Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1B1M-KL
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty 1 roku specjalizacji nauczycielskiej - stacjonaren 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wychodzimy z założenia, że dobry nauczyciel to przede wszystkim dobry czytelnik i sprawny interpretator oraz sprawny stylista, który umie podzielić się swą pasją lekturową z uczniami, zachęcić ich do samodzielnego sięgania po teksty literatury pięknej, a także wykształcić w nich sztukę twórczej lektury (tj. nakierowanej na – możliwie najbardziej samodzielną – interpretację tekstu) oraz umiejętności wszechstronnego wypowiadania się – w mowie i piśmie – w różnych odmianach i stylach polszczyzny.

Pełny opis:

Nauczyciel powinien być świadomym odbiorcą dzieła literackiego, wyposażonym w narzędzia zarówno historycznoliterackie, teoretyczne, jak i lingwistyczne (tekstologiczne). Powinien również posiąść wiedzę o możliwościach interpretacyjnych swoich podopiecznych oraz ich lekturowych doświadczeniach. Dlatego część zajęć poświęcamy praktykom (szkołom) interpretacji dydaktycznej. Pozostałą część zajęć przeznaczamy na warsztatowe, metodyczne działania. Ich zakres dotyczyć będzie planowania cyklu zajęć dla każdej klasy liceum w oparciu o standardy wymagań, podstawę programową, kanon lektur, a także metod i form pracy, działań wychowawczych związanych z kształceniem literacko – kulturowym, budowaniem kompetencji lekturowo – interpretacyjnych uczniów. Wreszcie – cykl zajęć o warsztatowym charakterze, gdzie ćwiczyć będziemy organizację jednostek lekcyjnych i cykli na konkretnych przykładach (tzw. case studies).

Integralną część zajęć stanowią obowiązkowe hospitacje lekcji w liceum, podczas których studenci mają okazję zweryfikować swą wiedzą teoretyczną z praktyką pracy nauczycielskiej. Hospitacje lekcji podlegają wszechstronnemu omówieniu podczas zajęć audytoryjnych.

Literatura:

Podstawa programowa, wybrane podręczniki i programy oraz informatory o egzaminie maturalnym wraz ze standardami wymagań egzaminacyjnych.

Obowiązkowa:

1. Stanisław Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, STENTOR, Warszawa 2004.

2. Maria Węglińska, Jak przygotować się do lekcji? [w:] Metodyka literatury, t.2, wybór i wstęp Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa 2003.

3. Janusz Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1976 i dalsze wydania.

4. Maciej Iłowiecki, Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003 – rozdz. 7: W świecie manipulacji; rozdz. 8: 12 grzechów głównych, s. 69-155.

5. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004.

6. Ryszard Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 1993, s. 335-362.

7. Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. A. Mikołajczuk, E. Bańkowska, Warszawa 2006 [teksty: W. Kudyby, B. Taras, S. Bortnowskiego, A. Janus-Sitarz, B. Olszewskiej, M. Rusek].

Uzupełniająca:

1. Metodyka literatury, t.1, wybór i wstęp Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa 2001.

2. Metodyka literatury, t.2, wybór i wstęp Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa 2003.

3. Stanisław Bortnowski, Jak uczyć poezji? Konteksty dzieła literackiego, Warszawa 1991.

4. Michał Głowiński, Style odbioru, Kraków 1977 – pięć początkowych szkiców.

5. Michał Głowiński, Powieść i autorytet [w tegoż:] Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, Warszawa 1968.

6. Michał Głowiński, O intertekstualności [w tegoż:] Poetyka i okolice, Warszawa 1992.

7. Ryszard Handke, Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy, Wrocław 1982, część 1 i 3.

8. Ryszard Handke, Alfabet kultury w lekturze tekstu literackiego [w tegoż:] W świecie tekstów i wartości. Szkice z teorii lektury, Warszawa 1991

9. Zenon Uryga, Godziny polskiego, Warszawa – Kraków 1996

10. Jadwiga Puzynina, Słowo manipulacja w języku polskim [w:] J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 203-233.

11. Jadwiga Puzynina, O języku wartości w szkole [w:] Kompetencje szkolnego polonisty 2, red. B. Chrząstowska, Warszawa 1997 lub "Polonistyka" 1996, nr 4.

Efekty uczenia się:

Student powinien znać:

- podstawę programową i standardy wymagań egzaminacyjnych oraz minimum 2 programy i związane z nimi podręczniki do nauki języka polskiego w liceum;

- zagadnienia dotyczące organizacji procesu dydaktycznego na IV etapie nauczania języka polskiego;

- problemy z zakresu poszczególnych działów nauki o literautrze oraz wiedzy o języku w liceum.

Student powinien umieć:

- zorganizować pracownię polonistyczną w liceum i zaplanować pracę dydaktyczną służącą rozwijaniu kompetencji interpretacyjnej oraz komunikacyjnej, w tym językowej, uczniów liceum (m.in. wybrać podręczniki i pomoce dydaktyczne);

- dobrać odpowiednie metody i środki dydaktyczne w pracy na IV etapie edukacji;

- sporządzić konspekt lekcji z zakresu kształcenia literacko-językowego w liceum;

- zorganizować pracę domową ucznia oraz wspomagać samokształcenie;

- integrować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin: literaturoznwastwa, nauki o języku, kulturoznawstwa, sztuki, dążąc do systematyzacji wiedzy i jej funkcjonalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć polega na zapoznawaniu się studenta z lekturami oraz powtórzeniu wiadomości z wybranych działów nauki o literaturze i wiedzy o języku. Do oceny ciągłej może wchodzić także wykonywanie prac cząstkowych (np. ocena wypracowania uczniowskiego) oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu.

Oceniana będzie sprawność wykonywania konkretnych ćwiczeń warsztatowych, polegających na konstruowaniu konspektów i scenariuszy lekcyjnych.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalczuk, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Tomasz Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Jan Zdunik
Prowadzący grup: Jan Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)