Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie dr M. Herman

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLICMH Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr M. Herman
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium z zakresu sztuki nowożytnej ze szczególnym naciskiem na kolekcjonerstwo, grafikę i jej związki z innymi dziedzinami sztuki. Tematyka poszczególnych spotkań zostanie dostosowana do zainteresowań i liczby uczestników.

Pełny opis:

Proseminarium będzie poświęcone zagadnieniom z zakresu sztuki nowożytnej ze szczególnym naciskiem na kolekcjonerstwo, grafikę dawną (w tym także ilustrację książkową) i jej związki z innymi dziedzinami sztuki. Dokładny zakres tematyczny zostanie dostosowany do zainteresowań uczestników. Preferowane tematy dyskusji dotyczą zjawisk sztuki i kultury europejskiej od końca XV do początków XVIII wieku.

W trakcie kursu studenci będą samodzielnie opracowywać temat wybrany w porozumieniu z prowadzącą, a wyniki swojej pracy będą na bieżąco relacjonować (w semestrze zimowym na podstawie bibliografii tematu, w semestrze letnim na podstawie referatu i złożonej krótkiej pracy pisemnej).

Poszczególne zajęcia będą służyły doskonaleniu warsztatu historyka sztuki i umiejętności potrzebnych do przygotowania pierwszej pracy dyplomowej z zakresu historii sztuki. Proseminarium ma na celu przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, określenia jej zakresu, a także do prowadzenia kwerend i korzystania z różnego rodzaju źródeł oraz opracowań. Wspólne lektury oraz dyskusje pomogą w opanowaniu umiejętności wystąpień publicznych i krytycznej lektury tekstów naukowych.

Literatura:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć oraz ustalana indywidualnie wraz z uczestnikami zajęć w zależności od wybranego tematu.

Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

– ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

– ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny zwłaszcza w zakresie sztuki dawnej (K_W03);

– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki nowożytnej w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk (K_W04);

– ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki w zakresie badań nad grafiką dawną i kolekcjonerstwem (K_W05);

– zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji rycin i innych obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła (K_W17).

Umiejętności – absolwent potrafi:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby na potrzeby przygotowania pracy licencjackiej (K_U01);

– posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki (K_U02);

– potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U03);

– potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki ze szczególnym naciskiem na grafikę (pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne (K_U04);

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U06);

– posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków (K_U07);

– posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł (K_U10);

– potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_U13).

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych (K_K01);

– uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje kultury, uczestniczy w spotkaniach z artystami, kuratorami, kustoszami i konserwatorami) (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia są:

– Aktywność podczas zajęć

– Opracowanie tematu uzgodnionego z prowadzącą, na które będzie składało się:

‣ wykonanie kwerendy i złożenie bibliografii w semestrze zimowym

‣ wygłoszenie krótkiego referatu w semestrze letnim

‣ złożenie krótkiej pisemnej pracy rocznej w semestrze letnim (do 15 000 znaków ze spacjami).

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.