Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty zawodowe. Muzealnictwo żydowskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-MJS-WZ-MCG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Warsztaty zawodowe. Muzealnictwo żydowskie
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie kluczowych zagadnień i terminologii w muzeologii żydowskiej, w tym omówienie genezy powstania muzeów żydowskich i kolekcji dzieł sztuki żydowskiej, zapoznanie się z różnymi typami muzeów żydowskich i prezentowanej w nich narracji, m.in. w oparciu o ich geograficzne i historyczne uwarunkowania, jak również wyposażenie w narzędzia niezbędne do przygotowania wystawy muzealnej o tematyce żydowskiej

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć (muzea żydowskie na tle innych muzeów: typy, rola i specyfika muzeów żydowskich; metodologia stosowana w muzeologii żydowskiej)

Historia powstania muzeów żydowskich i kolekcji dzieł sztuki żydowskiej na świecie (geneza, uwarunkowania, problematyka, cele, i misje)

Synagoga jako muzeum judaistyczne (Wormacja, Toldeo, Łańcut, i inne)

Specyfika geograficzna i historyczna muzeów żydowskich:

Polska -Warszawa

Warszawskie muzea żydowskie oraz inne muzea posiadające ekspozycję dotyczącą Żydów (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

Polska-Kraków, Lublin, i inne

Niemcy

Izrael

Muzea w przestrzeniach poobozowych (zwane „Pomnikami Zagłady”)

Muzea Holokaustu i ich imperatywy (Jad wa-Szem, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie)

Żydowskie muzea narracyjne na przykładzie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzea biograficzne Żydów zasłużonych dla nauki i kultury (Muzeum Franza Kafki w Pradze, Muzeum Zygmunta Freuda w Wiedniu, Muzeum Marca Chagalla w Nicei, Dom Anny Frank w Amsterdamie)

Muzea żydowskie na Dalekim Wschodzie i w Afryce i Australii (oraz innych rejonach świata)

Przygotowywanie wystawy muzealnej (kwerenda, ustalanie ekspozycji, narracja)

Wirtualne muzea żydowskie

Założenia i wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

W trakcie zajęć przewidziane jest odwiedzenie ekspozycji w muzeach żydowskich w Warszawie.

Literatura:

Krzysztof Banach, Zagłada Żydów w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku, „Studia Judaica” 2013, nr2 (32), s. 115-144

Natalia Berger, Isaac Strauss and His Collection [w:] The Jewish Museum: History and Memory, Identity and Art from Vienna to the Bezalel National Museum, Jerusalem, Leiden 2017, s. 41-66

Inka Bertz, Jewish Museums in the Federal Republic Germany [w:] Visualizing and Exhibiting Jewish Space and History, Richard Cohen red., Oxford 2012, s.80-113

Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeów, Kraków 2012

David Clark, Jewish Museums in Europe, “European Judaism” 2003, nr 2 (36), s. 4-17

Richard Cohen (red.), Visualizing and Exhibiting Jewish Space and History, Oxford 2012

Ruth Direktor, Six Exhibitions, Six Decades: Toward the Recolonization of Contemporary Israeli Art [w:] Visualizing and Exhibiting Jewish Space and History, Richard Cohen red., Oxford 2012, 159-179

Dorota Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011

Dorota Folga-Januszewska, Muzeum: Fenomeny i problemy, Kraków 2015

Grace Cohen Grossman, Jewish Museums of the World, Southport 2003

Grace Cohen Grossman, The Science of Jewish Art and Culture [w:] Judaica at the Smithsonian: Cultural Politics as Cultural Model, Washington D.C 1997, s. 4-16.

Hannah Holtschneider, The Holocaust and Representations of Jews: History and Identity in the Museum, Milton Park 2011

Eleonora Jedlińska, The Israel Museum Jerusalem- metodologia i metodyka tworzenia kolekcji dzieł sztuki [w:] Muzeum. Formy i środki prezentacji III. Sztuka w muzeum, Inga Kopciewicz, Michał F. Wożniak (red.), Bydgoszcz 2017, s.27-41

Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Why Jewish Museums? An International Perspective, “Studia Judaica” 2013, nr 2 (32), s.77-100

Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage, Berkley 2006

Freda Matassa, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, przekł. Sonja Jaszczyńska, Kraków 2014

Sabine Offe, Sites of Remembrance? Jewish Museums in Contemporary Germany, “Jewish Social Studies” 1997 nr 2 (3), s. 77-89

Sabine Offe, Ausstellungen, Einstellungen, Entstellungen. Jüdische Museen in Deutschland und Österreich, Berlin, Wien, 2000

Renata Piątkowska, Magdalena Sieramska, Wstęp [w:] Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zbiory artystyczne, Warszawa 1995, s. 1-16

Maria Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia tekstów, Kraków 2005

Maria Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006

Donald Preziosi, Twenty-seven Collecting/Museums [w:] Critical Terms for Art History, Robert S. Nelson, Richard Shiff (red.), Chicago 1996, s. 407-418

Moshe Rosman, Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie Muzeum Historii Żydów Polskich a nowa polsko-żydowska metahistoria, „Studia Judaica” 2013, nr 2 (32), s. 47-75

Edward Rothstein, The Problem with Jewish Museums, Mosaic 2016,02

https://mosaicmagazine.com/essay/2016/02/the-problem-with-jewish-museums/

Andrzej Szczerski, Kontekst, edukacja, publiczność-muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii” [w:] Muzeum sztuki. Antologia tekstów, Maria Popczyk (red.), Kraków 2005, s. 335-344

Emanuela Trevisan Semi, Dario Miccoli, Tudor Parfitt, Memory and Ethnicity: Ethnic Museums in Israel and the Diaspora, Cambridge 2013

James E. Young (red.), Holocaust Memorials in History, New York 1994

James E. Young, At Memory’s Edge: after-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, New Haven 2000

Jeshajahu Weinberg, Rina Elieli, The Holocaust Museum in Washington, New York 1995

Anna Ziębińska-Witek, Historia w muzeach: Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011

Anna Ziębińska-Witek, Holokaust: problemy przedstawiania, Lublin 2005

Zdzisław Żygulski, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982

Uwaga: Literatura będzie uaktualniona przez prowadzącego w bieżącym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

zna podstawową terminologię z zakresu muzeologii żydowskiej,

przedstawia zarys dziejów muzealnictwa żydowskiego i kolekcjonerstwa sztuki żydowskiej,

potrafi scharakteryzować poszczególne rodzaje muzeów żydowskich, zasady ich funkcjonowania oraz prezentowaną w nich narrację,

potrafi przygotować wystawę muzealną o tematyce żydowskiej,

ma świadomość wyznawań (w kontekście kulturowym i historycznym), przed którymi stoją obecnie muzea żydowskie

Metody dydaktyczne

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, aktywne uczestnictwo w dyskusji, znajomość obowiązkowej literatury.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej na wybrany temat, aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz znajomości najważniejszych tekstów .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.