Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słoweńskiego (1M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6SLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słoweńskiego (1M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Praktyczna nauka języka specjalności na 1M
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Znanje slovenskega jezika na ravni B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Učenje slovenskega jezika na visoki ravni.

Pełny opis:

Slovnične vsebine

- opisna slovnicao slovenskega jezika - pregled

- poznavanje osnovnih besedotvornih vzorcev

- izbrana skladenjska poglavja

- izbrana poglavja iz stilistike slovenskega jezika

- pravopisna pravila, urejanje in lektoriranje besedil

Tvorjenje besedil

- pisanje blogov in časopisnih člankov

- pisanje esejev

- priprava in vodenje diskusij in debat kot odziv na aktualno družbeno in politično življenje

Prevajanje

- Prevajalska praksa pri prevajanju slovenskih literarnih besedil (teoretično, na osnovi prevodov slovenske literature v poljščino)

- Prevajanje literarnih besedil

- Prevajanje uradovalnih besedil

Družbenost slovenskega jezika

- Osnovne informacije o slovenskih narečjih

- Slovenščina v popkulturi

Tematska sestava

Tematika posameznih enot ni določena vnaprej, temveč se prilagaja aktualnim dogodkom in potrebam študentov. Okvirno jo določata učbenika A. Markovič et al., Slovenska beseda v živo 3b in A. Ponikvar et al., S slovenščino po svetu.

Literatura:

Delo temelji na lektorskih gradivih, katerih vsebino lektorica določa sproti sporazumno s študenti.

Druga literatura

I. Ferbežar, N. Domadenik, Jezikovod

A. Markovič et al., Slovenska beseda v živo 3b,

A. Ponikvar et al., S slovenščino po svetu

M. Pezdirc Bartol, Literarna sestavljanka

M. Bešter, Povej naprej

Efekty uczenia się:

Absolvent_ka pozna/zna:

- dobro pozna politično in družbeno življenje v Sloveniji in ga zna umestiti v regionalni balkanski in srednjeevropski kontekst,

- slovenski jezik na ravni, ki je blizu ravni rojenega govorca, kar mu/ji omogoča sporazumevanje v slovenščini v poljubnem komunikacijskem položaju,

- lektorirati in urejati besedila v poljskem in slovenskem jeziku tako na akademski kot na praktičnosporazumevalni ravni,

- sodelovati v diskusiji in pri tem uporabljati utemeljeno in na dejstvih oprto argumentacijo v poljskem in slovenskem jeziku,

- samostojno načrtovati svoj razvojno pot in določati skupinske naloge, ki se nanašajo na poznavanje slovenskega jezika,

- je pripravljen_a poglabljati svoje poznavanje Slovenije in njene kulture ter svoje znanje širiti na Poljskem.

- Dosledno vzdržuje visoko stopnjo slovnične pravilnosti. Napake so

redke in težko opazne.

- izraža se tekoče in spontano, skoraj brez napora. Sicer naravno,

tekoče govorjenje se zatika samo pri pojmovno zahtevnih vsebinah.

- Ima širok razpon jezika, kar mu omogoča, da izbira ubeseditve, s katerimi se jasno izraža v ustreznem slogu o širokem razponu splošnih, akademskih,

poklicnih ali prostočasnih tem, neda bi se moral omejevati pri tem, kar želi povedati.

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach

b) przygotowanie do lektoratu

c) przygotowanie prac międzysemestralnych

e) zaliczenie testu semestralnego

f) zaliczenie testu końcowego i części ustnej

Praktyki zawodowe:

Ni predvidena.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cmiel-Bażant, Jasmina Šuler-Galos
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant, Jasmina Šuler-Galos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)