Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna – prasa polska w XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-KP-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna – prasa polska w XIX wieku
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z bogatym i interesującym dorobkiem dziewiętnastowiecznej prasy polskiej. Konwersatorium podzielone zostanie na trzy główne części, w których prowadzący wraz z uczestnikami omówią dzieje dziewiętnastowiecznej prasy informacyjnej, kobiecej i popularnonaukowej.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone historii prasy na ziemiach polskich i na emigracji w czasie całego XIX w. Analizowana będzie zarówno wartość prasy jako źródła historycznego, jak i techniczny proces powstawania, metody druku, zakres zainteresowań poszczególnych tytułów, nakłady, cena czy sposób kolportażu. Szczególna uwaga poświęcona będzie oprawie graficznej gazet i czasopism. Będziemy mówić o polskiej prasie uwzględniając sytuację na rynku prasy w całej Europie i jego oddziaływanie na kształt polskiego rynku. W obrębie zainteresowania znajdą się także aspekty tworzenia zawodu dziennikarza, styl pracy redakcji, kompetencje i sytuacja ekonomiczna związana z kosztochłonnością i rentownością wydawania prasy. W trakcie zajęć analizowane będą różne typy prasy – informacyjna, czasopisma popularnonaukowe, satyryczne czy kobiece. Uwzględnione będą też relacje między sztuką a prasą i ich wzajemne oddziaływanie. Ważnym aspektem będzie odpowiedź na pytanie o wpływ prasy na procesy modernizacyjne. Całość będzie analizowana w taki sposób, by uwzględnić dynamikę zmian w kształcie i znaczeniu prasy w całym XIX wieku.

Literatura:

Literatura do poszczególnych tematów zostanie podana na początku cyklu zajęć.

Literatura ogólna:

• Cieślikowa, Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. Technika na łamach, t. 3, Kraków 2018.

• B. Gołka, Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939, „Rocz. Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, t. X : 1971, z. 3,;

• J. Łojek, Z zagadnień przedsiębiorstwa prasowego w Królestwie Kongresowym. (Losy inicjatyw wydawniczych), KHPP t. V : 1966, z. 1;

• N. Gąsiorowska, Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815—1830, Warszawa 1916;

• M. Kallas, Dzienniki departamentowe w czasach Księstwa Warszawskiego (1808— 1815), RHCzP t. X : 1971, z. 1;

• D. Kamisińska, Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. Związki z nauką i sztuką, t. 2, Kraków 2018.

• Słomkowska, Dziennikarze warszawscy. Szkice z XIX wieku, Warszawa 1974;

• M. Straszewska, Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848, cz. 1, Wrocław 1953.

• D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.

• H. Tadusiewicz, „Motyl” (1828-1831) – warszawskie czasopismo literacko-rozrywkowe, „Rocznik Historii Piśmiennictwa Polskiego” 1972, t. 11, nr 3, 329-342.

• M. Tyrowicz, Czynniki kalkulacyjne prasy polskiej w kraju 1772—1850, KHPP, r. 20, 1981, nr 1;

• M. Tyrowicz, Organizacja redakcji w prasie i czasopiśmiennictwie polskim w I połowie XIX wieku, KHPP, t. 7, 1968, z. 2;

• E. Wróblewska, Satyra polityczna Wielkiej Emigracji, Warszawa 1977; J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820-1918: w kręgu ofiary i poświęcenia, Warszawa 1999;

• E. Wójcik, G. Wrona, R. Zając, Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939. Dzieje i rozwój, t. 1, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

• K2_W06 (P7S_WK) - student ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach historii, historii prasy i historii kultury, które są powiązana z historią sztuki i pozwalają na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;

• K_W14 (P6S_WG) - student posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz historii;

• K_U15 (P6S_UW) potrafi krytycznie analizować teksty z historii prasy i historii kultury

• K_U07 (P6S_UK) - student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków

• K_K02 (P6S_KO) – student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego, standardów upowszechniania, bezpieczeństwa i ochrony zabytków kultury materialnej i intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności studenta. Prowadzący w ciągu całego semestru ocenia aktywność uczestników zajęć, ich zaangażowanie w dyskusję, przygotowywanie prac domowych, umiejętności praktyczne.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie ewentualnych prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goluch, Małgorzata Karpińska, Wojciech Milej
Prowadzący grup: Agnieszka Goluch, Małgorzata Karpińska, Wojciech Milej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.