Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Bułgarii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5LB
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura Bułgarii II
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na trzecimroku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią syntetyczny przegląd najważniejszych zjawisk w bułgarskim życiu literackim. Klucz chronologiczny (historia literatury) łączy się z ujęciem problemowym (instytucje literackie, grupy i jednostki, obiegi literackie). Literatura traktowana jest jako źródło wiedzy o mechanizmach życia społecznego, pokazujące ich dynamikę i wewnętrzne uwarunkowania oraz jako przestrzeń transferu idei zogniskowanych wokół pojęć takich jak naród, modernizacja, ewolucja, rewolucja.

Zajęcia rozwijają umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze symbolicznym.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią syntetyczny przegląd najważniejszych zjawisk w bułgarskim życiu literackim. Klucz chronologiczny (historia literatury) łączy się z ujęciem problemowym (instytucje literackie, grupy i jednostki, obiegi literackie). Literatura traktowana jest jako źródło wiedzy o mechanizmach życia społecznego, pokazujące ich dynamikę i wewnętrzne uwarunkowania oraz jako przestrzeń transferu idei zogniskowanych wokół pojęć takich jak naród, modernizacja, europeizacja czy rewolucja.

Zajęcia rozwijają umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze abstrakcyjnym i symbolicznym.

Literatura:

Utwory literackie:

A. Константинов, Бай Ганьо (wybór felietonów)

П. Славейков, Сън за щастие (1906), На Острова на блажените (1910)

Н. Райнов, Богомилски легенди (1912)

Г. Милев, Септември (1924)

С. Минков, Дамата с рентгеновите очи (1932)

П. Яворов (wybór)

Е. Пелин, Под манастирската лоза (1936)

Г. Караславов, Снаха (1942)

Е. Станев, Крадецът на праскови (1948)

С. Цанев, К. Павлов (wybrane wiersze)

Й. Радичков (wybrane opowiadania i dramaty)

Б. Димитрова, Отклонение (1967)

Г. Марков, Задочни репортажи за България (1981)

И. Петров, Хайка за вълци (1985)

Wybrane opracowania:

1. Критическо наследство на българския модернизъм, Том 1-3, ред. Е. Сугарев, Е. Димитрова, Ц. Атанасова, dostępny on-line:

http://bgmodernism.com/Library/Kriticheskoto_nasledstvo

2. Leksykon tradycji bułgarskiej, red. G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2011.

3. П. Дойнов, Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ. София: Институт за изследване на близкото минало; Сиела, 2011

4. C. Juda Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii, Kraków 2003.

5. W. Gałązka, Oswajanie skorpionów. Szkice o literaturze bułgarskiej, wyd. Secesja 1992.

6. G. Szwat-Gyłybowa, W kręgu bułgarskiej groteski: o twórczości Jordana Radiczkowa, Warszawa 1991.

7. E. Drzewiecka, Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku, Kraków 2016.

8. Bułgarskie programy i manifesty literackie, przekład, wybór i wstęp W. Gałązka, Kraków 1983.

9. T. Dąbek-Wirgowa, Penczo Sławejkow. Tradycjonalizm i nowatorstwo, Wrocław 1973.

10. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, red. G. Szwat-Gyłybowa. Tom II. Historia. Ewolucja. Rewolucja, Warszawa 2018.

11. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek. Tom IV. Nowoczesność, sekularyzacja, postęp 

Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.), Warszawa 2019, dostępny:

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1080

12. Naród i kultura : antologia esejów i artykułów o narodzie i kulturze bułgarskiej, wybór, wstęp i opracowanie W. Gałązka, Kraków 1985.

13. S. Siedlecka, Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student(ka) potrafi:

WIEDZA:

-wskazać kluczowe problemy procesu historycznoliterackiego

-wskazać na reprezentatywne dla danego okresu dzieła literackie

UMIEJĘTNOŚCI:

-orientuje się w przemianach literatury i życia literackiego

-dostrzega korelację między estetycznym wyrazem wytworów kultury a filozoficzno-światopoglądowymi koncepcjami życia ludzkiego

-samodzielnie analizować i interpretować teksty literackie z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, w jakim powstały

POSTAWY:

-zajęcia rozwijają umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają zatem w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze wysoce abstrakcyjnym i symbolicznym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Aktywna obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Sylwia Siedlecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)