Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psycholingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1B2PS
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psycholingwistyka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty 2 roku sepcjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go sopnia
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć z językoznawstwa ogólnego.

Znajomość podstaw neurolingwistyki (np. wyniesiona z zajęć „Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania”) oraz orientacja w teoriach lingwistycznych i psychologicznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Są to problemy neurolingwistyki w świetle badań kognitywnych, problemy kategoryzacji językowej i organizacji słownika umysłowego, komunikacji zwierzęcej w konfrontacji z cechami języka ludzkiego, a także teorie filogenezy i ontogenezy mowy oraz psycholingwistyczne problemy dwujęzyczności i glottodydaktyki. Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na II i III etapie edukacji.

Pełny opis:

Zajęcia mają służyć przedyskutowaniu następujących tematów:

1. Wstęp do psycholingwistyki: przedmiot, historia i metodologia badań psycholingwistycznych. Podstawowe terminy.

2. Elementy neurolingwistyki w kontekście językoznawstwa kognitywnego („o języku ucieleśnionym”).

3. Słownik umysłowy i kategoryzacja językowa na przykładzie badań nad językiem emocji.

4. Język ludzi a język zwierząt.

5. Filogeneza języka: powstanie i rozwój języka ludzkiego.

6. Ontogeneza języka: biologiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju mowy dziecka.

7. Bilingwizm i nauczanie języków obcych w kontekście badań psycholingwistycznych.

Na pierwszym spotkaniu możliwe będzie uzupełnienie programu o zagadnienia interesujące grupę oraz wprowadzenie modyfikacji zaproponowanych wyżej tematów.

Literatura:

- J. Aitchison, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, Warszawa 1991.

- J. Aitchison, Ziarna mowy: początki i rozwój języka, Warszawa 2002.

- J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2009.

- B. Bierwiaczonek, O języku ucieleśnionym, [w:] Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, D. Stanulewicz, Gdańsk 2006.

- J. Diamond, Trzeci szympans. Ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem, Warszawa 1998.

- M.D. Hauser, N. Chomsky, W.T. Fitch, The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve? „SCIENCE” 2002, vol. 298, 22 listopada, s. 1569-1579: www.sciencemag.org

- Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, red. I. Kurcz, H. Okuniewska, Warszawa 2011.

- M. Kielar-Turska, Eleonory Rosch koncepcja kategorii semantycznych. Badania własne [w:] Studia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej, red. I. Kurcz, Wrocław 1983.

- I. Kurcz, Język a psychologia, Warszawa 1992.

- I. Kurcz, Pochodzenie języka, [w:] tejże Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, s. 29-45.

- G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988 (wstęp T.P. Krzeszowskiego).

- T. Maruszewski, Reprezentacje pojęciowe, [w:] tegoż Psychologia poznawcza, Warszawa 1996, s. 184-203.

- A. Mikołajczuk, Mówiąc o uczuciach: między naturą i kulturą. O podstawach konceptualizacji uczuć w kontekście semantycznych badań porównawczych, „Etnolingwistyka” 2011, t. 23, s. 67-82.

- Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Warszawa 2005 (gł. rozdziały 19. i 20).

- J. Porayski-Pomsta, Psycholingwistyka, "Polonistyka" 1989, z. 7.

- Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, red. I. Kurcz, Gdańsk 2007 (Wstęp - s. 17-34).

- Psycholingwistyka, red. J. B. Gleason, N. B. Ratner, Gdańsk 2005.

- Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, red. B. Bokus, G.W. Shugar, Gdańsk 2007.

- R. M. Seyfarth, D. L. Cheney, Czy małpy myślą? „Świat Nauki” 1993, nr 2, s. 52-59.

- J.R. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w kategorii językoznawczej, Kraków 2001.

- M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa 2002.

- A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999 (jeden artykuł do wyboru).

- M. Zagrodzki, Słownik umysłowy [w:] Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia, red. I. Kurcz, Warszawa 1993, s. 178-190.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student umie:

- wskazać miejsce psycholingwistyki wśród pokrewnych dziedzin nauki;

- wyjaśnić tezę „o ucieleśnieniu języka”, odwołując się do wyników badań neurolingwistycznych;

- opisać organizację i funkcjonowanie słownika umysłowego;

- porównać cechy języka ludzkiego i systemów porozumiewania się zwierząt;

- rozważyć hipotetyczne czynniki warunkujące narodziny i rozwój języka ludzkiego;

- porównać główne teorie podstaw nabywania mowy przez dziecko;

- określić warunki bilingwizmu, w tym pozytywne i negatywne konsekwencje różnych sytuacji nabywania języka drugiego oraz uczenia się języka obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności i końcowe zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Agnieszka Mikołajczuk
Prowadzący grup: Agnieszka Mikołajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)