Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badawczy historyka sztuki – technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LWBHSZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy historyka sztuki – technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności w zakresie warsztatu badawczego historyka sztuki. Poszczególne spotkania będą miały na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami pracy badawczej oraz narzędziami, które można w niej wykorzystać. Ze względu na charakter zajęć znaczna ich część zostanie poświęcona na ćwiczenia praktyczne.

Pełny opis:

Zajęcia ćwiczeniowe poświęcone kształtowaniu umiejętności w zakresie warsztatu badawczego historyka sztuki. Poszczególne spotkania będą miały na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami pracy badawczej oraz narzędziami, które można w niej wykorzystać. Zdobyte podczas kursu wiedza i umiejętności pozwolą studentom na rozpoczęcie pracy nad licencjatem i indywidualne prowadzenie badań.

Omawiane zagadnienia związane z pracą badawczą będą dotyczyły formułowania tematu, ustalania zakresu poszukiwań, stawiania pytań badawczych oraz prowadzenia kwerend w różnych instytucjach (biblioteki, archiwa, muzea). Wśród omawianych narzędzi znajdą się różnorodne bazy danych, katalogi, fototeki i repozytoria cyfrowe, a także programy do zarządzania bibliografią. W ramach ćwiczeń studenci będą wykonywać zadania indywidualne i grupowe, które pozwolą im na wykorzystanie umiejętności w praktyce.

Literatura:

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, tłum. E. Jedlińska, J. Jedliński, Kraków 2013.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

B. Gutowski, Digital Art History (DAH) 2016, [w:] Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach, red. R. Zapała, Warszawa 2016, s. 89–117.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

– zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą dzieł sztuki (K_W02)

– ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny oraz podstawowe zagadnienia cyfrowej historii sztuki (K_W03)

– ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki (K_W05)

– ma wiedzę o dawnych i współczesnych instytucjach kultury zwłaszcza w zakresie wykorzystywanych przez nie technik informacyjnych (K_W06)

Umiejętności – absolwent potrafi:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby na potrzeby prowadzenia prac badawczych (K_U01)

– posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki (K_U02)

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U06)

– potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik i kanałów informacyjnych ze specjalistami w zakresie historii sztuki (K_U08)

– posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej (K_U09)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywność podczas zajęć, wykonywanie zadań cząstkowych oraz przygotowanie bibliografii i streszczenia stanu badań dla dzieła sztuki z listy przedstawionej przez prowadzącą lub dzieła wybranego przez studenta w porozumieniu z prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Kierownik Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o zorganizowaniu egzaminu/zaliczenia w trybie zdalnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.