Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka czeskiego z elementami gramatyki historycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6HJCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka czeskiego z elementami gramatyki historycznej
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających magisterskich. Ma on na celu przedstawienie historii językowej w ramach wybranego kierunku studiów. Punkt ciężkości położony jest na tych elementach, które kształtują dzisiejszy stan języka czeskiego i świadomość językową narodu z wybranej specjalizacji, z uwzględnieniem wpływających na zarówno stan języka, jak i na świadomość językową czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami kształtowania się i funkcjonowania języka czeskiego na przestrzeni dziejów. Punktem wyjścia jest określenie genetycznych i arealnych związków między językami używanymi w regionie i odbicie tych związków w systemie gramatycznym i leksykalnym. Przedstawiona zostanie stratyfikacja językowa i jej odbicie w sytuacji komunikacyjnej w obrębie poszczególnych subregionów. Procesy językowe powiązane zostaną ze zjawiskami z zakresu świadomości etnicznej i językowej, a zwłaszcza z procesami kształtowania się standardowego języka narodowego. Uwzględnione zostaną procesy dywergencji i konwergencji językowej na omawianym obszarze, łącznie z oddziaływaniem polityki językowej, aż do współczesności. Punkt ciężkości będzie spoczywał na przedstawieniu historii zewnętrznej języka czeskiego, z uwzględnieniem faktów z zakresu historii wewnętrznej w takim zakresie, w jakim wymaga tego całościowy ogląd historii języka narodowego.

Literatura:

• Český jazyk, red. J. Kořenský, Opole 1998,

• Český jazyk na přelomu tisíciletí, red. F. Daneš, Praha 1997 - wybrane rozdziały,

• Lamprecht A., Šlosar D., Bauer J., Historická mluvnice češtiny, Praha 1986

• Siatkowska E., Rodzina języków zachodniosłowiańskich, Warszawa 1992 - wybrane rozdziały

• Siatkowska E., Siatkowski J., Wybór tekstów staroczeskich, Warszawa 1967 - fragmenty

• Stieber Z., Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich, Warszawa 1965 – fragmenty

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

w zakresie zdobytej WIEDZY

1. scharakteryzować czynniki kształtujące historię języka czeskiego,

2. określić podstawowe etapy historii zewnętrznej języka czeskiego,

3. zdobyć podstawową orientację z historii wewnętrznej języka czeskiego,

w zakresie nabytych UMIEJĘTNOŚCI

1. ocenić wpływ poszczególnych postaci historycznych na rozwój języka narodowego,

2. wskazać źródła historyczne poszczególnych składników dzisiejszej tradycji językowej,

3. zinterpretować przykłady poszczególnych faz rozwojowych tradycji językowej,

i POSTAW

1. rozumieć wpływ historii języka na jego stan współczesny,

2. docenić rolę języka w kształtowaniu tożsamości narodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Greń
Prowadzący grup: Zbigniew Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)