Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Malownicza Bułgaria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9-MALOWNICZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malownicza Bułgaria
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w ramach międzynarodowego projektu „Malownicza Bułgaria”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Płowdiwskim im. Paisjusza Chilendarskiego. Przewidzianym efektem inicjatywy jest zakreślenie literacko-kulturowej mapy Bułgarii, na której zespoły badawcze reprezentujące europejskie bułgarystyki wytyczą szlaki oraz punkty. Cel przedmiotu stanowi opracowanie koncepcji oraz przebiegu dwóch tras składających się na polską część projektu.

Wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2+.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w ramach międzynarodowego projektu „Malownicza Bułgaria”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Płowdiwskim im. Paisjusza Chilendarskiego. Przewidzianym efektem inicjatywy jest zakreślenie literacko-kulturowej mapy Bułgarii, na której zespoły badawcze reprezentujące europejskie bułgarystyki wytyczą szlaki oraz punkty. Cel przedmiotu stanowi opracowanie koncepcji oraz przebiegu dwóch tras składających się na polską część projektu. Podczas zajęć studenci i studentki zaplanują trasy, które będą związane z wybranymi przez grupę kategoriami wiodącymi, ich literackimi reprezentacjami oraz kulturowymi uwarunkowaniami. Każdy z uczestników projektu będzie odpowiedzialny za przygotowanie (w formie eseju) autorskiej części trasy, poświęconej konkretnym utworom literackim oraz ich kulturowym, społecznym, historycznym czy artystycznym kontekstom. Na późniejszym etapie zajęć prace zostaną – we współpracy z prowadzącymi – zredagowane oraz przetłumaczone na język bułgarski. W ramach projektu „Malownicza Bułgaria” uczestnicy i uczestniczki będą mieć możliwość publikacji swoich tekstów w dwujęzycznym tomie zbiorowym, a także udziału w międzynarodowej, wędrownej konferencji podsumowującej realizację przedsięwzięcia. W trakcie zajęć studenci i studentki wzbogacą swoją wiedzę na temat literatury i kultury bułgarskiej, a także zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu analizy tekstu literackiego, kulturoznawczych badań nad przestrzenią, geopoetyki oraz translatoryki.

Literatura:

Lektury szczegółowe będą dostosowywane do zainteresowań uczestników i wybranych tematów autorskich prac oraz ustalane podczas poszczególnych spotkań.

1. Platforma, na której opublikowano efekty poprzedniej edycji projektu „Malownicza Bułgaria”: https://blr.uni-plovdiv.bg/

2. Живописна България. Литературен атлас, red. А. Мосинец, А. Кошиерадзка, А. Асенова, Б. Златанов, Г. Банев, Е. Гетова, Е. Иванова, И. Кръпова, Л. Липчева-Пранджева, Л. Димитров, М. Янакиева, Н. Стоянова, С. Шедлецка, С. Данова, Пловдивско университетско издателство, Пловдив 2022.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student poszerzy swoją wiedzę na temat literatury bułgarskiej i jej kontekstów kulturowych, a także literaturo- i kulturoznawczych badań nad przestrzenią. Będzie znał i rozpoznawał teksty reprezentacyjne dla lokalnej kultury oraz ich współczesne odczytania. Nabędzie również wiedzę z zakresu przekładoznawstwa.

Umiejętności: student będzie potrafił poprawnie posługiwać się niezbędną terminologią związaną z problematyką zajęć, wskazać i zinterpretować znaczenie oraz kontekst poszczególnych zjawisk literackich oraz kulturowych. Nabędzie również umiejętność wykorzystywania odpowiednich narzędzi badawczych podczas analizy poszczególnych zjawisk oraz samodzielnego formułowania wniosków. Będzie też potrafił wyszukiwać materiały badawcze, a także formułować na ich podstawie własne wypowiedzi dotyczące wybranego tematu.

Postawy: student będzie przestrzegać etyki badań naukowych. Będzie gotowy do wnikliwej obserwacji bułgarskiej przestrzeni kulturowej oraz jej krytycznej i świadomej analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają systematyczna praca podczas zajęć, obecność oraz przygotowanie eseju będącego częścią jednej z tras literackich.

Dopuszczane są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iliana Genew-Puhalewa, Angelika Niewiadomska, Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Iliana Genew-Puhalewa, Angelika Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literaturę do zajęć w formie elektronicznej oraz papierowej dostarczają na bieżąco wykładowcy.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się metodą projektową w terminach ustalonych przez prowadzące ze student(k)ami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)