Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium wyższe prof J. Kochanowski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSMGRJK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium wyższe prof J. Kochanowski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Punktem ciężkości proponowanego seminarium jest szeroko rozumiana historia kultury w XX wieku (mile widziane osoby zajmujące się zarówno ostatnimi dekadami XIX stulecia, jak i XXI w.) na tle - społecznym, politycznym, gospodarczym etc. - dziejów Polski i powszechnych. Możliwe jest przygotowywanie prac dyplomowych o bardzo szerokim wachlarzu tematycznym, od analizy źródeł wizualnych (np. karykatur, fotografii) i analizy przestrzeni publicznej/krajobrazu kulturowego, przez różne aspekty badań nad kulturami wizualnymi i polityką historyczną, po problemy związane z szeroko rozumianą codziennością.

Pełny opis:

Seminarium w dużej mierze czerpie z doświadczeń prowadzonego przez kilkanaście lat w Instytucie Historycznym UW (wspólnie z prof. Włodzimierzem Borodziejem) seminarium Historia Warszawy w XX w. na tle historii Polski i powszechnej, które ewoluowało od tradycyjnej historii miejskiej do szerokiego spojrzenia kulturowego.

Punktem ciężkości proponowanego seminarium jest szeroko rozumiana historia kultury w całym XX wieku (mile widziane osoby zajmujące się zarówno ostatnimi dekadami XIX stulecia, jak i XXI w.) na tle społecznym, politycznym, gospodarczym etc. dziejów Polski i powszechnych. Na seminarium powstawały (i powstają) prace o bardzo szerokim wachlarzu tematycznym, od analizy źródeł wizualnych (np. karykatur, fotografii), przez różne aspekty badań nad pamięcią zbiorową i polityką historyczną, po problemy związane z szeroko rozumiana codziennością. Chciałbym utrzymać ten zakres tematyczny, poszerzając jednocześnie udział tematów związanych z przestrzenią publiczną/krajobrazem kulturowym i kulturami wizualnymi.

Lista tematów zajęć zostanie uzgodniona na początku semestru zimowego, kiedy będzie już znany skład seminarium. Zazwyczaj ok. mniej niż połowa zajęć polega na prezentacji założeń prac licencjackich i magisterskich (także tych przygotowywanych na innych seminariach) oraz dyskusji nad nimi. Pozostała część zajęć będzie polegała na analizie różnorodnych źródeł (prasowych, filmowych, ikonografii etc.), dyskusji o lekturach etc. W każdym semestrze dwa-trzy seminaria będą się odbywały poza UW (wystawy, analiza przestrzeni publicznej etc.). Przewidywane są także spotkania z interesującymi gośćmi spoza UW, także z zagranicy (w semestrze zimowym 2021/22 planowane są spotkania z prof. Piotrem Kordubą z UAM oraz specjalistą od „fonografii historycznej” dr. Michałem Pieńkowskim.

Metody dydaktyczne:

- Dyskusja nad referatami/fragmentami prac przygotowanymi przez studentów;

- analiza tekstów źródłowych i źródeł ikonograficznych (prasa, dzienniki i wspomnienia, epistolografia, fotografia, karykatura, fotografia, film) oraz dyskusja o możliwościach interpretacji rozmaitych rodzajów źródeł;

- zróżnicowane środki i metody audiowizualne (np. projekcje filmów, prezentacje multimedialne) przygotowywane zarówno przez prowadzącego, jak uczestników zajęć).

- wykorzystanie oral history do badań nad szeroko rozumianą historia kultury.

W optymalnym wypadku rola prowadzącego ogranicza się do moderatora/ komentatora.

Literatura:

Zależnie do tematów, których lista uzgadniana jest w trakcie pierwszych tygodni zajęć (vide wyżej) i która w znacznej mierze stara się uwzględnić zainteresowania oraz życzenia uczestników

Efekty uczenia się:

Podstawowym efektem udziału w zajęciach jest oczywiście przygotowanie i doprowadzenie do obrony pracy dyplomowej.

Studenci powinni w wyniku udziału w seminarium zrozumieć/nabyć:

- wiedzę o najważniejszych faktach i osobach związanych z historią kultury/ Polski/ powszechną w XX wieku;

- wiedzę o procesach historycznych, kulturowych i społecznych;

- umiejętność analizy i krytyki różnorodnych źródeł (pisane, ego-dokumenty, ikonografia, film, urbanistyka i architektura, źródła wywołane);

- zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji procesów historycznych.

- zrozumienie różnorodnych powiązań między różnymi rodzajami aktywności społecznej: politycznymi, kulturowymi, ekonomicznymi.

Uczestnicy zajęć w zakresie wiedzy:

K2_W04 zdobędą uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki i historii kultury;

K2_W06 zgromadzą pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki i historią kultury, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;

K2_W07 poznają zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych;

W zakresie umiejętności studenci:

K2_U01 – będą sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki i historii kultury z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

K2_U03 – będą potrafili integrować wiedzę z różnych dyscyplin i zastosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;

K2_U06 - zdobędą umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach;

W zakresie kompetencji społecznych studenci:

K2_K01 – będą zdolni do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

K2_K05 – będą systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesowania się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest obecność na zajęciach i aktywność (udział w dyskusji; przygotowanie i wygłoszenie referatów i prezentacji).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kochanowski
Prowadzący grup: Jerzy Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kochanowski
Prowadzący grup: Jerzy Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.