Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odmiany języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6OJCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odmiany języka czeskiego
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka czeskiego na poziomie C1, znajomość podstawowej terminologii językoznawczej umożliwiająca lekturę tekstów z zakresu stratyfikacji języka.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwarstwieniem języka czeskiego literackiego i nieliterackiego oraz wybranych socjolektów

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy związane ze stratyfikacją i kulturą językową.

2. Badania dialektologiczne a badania socjolingwistyczne.

2. Style funkcjonalne czeszczyzny.

3. Interdialekty i dialekty języka czeskiego.

3. Język literacki - stratyfikacja.

4. Wybrane socjolekty.

5. Polityka językowa.

6. Lingwistyka kontaktowa.

7. Etnonimy i obrazy narodowości.

8. Lingwistyka feministyczna.

9. Wybrane odmiany funkcjonalne języka czeskiego, np. język polityki, język reklamy.

Literatura:

Literatura podstawowa

Beneš, Úvod teorie jazykové správnosti, Praha 2019.

Bogoczová I, Textová opora ke studiu mluveného jazyka a dialektologie, Ostrava 2012.

Bogoczová I., et.all, Tváře češtiny, Ostrava 2000.

Chromý J., Protetické -v v češtině Praha 2017.

Čechová M., Chloupek J., Krčmová M.;Minářová E.; et al., Stylistika současné češtiny, Praha 1997.

Čmejrková S., Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha: Leda 2000.

Český jazykový atlas, https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/

Davidová D., et. all, Mluvená čeština na Moravě, Ostrava 1997.

Havránek B. Funkční rozlišení spisovného jazyka. In Havránek, B. & M. Weingart (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura, 1932, 41–70.

Hoffmannová J., Fatická funkce jazyka, konverzace a její žánry. SaS 57, 1996, 191–205.

Kořenský J., Jazyková politika, In. Český jazyk, Opole 1998, 93-109.

Jazyk a jeho užívání, 1996, 240–250.

Kraus J. & Hoffmannová J., Písemnosti v našem životě, 1996.

Minářová, E. Stylistika pro žurnalisty, 2011.

Mullerová O., Hoffmannová J., Schneiderová E., Mluvená čeština v autentických textech, 1992.

Nový encyklopedický slovník češtiny, ed. Karlík, Nekula, Pleskalová, https://www.czechency.org/

Sherman T. Česká internetová diskusní fóra jako zdroj diskursu o interkulturním a jazykovém kontaktu: případ „Český šok“. Čeština doma a ve světě 14, 2006, 69–76.

Minářová E., Stylistika pro žurnalisty, 2011.

Severa V. K., jazyku krátkých textových zpráv. In Kuldanová, P. & I. Gejgušová (eds.), Čeština - jazyk slovanský [1], 2001, 142–145.

Sherman T., Česká internetová diskusní fóra jako zdroj diskursu o interkulturním a jazykovém kontaktu: případ „Český šok“. Čeština doma a ve světě 14, 2006, 69–76.

Slovník nářečí českého jazyka, https://sncj.ujc.cas.cz/

Svobodová D., Hodnocení spisovnosti lexikálních prvků užívaných v komunikaci na chatu. In Balowski, M. & J. Svoboda (eds.), Język i literatura czeska w interakcji / Český jazyk a literatura v interakci, 2006, 159–167.

Škodová S., Kdo smajluje naposled, ten smajluje nejlíp! In Koudelková, E. & M. Marková (eds.), Sborník 2002, 2002, 95–101.

Schneiderová S., Pojem funkce a klasifikace funkčních stylů v české stylistice. In Uličný, O. & S. Schneiderová (eds.), Komunikační situace a styl. Studie k moderní mluvnici češtiny 2, 2013, 158–167.

Szczepańska E., Etnonimy deprecjonujące a stereotypy językowew czeszczyźnie i polszczyźnie, Bohemistyka VI, 2006, nr 3, s. 265-272.

Velčovský V., Typologie jazykové politiky (s příklady z historie existence češtiny ve vícejazyčném státě)

Język, Komunikacja, InformacjaI. Koutny, P. Nowak (red.)Language, Communication, InformationI. Koutny, P. Nowak (eds.)6/2011: 15–2.

Lektury mogą być uzupełniane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna odmiany języka czeskiego.

