Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki autoprezentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1B1TP
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki autoprezentacji
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty 1 roku specjalizacji nauczycielskiej - stacjonaren 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, których celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do sprawnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się z grupą w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowawca-uczeń, nauczyciel-rodzice itp. Ćwiczenie umiejętności sprawnego wykorzystywania technik prezentacji, dialogu, perswazji itp w procesie edukacji i wychowania szkolnego.

Pełny opis:

1. Komunikacja interpersonalna – wprowadzenie

2. Ars bene dicendi – teoria i praktyka

3. Lekcja jako spektakl retoryczny

4. Dialog, dyskusja, rozmowa

5. Sztuka przekonywania

6. Werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji

7. Sztuka przemawiania

8. Wybór, rozplanowanie, aranżacja materiału

9. Intonacja i gra głosem

10. Egzamin ustny

11. Komunikacja z rodzicami

Literatura:

M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych, o sztuce autoprezentacji, Gdańsk. 1999

S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Berge, Komunikacja między ludźmi, Warszawa.2007

W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2006.

Dawid Bałutowski, O co ci chodzi? : praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej, Kraków 2019.

Michał Rusinek, Aneta Załazińska, Jak się dogadać czyli retoryka codzienna,

Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

po zajęciach student będzie znał:

- zasady autoprezentacji

- zasady prawidłowego konstruowania wypowiedzi w sytuacjach szkolnych

- istotę autentycznego dialogu i dyskusji

- zasady planowania działań edukacyjnych i organizowania materiału

Umiejętności

Po zajęciach student będzie potrafił:

- konstruować spójne i edukacyjnie użyteczne wypowiedzi

- organizować celowo i racjonalnie realizację założonego materiału dydaktycznego

- opracowywać egzaminy i sprawdziany i przygotowywać uczniów do ich zdawaia

Kompetencje społeczne

po zajęciach student będzie potrafił

- wchodzić w autentyczne relacje z uczniami

- prowadzić rzeczywisty dialog z zachowaniem wzajemnego poszanowania a jednocześnie służący edukacji

- wykorzystywać retoryczne środki wzbogacające przekaz i czyniące go atrakcyjnym dla ucznia i skuteczniejszym edukacyjnie

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składa się zadawalająca obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) i przygotowana prezentacja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalczuk, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Tomasz Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Piotr Ślusarczyk
Prowadzący grup: Piotr Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)