Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Geniusz i szaleństwo w sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1W1-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Geniusz i szaleństwo w sztuce
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 1 r.
Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie wykładu przedstawiona zostanie problematyka związana z kategoriami geniuszu i szaleństwa (również ich splotu) w sztuce. Z jednej strony uwzględnione zostanie zróżnicowanie różnych dyskursów artystycznych; z drugiej historyczna zmienność związana z rozumieniem szaleństwa i genialności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja kategorii geniuszu i szaleństwa (często w ich wzajemnym splocie) pojawiających się na gruncie sztuki. W grę wchodzą przy tym zarówno koncepcje estetyczne, jak i tematyka oraz konteksty biograficzne. Przedmiotem zainteresowania staną się różne sztuki, a także historycznie zmienny, zróżnicowany w różnych kulturach, konstrukt geniuszu i szaleństwa. Punktem dojścia wywodu staną się współczesne dekonstrukcje obu tych kategorii, mające na celu demokratyzację sztuki.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja kategorii geniuszu i szaleństwa (często w ich wzajemnym splocie) pojawiających się na gruncie sztuki. W grę wchodzą przy tym zarówno koncepcje estetyczne, jak i tematyka oraz konteksty biograficzne. Przedmiotem zainteresowania staną się różne sztuki, a także historycznie zmienny, zróżnicowany w różnych kulturach, konstrukt geniuszu i szaleństwa. Punktem dojścia wywodu staną się współczesne dekonstrukcje obu tych kategorii, mające na celu demokratyzację sztuki.

Zagadnienia:

1. Koncepcje sztuki w związku z genialnością i szaleństwem;

2. Historyczne ujęcie szaleństwa i geniuszu;

3. Szaleństwo i geniusz w sztuce - nowoczesność: romantyzm i modernizm;

4. Sztuka jako talking/acting cure (szaleństwo i autoterapia);

5. Szaleństwo w filmie;

6. Szaleństwo w dramacie i teatrze;

7. Szaleństwo w malarstwie;

8. Szaleństwo i literatura;

9. Szaleństwo i muzyka;

10. Sztuka i melancholia, depresja;

11. Polskie szaleństwo i sztuka;

12. Szaleństwo i płeć;

13. Figury szaleństwa (Hamlet, Don Kichot, Ofelia);

14. Sztuka współczesna i eksces;

15. Geniusz i szaleństwo - współczesna dekonstrukcja.

Literatura:

1. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu;

2. M. Foucault, Literatura i szaleństwo;

3. M. Marcinów, Historia polskiego szaleństwa;

4. C. Lombroso, Geniusz i obłąkanie;

5. M. Stasiuk, T. Baran, Schizofrenik jako błazen;

6. Teoretycy, artyści i krytyce o sztuce (1700-1870), red. E. Grabska, M. Poprzęcka.

Efekty uczenia się:

- wiedza

student(ka) dysponuje wiedzą i rozumieniem zjawisk związanych z przedmiotem wykładu: relacjami geniuszu, szaleństwa i sztuki;

- umiejętności

student(ka) potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę: interpretuje sztukę w związku z kategoriami i relacjami geniuszu i szaleństwa;

- kompetencje społeczne

student(ka) potrafi krytycznie odnieść się do posiadanej wiedzy; ma świadomość roli sztuki w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- krótka praca pisemna (esej) na temat wybranego problemu poruszanego na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Michał Kuziak, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Michał Kuziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja kategorii geniuszu i szaleństwa (często w ich wzajemnym splocie) pojawiających się na gruncie sztuki. W grę wchodzą przy tym zarówno koncepcje estetyczne, jak i tematyka oraz konteksty biograficzne. Przedmiotem zainteresowania staną się różne sztuki, a także historycznie zmienny, zróżnicowany w różnych kulturach, konstrukt geniuszu i szaleństwa. Punktem dojścia wywodu staną się współczesne dekonstrukcje obu tych kategorii, mające na celu demokratyzację sztuki.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja kategorii geniuszu i szaleństwa (często w ich wzajemnym splocie) pojawiających się na gruncie sztuki. W grę wchodzą przy tym zarówno koncepcje estetyczne, jak i tematyka oraz konteksty biograficzne. Przedmiotem zainteresowania staną się różne sztuki, a także historycznie zmienny, zróżnicowany w różnych kulturach, konstrukt geniuszu i szaleństwa. Punktem dojścia wywodu staną się współczesne dekonstrukcje obu tych kategorii, mające na celu demokratyzację sztuki.

Zagadnienia:

1. Koncepcje sztuki w związku z genialnością i szaleństwem;

2. Historyczne ujęcie szaleństwa i geniuszu;

3. Szaleństwo i geniusz w sztuce - nowoczesność: romantyzm i modernizm;

4. Sztuka jako talking/acting cure (szaleństwo i autoterapia);

5. Szaleństwo w filmie;

6. Szaleństwo w dramacie i teatrze;

7. Szaleństwo w malarstwie;

8. Szaleństwo i literatura;

9. Szaleństwo i muzyka;

10. Sztuka i melancholia, depresja;

11. Polskie szaleństwo i sztuka;

12. Szaleństwo i płeć;

13. Figury szaleństwa (Hamlet, Don Kichot, Ofelia);

14. Sztuka współczesna i eksces;

15. Geniusz i szaleństwo - współczesna dekonstrukcja.

Literatura:

1. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu;

2. M. Foucault, Literatura i szaleństwo;

3. M. Marcinów, Historia polskiego szaleństwa;

4. C. Lombroso, Geniusz i obłąkanie;

5. M. Stasiuk, T. Baran, Schizofrenik jako błazen;

6. Teoretycy, artyści i krytyce o sztuce (1700-1870), red. E. Grabska, M. Poprzęcka.

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)