnicznych i regulacji prawnych ich dotyczących. Podstawę omówienia wyróżnionych zjawisk stanowi analiza merytoryczna i językowa (stylistyczna) tekstów: prawnych, publicystycznych, politycznych, propagandowych; wypowiedzi prasowych i telewizyjnych, a także filmów dokumentalnych. Celem zajęć jest wzbogacenie zasobu leksykalnego studentów o określone słownictwo tematyczne (czynne i bierne). Ćwiczenie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą najważniejszych zagadnień współczesnego życia politycznego Czech oraz istotnych problemów społecznych tego kraju. Pozwalają na zdobycie orientacji w aktualnych wątkach debaty publicznej i polityki społecznej, jak również dostrzec fundamentalne zagadnienia dla definiowania czeskiej tożsamości narodowej. Kolejne bloki tematyczne związane są w najistotniejszymi kwestiami, które pojawiają się w debacie medialnej, dzięki czemu słuchacze zdobywają kompetencje kulturowe umożliwiające doskonałą orientację w realiach współczesnych Czech. Omawiane są także zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania państwa, procesy ruchliwości społecznej, system oświaty, relacje etniczne, wyznaniowe, genderowe, i in.

Zajęcia prowadzone są w języku czeskim, dzięki czemu student/ka zdobywa umiejętność argumentacji i prowadzenia dyskusji w tym języku. Język używany jest tu jako narzędzie komunikacji i wymiany w swym aspekcie praktycznym. Słuchacze poznają realia kraju w jego języku, używają go także do komentowania sceny społeczno-politycznej Czech. Pogłębianiu kompetencji językowo-kulturowej mają służyć symulowane debaty na wybrane zagadnienia, przygotowywanie wystąpień i moderowanie dyskusji przez studentki/studentów. Konieczność przygotowywania debat zmusza uczestników zajęć do aktywnego zapoznania się z czeskimi mediami, ich profilem, skłaniają do systematycznego czytania prasy.

Literatura:

Literatura będzie podawana na bieżąco w zależności od rozwoju dynamicznej sytuacji społeczno-politycznej.

Część materiału będą stanowić audycje radiowe i telewizyjne z czeskich mediów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student/ka bardzo dobrze orientuje się w problematyce współczesnych Czech. Zna zasady funkcjonowania państwa, najważniejsze kwestie aktualnej polityki także w kontekście regionu, istotne kwestie polityki społecznej. Potrafi analizować teksty debaty publicznej, wskazać i scharakteryzować stanowiska zajmowane przez jej uczestników. Umie scharakteryzować główne instytucje publiczne i kulturalne. Jest w stanie prowadzić dyskusję w języku czeskim, potrafi zebrać materiał na zadany temat oraz przedstawić uargumentowane dowodzenie wybranej tezy.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, egzamin pisemny i ustny po drugim semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kulmiński
Prowadzący grup: Robert Kulmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Filipowicz
Prowadzący grup: Marcin Filipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)