Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka słowackiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5SLO Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słowackiego (C1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Praktyczna znajomość języka słowackiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

C1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie bardzo zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne. Bez większego wysiłku rozumie programy TV i filmy. Rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego dziedziny zainteresowań. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo. Umie posługiwać się językiem elastycznie i skutecznie dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. Umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze według niego sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim do adresata.Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne. Bez większego wysiłku rozumie programy TV i filmy. Rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego dziedziny zainteresowań. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo. Umie posługiwać się językiem elastycznie i skutecznie dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. Umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze według niego sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim do adresata.

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Mislovičová, S. a kol.: Slovenčina na každý deň. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2020.

Kyseľová, M. - Sojda, S.: Uži si slovenčinu! Čítanka s cvičeniami pre stredne pokročilých. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Vajíčková, M.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009.

Žigová, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: Po ukończeniu kursu:

Wiedza: student/ka

a) wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka słowackiego.

b) umie zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne.

c) rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe, publicystyczne i literackie, potrafi rozróżnić ich styl.

Umiejętności: student/ka potrafi

a) wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo.

b) posługiwać się językiem swobodnie i skutecznie dla celów towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądż zawodowych.

c) precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc rownorzędnym partnerem dla rozmówców.

d) przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski.

e) wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię.

Kompetencje społeczne: student/ka

a) potrafi pracować w grupie i współdziałać w wykonywaniu zadań.

b) reaguje poprawnie językowo i poza językowo w różnych sytuacjach.

c) zna i rozumie specyfikę kultury słowackiej.

d) dostrzega różnice kulturowe i jest otwarty/a na odmienność różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 4 nieobecności)

Ocena ciągła - bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć,

- napisanie tekstów na zadane tematy

- lektura

- cząstkowe pisemne testy kontrolne

- test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

- test końcowy - zaliczeniowy - semestr letni

- końcowy egzamin pisemny i ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

Praca z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi);

praca s audiomateriałami; ćwiczenia morfologiczne, syntaktyczne, słowotwórcze, leksykalne; konwersacja, dyskusja; pisanie tekstów na dane tematy, analiza błędów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viera Luptáková
Prowadzący grup: Viera Luptáková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęc w trybie zdalnym, narzędzia, które zostaną użyte do przeprowadzenia zajęć, to: G Suite, Zoom, Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.