Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od Jana Husa do Jana Kalwina. Niekatolickie spojrzenie na sztukę w XV i XVI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-OJH-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Od Jana Husa do Jana Kalwina. Niekatolickie spojrzenie na sztukę w XV i XVI wieku
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Recepcja dzieł sztuki (świętych wizerunków) przez protestantów oraz odmiany sztuki protestanckiej w architekturze, rzeźbie i malarstwie w wiekach XV i XVI.

Pełny opis:

Według tradycji protestanckiej 31 października 1517 roku (dzień przybicia przez Marcina Lutra listu z 95 tezami na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze) jest datą początku ruchu religijnego, który dziś nazywamy reformacją.

Zakres wykładów obejmuje jednak także czasy przed tą datą, włączając w krąg omówionych zagadnień oddziaływanie ruchu husyckiego na sztukę XV w.

Nie ulega wątpliwości, że rozprzestrzenienie się ruchów reformacyjnych miało wpływ na formę tradycyjnych elementów wystroju wnętrza sakralnego. Z tego powodu szczególnie przydatne będzie omówienie zjawisk w architekturze sakralnej w miastach, w których gminy mieszczan na dłuższy czas przyjęły różne wyznania protestanckie (np. niektóre miasta Rzeszy Niemieckiej, Górnych Węgier lub Siedmiogrodu).

Głównymi wątkami spotkań będą w szerszym ujęciu aspekty kultury wizualnej ruchów religijnych rozwijających się w opozycji do kościoła rzymskiego, w szczególności zaś recepcja dzieł sztuki (świętych wizerunków) oraz odmiany sztuki protestanckiej w architekturze, rzeźbie i malarstwie.

Literatura:

- P. Birecki, Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej od drugiej połowy XVI do pierwszej ćwierci XVIII wieku, Warszawa 2007;

- J. Harasimowicz, Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji (1520-1650), Wrocław 1986;

- From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620), Red. K. Horníčková, M. Šroněk, Turnhout 2016;

- Protestantischer Kirchenbau der frühen Neuzeit in Europa. Grundlagen und neue Forschungskonzepte, red. J. Harasimowić, Regensburg 2015;

- Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999, red. J. Harasimowicz, Wrocław 1999;

Literatura dodatkowa: J. Tazbir, Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

K_U04: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K_U11: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących artystycznego i kulturowego kontekstu dzieł sztuki;

K_U12: ma umiejętności językowe w zakresie wykorzystania literatury naukowej w dziedzinie historii sztuki i kultury, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

K_U13: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role słuchacza, dyskutanta i referenta;

K_W02: zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną, potrzebną do rozpoznania zarówno właściwości formalno-stylowych, jak i treści ideowych dzieł sztuki;

K_W16: ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki, jak historia, filozofia, antropologia, wiedza o kulturze, religii i literaturze.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji na wybrany temat z listy zagadnień, podanej przez prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.