Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metodologii badań psychospołecznych dla logopedów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1MP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii badań psychospołecznych dla logopedów
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodami badań psychologicznych, sposobami pomiaru, rodzajami zmiennych oraz tokiem postępowania badawczego oraz wnioskowania

Pełny opis:

Metody badań psychologicznych

Eksperyment

Obserwacja

Testy psychologiczne

Pomiar w psychologii

Skale

Podstawowe statystyki

Wnioskowanie w psychologii

Zmienne w psychologii

Zmienna niezależna

Zmienna zależna

Zmienne pośredniczące

Tok postępowania badawczego

Pytania badawcze

Hipotezy badawcze

Literatura:

Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 2002

Łobocki, M.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa, 1990

Pilch, T.; Bauman, T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i metodologiczną w zakresie językowokomunikacyjnym i logopedycznym w planowaniu własnej pracy badawczej ( w związku z planowaniem i opracowywaniem wyników badań do pracy magisterskiej oraz opracowywaniem pracy magisterskiej); samodzielnie stawia hipotezy badawcze i je weryfikuje, stosując właściwe metody i narzędzia badawcze

Umiejętności:

Prezentuje stan wiedzy na podstawie literatury przedmiotu, opisuje badania własne, formułuje wnioski z badań; zestawia literaturę przedmiotu oraz opracowuje spis treści, odsyłacze, przypisy, aneksy

Kompetencje społeczne

Rozpoznaje zależności między skutecznością działania a wyborem właściwej metody terapii

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru

Kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Ewa Haman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę planowania i realizowania procesu badawczego w oparciu o metodologię badań empirycznych, stosowaną w psychologii i innych naukach społecznych i w odniesieniu do badań dotyczących użycia i rozwoju języka oraz komunikacji i zaburzeń językowych.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań psychospołecznych, etapy realizacji badań, wybrane metody statystyczne. Zapoznają się z problematyką badań normalizacyjnych; badań skuteczności interwencji. Uzyskują podstawowe informacje dotyczące doboru technik statystycznych i analizy danych, wnioskowania statystycznego, interpretacji wyników i ich ograniczeń.

Główne zagadnienia:

Podstawowe pojęcia z zakresu metodologii

Proces badawczy w psychologii i innych naukach społecznych

Metody badawcze (eksperyment, obserwacja, testy)

Tworzenie i dobór narzędzi do badań

Badania normalizacyjne

Badania skuteczności interwencji

Dobór technik statystycznych i analiza danych

Interpretacja wyników badań

Krytyczna analiza metodologiczna badań empirycznych dot. użycia i rozwoju języka i komunikacji oraz zaburzeń językowych.

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

Brzeziński, J. M. (2015). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Milewski, S., & Kaczorowska-Bray, K. (2015). Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Harmonia Universalis. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, J. S., & Zechmeister, E. B. (2007). Metody badawcze w psychologii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Ewa Haman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę planowania i realizowania procesu badawczego w oparciu o metodologię badań empirycznych, stosowaną w psychologii i innych naukach społecznych i w odniesieniu do badań dotyczących użycia i rozwoju języka oraz komunikacji i zaburzeń językowych.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań psychospołecznych, etapy realizacji badań, wybrane metody statystyczne. Zapoznają się z problematyką badań normalizacyjnych; badań skuteczności interwencji. Uzyskują podstawowe informacje dotyczące doboru technik statystycznych i analizy danych, wnioskowania statystycznego, interpretacji wyników i ich ograniczeń.

Główne zagadnienia:

Podstawowe pojęcia z zakresu metodologii

Proces badawczy w psychologii i innych naukach społecznych

Metody badawcze (eksperyment, obserwacja, testy)

Tworzenie i dobór narzędzi do badań

Badania normalizacyjne

Badania skuteczności interwencji

Dobór technik statystycznych i analiza danych

Interpretacja wyników badań

Krytyczna analiza metodologiczna badań empirycznych dot. użycia i rozwoju języka i komunikacji oraz zaburzeń językowych.

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

Brzeziński, J. M. (2015). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Milewski, S., & Kaczorowska-Bray, K. (2015). Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Harmonia Universalis. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, J. S., & Zechmeister, E. B. (2007). Metody badawcze w psychologii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)