Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka artystyczna : idee i praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-KA-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Krytyka artystyczna : idee i praktyki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji tekstów krytycznych, towarzyszących przemianom w sztuce polskiej po 1945 roku w relacji do tendencji i metod krytyki artystycznej zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji, analizie i interpretacji tekstów, wyznaczających główne nurty w polskiej krytyce artystycznej po 1945 roku, omawiając specyficzne pojęcia i terminy. W ich trakcie omawiane są i interpretowane zróżnicowane strategie pisania o sztuce w kontekście życia artystycznego i polityki kulturalnej. Problemowe opracowanie tekstów krytycznych pozwala nie tylko odtworzyć ich funkcję referującą w stosunku do zdarzeń artystycznych, lecz także pokazać historyczny zespół norm, zaleceń i powinności formułowanych w stosunku do sztuki i jej społecznego odbioru. W ramach zajęć omawiane będą m. in. zagadnienia związane z definiowaniem nowoczesności i awangardy, spory wokół kategorii realizmu, formy krytyki związanej z zagadnieniem „nowych mediów” i tzw. sztuki krytycznej, a także czasopisma i instytucje kształtujące różne odmiany krytyki artystycznej. Modele i style uprawiania krytyki artystycznej w Polsce prezentowane są w kontekście zasadniczych przemian modeli i analiz dzieła sztuki z punktu widzenia uniwersalnych kategorii, takich jak krytyka poetycka, formalistyczna, strukturalistyczna, feministyczna, itp., pokazując innowacje, specyfikę i adaptację zróżnicowanych modeli krytycznych w historii sztuki polskiej po 1945 roku.

Literatura:

Dzieje krytyki artystycznej, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Warszawa 2009; Elkins J., What Happened to Art Criticism?, Chicago 2003; Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989; Houston K. Introduction to Art Criticism, An: Histories, Strategies, Voices, New Jersey 2012;

Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań2005; Kruczkowska Z., Główne tendencje w polskiej krytyce sztuki (na podstawie wybranych

czasopism literackich i artystycznych od polowy XIX wieku do współczesności), Wydawnictwo

Naukowe Akademi Pedagogicznej, Kraków 2002; Lachowski M., Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006; Markowska A., Definiowanie sztuki – objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki w PRL-u, Katowice 2003; Polskie Życie Artystyczne w latach 1944-1960. Diariusz wydarzeń, tom I-V (lata 1944-1951), red. A. Wierzbicka, Warszawa 2012-2014; Sławiński J., Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich, [w:] Badania nad krytyką literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974; Wallis A., Atlas kultury Polski 1946-1980, Międzychód 1994; Winnicka-Gburek Joanna, Krytyka etyka sacrum. W kierunku aksjologicznej krytyki artystycznej, Gdańsk 2015.

Efekty uczenia się:

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U02; K2_U10; K2_K04

Student zdobywa umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstu krytycznego, a także zapoznaje się z koncepcjami krytyki artystycznej wobec zmieniających się modeli sztuki i społecznego odbioru.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.