Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMD-W1-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje historii sztuki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem się historii sztuki, jako autonomicznej dyscypliny badawczej.

Pełny opis:

Wykład przedstawi kluczowe zagadnienia związane z kształtowaniem się historii sztuki, jako autonomicznej dyscypliny badawczej, od najwcześniejszych prób formułowania narracji o dziejach sztuki po zmiany zachodzące w dyscyplinie pod wpływem przełomu post-strukturalnego. Omówione zostaną najistotniejsze tradycje, instytucje i „szkoły” powstałe w akademickiej historii sztuki, a także ich wpływ na różnice w praktykowaniu historii sztuki w dniu dzisiejszym. Krytycznej analizie poddane zostaną także fundamentalne paradygmaty obowiązujące w historii sztuki i jej tradycyjne metodologiczne instrumenty.

Literatura:

Acton, M., Learning to Look at Paintings. London: Routledge, 2nd ed, 2009.

Adams, L. S., The Methodologies of Art. An Introduction. New York: Icon Editions, 1996.

Arnold, D., Art History: a Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Belting, H., Art History After Modernism, translated by C. Saltzwedel and M. Cohen. Chicago: University of Chicago Press, 2002 (niem. 1995).

Belting, H., The End of the History of Art, Chicago, University of Chicago Press, 1987 (transl. C. Wood).

Białostocki, J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Warszawa, 1980.

Bryl, M., Między wspólnotą inspiracji a odrębnością tradycji. Niemiecko- i anglojęzyczna historia sztuki u progu trzech ostatnich dekad, Rocznik Historii Sztuki, XXIV, 1999, p.217f.

Carrier, D., Principles of Art History Writing, University Park: PSU Press, 1991.

Carroll, N., “The End of Art?”, in: “Danto and His Critics: Art History,Historiography, and After the End of Art.”, Carrier, D. red. History and Theory 37,no.4 (1998): 20.

Elkins, J., Stories of Art. London: Routledge, 2002.

Elkins, J., Our Beautiful, Dry and Distant Texts: Art History as Writing, University Park: PSU Press, 1997.

Harris, J., The New Art History: A Critical Introduction. London: Routledge, 2001.

Harrison, C., An Introduction to Art. New Haven: Yale University Press, 2009.

Hatt, M., Klonk,C., Art History: a critical introduction to its methods, Manchester, 2007.

Hauser, A., The Social History of Art. London: Routledge, 1999 (4 vols. first publ. 1951).

Holly, M. A., Panofsky and the Foundations of Art History, Ithaca: Cornell U.P., 1984.

MacAllister Johnson, W., Art History. Its Use and Abuse, Toronto: University of Toronto Press, 1988.

Mansfield, E., Art History and Its Institutions: Foundations of a discipline, London, 2002.

Morawińska, A., red. Słowo i obraz, Warszawa: PWN, 1982.

Moxey, K., The Practice of Theory, Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History, Ithaca: Cornell UP, 1994.

Nelson, R.S., Schiff, R., red., Critical Terms for Art History, Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Panofsky, E., The History of Art as a Humanistic Discipline, w: Meaning in the visual arts, New York, 1955.

Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów "Artium Quaestiones”, Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red. ) Poznań: 2009

Podro, M., The Critical Historians of Art, New Haven: Yale U.P., 1982.

Pollock, G., Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki, (M. Bryl, tłum.), Artium Quaestiones, VIII, 1997, p. 151-186.

Preziosi, D., Rethinking Art History. Meditations on a Coy Science, New Haven: Yale U.P., 1989.

Preziosi,D., red., The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford: Oxford University Press, 1998.

Wolff, Janet. The Social Production of Art. London Macmillan. 2nd ed. 1993

Vernon Hyde Minor, Art History’s History, 2nd edition (Prentice-Hall: Upper Saddle

River, NJ, 2001)

Efekty uczenia się:

Student otrzymuje fundamentalną wiedzę niezbędną do zrozumienia zmian zachodzących w dyscyplinie od jej początków po dzień dzisiejszy, potrafi analizować różne podejścia metodologiczne i świadomie wprowadzać ich elementy we własnej pracy, potrafi interpretować dotychczasowy dorobek naukowy historii sztuki, jako punkt wyjścia dla własnych badań.

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki w systemie nauk oraz o

jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

Zakres i głębia – kompletność perspektywy

poznawczej i zależności

P6S_WG

K_W02 zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą dzieł sztuki, w

szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania, warunków

przechowywania

P6S_WG

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię

i metodologię dyscypliny

P6S_WG

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki w ujęciu

chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych

artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk

P6S_WG

K_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych

naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki

P6S_WG

K_W06 ma wiedzę o dawnych i współczesnych instytucjach kultury i orientację w życiu P6S_WG

4

kulturalnym

K_W07 zna podstawową terminologię archeologii pradziejowej i antycznej P6S_WG

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę ogólną o społecznościach pradziejowych i starożytnych

obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii

P6S_WG

K_W09 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych

osiągnięciach w zakresie archeologii klasycznej

P6S_WG

K_W10 zna na terminologię z zakresu teorii i praktyki malarskiej, rysunkowej, graficznej,

rzeźbiarskiej, złotniczej i ceramicznej

P6S_WG

K_W11 ma podstawową wiedzę o technikach i technologii malarstwa (w tym malarstwa

ściennego, tablicowego, sztalugowego, książkowego oraz mozaiki), rysunku, grafiki,

rzeźby, złotnictwa i ceramiki

P6S_WG

K_W12 ma podstawową wiedzę w zakresie działań artystycznych w przestrzeni publicznej P6S_WG

K_W13 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych

koncepcjach filozoficznych od antyku do współczesności

P6S_WG

K_W14 posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniej-szych

osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk

humanistycznych i społecznych

P6S_WG

K_W15 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych

koncepcjach filozoficznych od antyku do współczesności

P6S_WG

K_W16 ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki, jak

historia, filozofia, antropologia, wiedza o kulturze, religii i literaturze

Kontekst – uwarunkowania, skutki

P6S_WK

K_W17 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane

w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania

konkretnego dzieła

P6S_WK

K_W14 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej

zmienności jego znaczeń w kontekście badań z zakresu historii sztuki

P6S_WK

K_W19 zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i prawa

autorskiego

P6S_WK

5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (kolokwium), oraz aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Arciszewska
Prowadzący grup: Barbara Arciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Kierownik Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o zorganizowaniu egzaminu/zaliczenia w trybie zdalnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.