Student zna podstawowe cechy tekstów należących do różnych odmian czeszczyzny.

Student umie przyporządkować teksty do odpowiedniej odmiany czeszczyzny.

Student umie przeanalizować wybrane teksty należące do różnych odmian czeszczyzny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy spełnić następujące warunki:

- być obecnym na zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności),

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zwłaszcza w trakcie analizy przykładowych materiałów językowych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Greń
Prowadzący grup: Zbigniew Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwarstwieniem czeskiego języka narodowego w całym jego bogactwie. Omówione zostaną zarówno formy standardowe, jak i niestandardowe, z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego (dialektów), oraz społecznego (socjolektów i slangów). Charakterystyka poszczególnych form językowych zostanie zilustrowana konkretnymi przykładami z dostępnej literatury przedmiotu i korpusów językowych.

Pełny opis:

1. Podstawowe terminy związane ze stratyfikacją języków narodowych.

2. Norma językowa, kodyfikacja normy.

3. Kultura języka a polityka językowa.

4. Stratyfikacja języka czeskiego, odmiany standardowe i niestandardowe.

5. Standard literacki, język potoczny i interdialekty.

6. Dialekty języka czeskiego.

7. Socjolekty, profesjolekty, slang i argot.

8. Charakterystyka wybranych socjolektów.

9. Generacyjne uwarunkowania komunikacji językowej.

10. Lingwistyka feministyczna.

11. Stylistyka językowa, style funkcjonalne języka czeskiego z przykładami.

Literatura:

Literatura podstawowa w roku akademickim 2021/2022:

Beneš, Úvod do teorie jazykové správnosti, Praha 2019.

Bogoczová I, Textová opora ke studiu mluveného jazyka a dialektologie, Ostrava 2012.

Bogoczová I., et.all, Tváře češtiny, Ostrava 2000.

Čechová M., Chloupek J., Krčmová M.;Minářová E.; et al., Stylistika současné češtiny, Praha 1997.

Český jazykový atlas, https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/

Čmejrková S., Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha: Leda 2000.

Čmejrková S., Hoffmannová J. (eds.), Jazyk, media, politika, Praha: Academia 2003

Čmejrková S., Hoffmannová J. (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí, Praha: Academia 2011

Davidová D., et. all, Mluvená čeština na Moravě, Ostrava 1997.

Havránek B. Funkční rozlišení spisovného jazyka. In Havránek, B. & M. Weingart (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura, 1932, 41–70.

Hoffmannová J. et al., Stylistika mluvené a psané češtiny, Praha: Academia 2016

Hoffmannová J., Müllerová O. (eds.), Čeština v dialogu generací, Praha: Academia 2007

Hubaček J., O českých slanzích, Ostrava: Profil 1979

Kořenský J., Jazyková politika, In. Český jazyk, Opole 1998, 93-109.

Lamprecht A. (ed.), České nářeční texty, Praha: SPN 1976

Minářová, E. Stylistika pro žurnalisty, 2011.

Nový encyklopedický slovník češtiny, ed. Karlík, Nekula, Pleskalová, https://www.czechency.org/

Sgall P., Hronek J., Čeština bez příkras, vyd. 2., Praha: Karolinum 2014

Sherman T. Česká internetová diskusní fóra jako zdroj diskursu o interkulturním a jazykovém kontaktu: případ „Český šok“. Čeština doma a ve světě 14, 2006, 69–76.

Slovník nářečí českého jazyka, https://sncj.ujc.cas.cz/

Svobodová D., Hodnocení spisovnosti lexikálních prvků užívaných v komunikaci na chatu. In Balowski, M. & J. Svoboda (eds.), Język i literatura czeska w interakcji / Český jazyk a literatura v interakci, 2006, 159–167.

Velčovský V., Typologie jazykové politiky (s příklady z historie existence češtiny ve vícejazyčném státě), In: Język, Komunikacja, Informacja I. Koutny, P. Nowak (red.)Language, Communication, InformationI. Koutny, P. Nowak (eds.)6/2011: 15–2.

Lista lektur może być modyfikowana w trakcie zajęć.

Uwagi:

Jeżeli będzie konieczne przejście na zajęcia zdalne, będą one prowadzone z wykorzystaniem platformy Google Meet lub Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)