Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i język Słowacji. Warsztat z elementami nauki języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-SLOVAKKULT-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura i język Słowacji. Warsztat z elementami nauki języka
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje słuchaczy z podstawowymi kompetencjami socjokulturowymi i realiami życia na Słowacji. Nauka prowadzona jest metodą komunikacyjną, szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie komunikacyjnej kompetencji słuchaczy, umiejętność radzenia sobie w podstawowych sytuacjach.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe cechy charakterystyczne kultury słowackiej. Zapoznają się ze specyfiką słowackiej wymowy i słowackiej sytuacji językowej. Poznają słownictwo i podstawowe zwroty z różnych dziedzin życia codziennego (np. przyswajanie podstawowych skonwencjonalizowanych zwrotów i formuł grzecznościowych używanych podczas nawiązywania znajomości, przedstawiania się, witania, składanie zamówienia w kawiarni i restauracji, zakupy w sklepie, rozmowa o podstawowych nawykach żywieniowych; tradycyjna kuchnia słowacka, orientacja w mieście itd.). Zapoznają się ze sposobami zwracania się do różnych osób, typowymi zachowaniami językowymi. Poznają też niezbędne w procesie komunikacji zagadnienia socjokulturowe i realia życia w Republice Słowackiej.

Literatura:

Literatura:

Kamenárová, R. a kol. Krížom-krážom. Slovenčina A1. 2., doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018.

Kamenárová, R. a kol. Krížom-krážom. Slovenčina A1 + A2. Cvičebnica. 2., nezmenené vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.

Pekarovičová, J. a kol. Slovenčina pre cudzincov: Praktická fonetická príručka. Bratislava: STIMUL, 2005.

Pekarovičová, J. - Vojtech, M. (eds.). Slovacicum: Súčasné Slovensko. Bratislava: STIMUL, 2006.

Sedláková, M. a kol. Slovenčina pre cudzincov: Pracovné listy. Košice: Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013.

Zebegneyová, A. - Puzderová, A. - Baková, B. Hovorme spolu po slovensky A. Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007.

Žigo, P. a kol. Slovacicum: Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava: Academic Electronic Press, 2004.

Materiały dodatkowe:

wybrane ćwiczenia z innch podręczników, fragmenty artykułów z gazet i internetu, nagrania audio i video

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student/ka zna podstawowe informacje o Republice Słowackiej i Słowakach konieczne przy komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka.

Zna podstawowe informacje o tradycyjnej i współczesnej kulturze słowackiej.

Student/ka zna wymowę słowacką, specyfikę słowackich głosek.

Zna podstawowe słownictwo przydatne w komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego.

Zna sposoby zwracania się do osób w różnym wieku, najczęściej używane zwroty grzecznościowe i ostrzeżenia.

Umiejętności:

Student/ka potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach.

Rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu).

Student/ka rozumie proste teksty mówione i pisane i potrafi wybrać z nich istotne informacje, nawet jeśli nie zna każdego słowa w nich zawartego.

Potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod.

Kompetencje społeczne:

Student/ka rozumie i dostrzega zalety współpracy w grupie, potrafi współpracować w grupie.

Rozumie potrzebę stałego zdobywania wiedzy, a w szczególności konieczność uczenia się języków obcych, zarówno tych popularnych, jak i tych uważanych za rzadkie.

Student/ka reaguje poprawnie językowo i poza językowo w różnych sytuacjach.

Dostrzega różnice kulturowe i jest otwarty/ta na odmienność różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy:

- obecność i aktywność na zajęciach. Student/ka może mieć trzy nieusprawiedliwione nieobecności.

- odrabianie małych prac domowych

- wynik testu końcowego zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Viera Luptáková
Prowadzący grup: Viera Luptáková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.